Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning

2020/S 129-316703

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligkontoret Danmark
CVR-nummer: 31386616
Postadresse: Havneholmen 21
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1561
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Ambrosius Løvgreen
E-mail: annl@bdk.dk
Telefon: +45 73762174

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/133827377.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.boligkontoret.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/133827377.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/133827377.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Dynamisk indkøbssystem - Ekstern granskning af PPV-planer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Boligkontoret Danmark udbyder et dynamisk indkøbssystem vedrørende indkøb af ekstern granskning af vedligeholdelsesplaner (PPV-planer).

Tryk her https://permalink.mercell.com/133827377.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud omhandler ekstern granskning af vedligeholdelsesplaner (PPV-planer), jf. bekendtførelse om drift af almene boliger § 64, gældende for boligorganisationer, administreret af Boligkontoret Danmark.

Det fremgår af driftsbekendtgørelsen, at boligafdelingernes vedligeholdelsesplaner (PPV-planer), skal granskes af en "eksterne uvildig byggesagkyndig". Den eksterne granskning skal vurdere, om vedligeholdelsesplanerne er retvisende og omfatter de nødvendige aktiviteter og henlæggelser.

Et dynamisk indkøbssystem er en indkøbsmetode, hvor man som økonomisk aktør kan ansøge om optagelse i systemet. Dette sker ved, at man som økonomisk aktør bliver prækvalificeret som deltager i systemet. Når en økonomisk aktør er blevet prækvalificeret som deltager i systemet, kan deltageren afgive tilbud på konkrete indkøb, der måtte blive offentliggjort i det dynamiske indkøbssystem. Et dynamisk indkøbssystem skal være elektronisk understøttet, og det er via denne elektroniske platform, at deltagerne efterfølgende vil modtage besked om konkrete indkøb i systemet.

Værdiansættelsen af aftalen er et skøn i forhold til forventet antal konkrete indkøb i systemet, og et skøn i forhold til prisniveau af ydelsen, som er relativ ny i forhold til udførelse og omfang.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalens varighed i måneder er angivet som 48 med mulighed for forlængelse. Tallet er ikke udtryk for en begrænsning på 48 måneder, men der skal angives et talformat i bekendtgørelsen. I et dynamisk indkøbssystem er der ikke nogen maksimal grænse for løbetiden.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 25
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Antal ansøgere er angivet som 25. Tallet er ikke udtryk for en begrænsning på 25, men der skal angives et talformat i bekendtgørelsen. I et dynamisk indkøbssystem er der ingen begrænsning på antallet af ansøgere, som kan optages i systemet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse sin egenkapital for seneste offentliggjorte regnskab.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at egenkapitalen ved seneste offentliggjorte regnskab var positiv.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal gennem referencelister oplyse at kravet opfyldes.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøger gennem referencelister kan dokumentere at have tilstrækkelig indsigt og erfaring i forhold til den udbudte ydelse. Ansøger skal fremvise minimum 3 referencer for de betydeligste sammenlignelige leveringer i henhold til minimumskravene.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/08/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Følgende punkter i ESPD (integreret i nærværende udbudsportal) skal besvares:

(alle punkter):

- Grunde vedrørende straffedomme.

- Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger.

- Grunde vedrørende insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelse af erhvervet.

Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse, og vil ikke komme i betragtning til aftalen, med mindre ansøger fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1 nr 1 - 6, blive udelukket fra deltagelse, og vil ikke komme i betragtning til aftalen, medmindre ansøger fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Ansøger skal på anmodning (ikke som en del af ansøgningen), fremsende serviceattest (gældende for danske virksomheder) som dokumentation for, at ansøger ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Serviceattesten anses for gyldig i en periode på 12 måneder regnet fra dagen efter dokumentets udstedelse.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/07/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Biokube

  Biokube

  Biologisk rensning af spildevand
 • Mul10 ProSafe

  Mul10 ProSafe

  Tagdækkernes faldsikringssystem
 • PCI

  PCI

  PCI til fagfolk - Nemmere og mere sikker fliselægning
 • Garant

  Garant

  Specialist i tekniske produkter
 • Københavns Listefabrik

  Københavns Listefabrik

  Se listekataloget - verdens største udvalg af trælister
 • Zarges

  Zarges

  Stiger og stilladser i aluminium
 • Ajos

  Ajos

  Kraner, hejs, skure, pavilloner, strøm, lys, varme og byggepladsindretning
 • Sitech Danmark

  Sitech Danmark

  Garanterer præcision og troværdighed
 • Panelbyg

  Panelbyg

  Recticel isolering  til hele byggeriet  –  Lampda værdi ned til  0,021 W/mK
 • Rejnstrup Gravekasser

  Rejnstrup Gravekasser

  Kassen til entreprenøren
 • Lyngsøe

  Lyngsøe

  Alt i overdækning. Dansk design.
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Chalsitherm indeklimaplade, der isolerer og fugtregulerer boligen
 • Nyt om Bæredygtighed

  Nyt om Bæredygtighed

  Magasin om hvorfor du skal interessere dig for Bæredygtighed i byggebranchen
 • Plastmo

  Plastmo

  Din vejledning til tagrender - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.
 • Zarges

  Zarges

  Godt arbejdsmiljø valg
 • Lind & Risør

  Lind & Risør

  Fra Typehus til Drømme Villa
 • Condair

  Condair

  Hygiejnesikrede befugtningsløsninger til produktion, sundhedssektoren og kontor
 • DUCO

  DUCO

  Markedsledende i afvandingsteknik