Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hjørring: Rådgivning i forbindelse med byggeri

2020/S 129-317219

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hjørring Kommune
CVR-nummer: 29189382
Postadresse: Springvandspladsen 5
By: Hjørring
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Andreas Andreasen
E-mail: andreas.andreasen@hjoerring.dk
Telefon: +45 72336575

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/119023468.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.hjoerring.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

12 nye boliger Aage Holms Vej 8 prækvalifikation

Sagsnr.: 82.20.00-G01-88-19
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der skal udføres om- og udbygning på Aage Holms Vej 8, projektet omfatter 12 nye boliger til multihandicappede som integreres med eksisterende bygninger og dets funktioner.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 995 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Hjørring Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte ydelse omfatter totalrådgivning i forbindelse med opførelse af 12 nye bo-enheder samt servicearealer.

Der indgås kontrakt for totalrådgivning på grundlag af samlet udbudsmateriale, og opgaven skal udføres i henhold til de krav og forudsætninger som er beskrevet i nærværende opgavebeskrivelse, ydelsesbeskrivelsen og kontraktens bestemmelser.

Aftalen indgås på grundlag af kontraktudkast som er en del af udbudsgrundlaget. Den endelige kontrakt vil blive tilrettet i overensstemmelse med det vindende tilbud.

Samlet opgave forventes udført i henhold til hovedtidsplan for projektet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilbudsgiver og organisationsplan / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og kvalitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Energirigtig byggeri og drift / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 25 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Fagtilsyn arkitekt eller ingeniør, alt incl. Der afgives pris på i alt 25 tilsyn byggeledelse

AMK (B) under udførelsen (pkt. 9.35 - 9.36 iht. YBL)

Bistand i forbindelse med idriftsætning og drift (pkt. 9.59 iht. YBL)

Samlet optionspriser (arbejder under udførelse)

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 236-579080
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

12 nye boliger Aage Holms vej 8 tilbud

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
08/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Arkitektfirmaet Bundgaard ApS
Postadresse: Vestbanegade 5
By: Hjørring
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9800
Land: Danmark
E-mail: nb@bundgaard-ark.dk
Telefon: +45 51161833
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 995 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 995 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/07/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer