Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Kgs. Lyngby: Tjenesteydelser i forbindelse med landskabsarkitektur

2020/S 129-317275

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Energivej, Bygning 409
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Julie Fraenkel
E-mail: julif@dtu.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dtu.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kemitorvet – et nyt centralt torv på DTU Lyngby Campus

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71420000 Tjenesteydelser i forbindelse med landskabsarkitektur
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71210000 Arkitektrådgivning
71222000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med udendørs anlæg
71421000 Landskabsarkitekturarbejder
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udskriver hermed en projektkonkurrence om forslag til og efterfølgende projektering af et nyt, stort torv, der skal have sin egen karakter og være rammen om en stærk fortælling om et "akademisk" torv i verdensklasse og med arkitektur af høj kvalitet.

Kemitorvet er et af DTU’s store udearealer på Lyngby Campus. Arealet står over for en markant fornyelse, der skal resultere i et attraktivt og sanseligt torv, som syr området sammen i et stærkt rumligt greb. Derfor opfordrer DTU kreative teams til, sammen med DTU, at forme fremtidens Kemitorv og dermed øge kvaliteten af campuslivet og skabe en identitetsskabende markør for området og for de mennesker der bruger det.

Visionen for Kemitorvet er at skabe et levende, integrerende, smukt og sanseligt torv. Et urbant rum såvel som et landskabeligt, der taler til vores sanser, og som bidrager til det gode campusmiljø på DTU. Kemitorvet skal ydermere være en signatur for DTU´s dna, et visitkort for fremtidens værdiskabelse. Landskabsplanen er oprindeligt tegnet af Edith og Ole Nørgaard. Parrets arbejde med DTU’s landskab viser en ubesværet evne til at arbejde mellem den store og den lille skala. De anlagde ikke snærende programmer, men gav plads til vækst, forandring og tilpasning. Det er på baggrund af disse stærke greb, at Kemitorvet skal udvikles.

I udarbejdelsen af forslag skal der sikres høj kvalitet og bæredygtighed i landskab, rumlighed, materialer, inventar, belysning mm. i forhold til helhedsoplevelsen. Der skal arbejdes med emner som mikroklima, biodiversitet, social bæredygtighed, regnvandshåndtering med mere. Det er et fokuspunkt, at bæredygtighedstiltag integreres og indarbejdes som en del af helhedsoplevelsen og som et vigtigt aspekt for at understøtte liv og læring på campus og fremme bæredygtig adfærd over en bred kam.

DTU vil gerne kendes for sin samarbejdsvilje og innovative tilgang, som ikke kun er gældende for forskningssamarbejder med globale aktører. Det gælder også byggeri og anlæg. Projektet lægger op til, at samarbejdsvilje og innovation skal skabe de bedst mulige rammer for, at totalrådgiveren og DTU i fællesskab kan imødekomme DTU´s mangeartede ønsker og krav til etablering af et nyt centralt torv.

Dette skal gå hånd i hånd med en forståelse for de økonomiske forudsætninger, således at projektet hænger sammen med en fornuftig drift og den samlede (total) økonomi.

Det samlede areal udgør ca. 9 500 m2. Den økonomiske ramme for projektet er ca. 25 mio. DKK ekskl. moms og indeholder alle håndværkerudgifter og byggeplads mv. samt rådgiverhonorarer. Den økonomiske ramme er ufravigelig og skal overholdes.

Se supplerende information om projektet på iBinder:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=evjgdomyme

Kemitorvet er DTU’s første torv efter at DTU har udarbejdet strategisk campusplan DTU Lyngby Campus i 2018 og skal dermed understøtte DTU’s overordnede vision om værdiskabelse ved at være bæredygtig, integrerende og på eliteniveau. Interesserede kan læse mere om DTU’s udviklingsplaner i strategisk campusplan, DTU Lyngby Campus

https://transforming.dtu.dk/vision-og-strategi/strategisk-campusudvikling

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.10)Kriterier for udvælgelse af deltagere:

DTU udvælger 5 teams/ansøgere til at deltage i projektkonkurrencen. Udvælgelsen af de 5 teams/ansøgere vil ske ud fra en samlet vurdering af teamets kompetencer inden for arkitektur, byrum, landskab, bæredygtighed, innovativt og tværfagligt samarbejde samt nøglemedarbejdernes erfaring med tilsvarende projekter. Herudover vil teamets/ansøgernes referencers relevans i forhold til det udbudte projektet også indgå i vurderingen.

En ansøgning om deltagelse bør indeholde følgende oplysninger og materiale gerne i samme rækkefølge som angivet nedenfor. Der henstilles til, at ansøgere begrænser sin ansøgning til maksimalt 30 A4 sider, gerne samlet i én pdf-fil.

1) Motiveret ansøgningsbrev, hvori der kort redegøres for hvordan konkurrenceteamets faglige kvalifikationer tænkes at styrke kvaliteten i relation til det udbudte projekt. Herunder hvordan teamet allerede i konkurrenceperioden vil tage afsæt i et helhedsorienteret, innovativt og tværfagligt samarbejde. Motiveret ansøgningsbrev bør maksimalt fylde to A4 sider.

2) Firmaoplysninger, herunder firmanavn, ejerforhold og organisation, adresse, CVR-nummer, e-mail, telefonnr. og kontaktperson samt oplysninger om eventuelle underrådgivere.

3) Omsætning og egenkapital for det seneste regnskabsår samt antal ansatte gennem de seneste 3 år, fordelt på faggrupper (hvis ansøgerens firma er yngre end 3 år, vedlægges oplysningerne for det tidsrum firmaet har eksisteret). Ansøger skal som minimum have en positiv egenkapital i det seneste regnskabsår for at kunne blive udvalgt til at deltage i projektkonkurrencen.

4) CVer på de op til 4 vigtigste nøglemedarbejdere i udarbejdelsen af konkurrenceforslaget med angivelse af hvem der er teamleder samt et organisationsdiagram der viser hvordan totalrådgiversamarbejdet organiseres. Det bør klart fremgå af organisationsdiagrammet, hvilket firma der er totalrådgiver og hvilke firmaer der evt. optræder som underrådgiver. CVer kan være på dansk eller engelsk.

5) Op til 6 referencer fra tilsvarende opgaver med torve, pladser, byrum og lignende. Hver reference med oplysninger om projektnavn, klient, opgavens størrelse, anlægssum, udførelsesperiode, samt med oplysninger om relevansen i forhold til fx proces og samarbejde, bæredygtighed, identitet og lignende. Listen kan også omfatte ikke-realiserede projekter, dog skal det for alle referencer fremgå, hvorvidt et projekt er realiseret, er aftalt realiseret eller ikke realiseret. Hvert team kan som nævnt samlet fremsende maksimalt 6 referencer. Referencerne må højst være 10 år gamle. Referencer kan være på dansk eller engelsk. Hver reference bør maksimalt fylde to A4 sider.

6) Underskrevet tro- og love-erklæring på, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 1 og 2. Skabelon for tro og love-erklæring er tilgængelig på iBinder.

Oplysningerne skal fremsendes for samtlige virksomheder i ansøgerens konkurrenceteam. Dog gælder det, at oplysninger og dokumentation jf. ovenstående pkt. 3 og 6 kun skal indsendes for den virksomhed i ansøgerens team, der i givet fald vil være ansvarlig for den udbudte rådgivningsopgaves gennemførelse.

Ansøgere, som ikke fremsender ovennævnte oplysninger, kan ikke forvente at blive taget i betragtning ved udvælgelsen af deltagere til projektkonkurrencen. Det understreges, at materiale udover ovennævnte ikke vil blive vurderet.

DTU kan kræve oplysningerne dokumenteret.

Ansøgning om deltagelse skal uploades via iBinder, hvor al kommunikation vedrørende denne fase i projektkonkurrencen vil foregå: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=evjgdomyme

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: ja
Angiv professionen:

Deltagelse i projektet er forbeholdt landskabsarkitekter, arkitekter og ingeniører, gerne i samarbejde med andre faggrupper, der har faglige kvalifikationer som relaterer sig til projektet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.2)Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 5
IV.1.7)Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9)Kriterier for vurdering af projekter:

Konkurrenceforslagene vil blive vurderet på: Arkitektonisk hovedidé, funktionelle og rumlige kvaliteter, landskabsmæssig indpasning og tekniske løsninger set i forhold til konkurrenceprogrammets ønsker og krav.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/09/2020
IV.2.3)Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
IV.2.4)Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.3)Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1)Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
IV.3.2)Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:

Hvert deltagerteam modtager 175 000 DKK eksklusive moms i vederlag under forudsætning af, at der indsendes et konditionsmæssigt forslag. Vederlaget kommer til udbetaling umiddelbart efter offentliggørelsen af resultatet af projektkonkurrencen.

IV.3.3)Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4)Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
IV.3.5)Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

For så vidt angår pkt. I.3) er materiale mv. frit tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=evjgdomyme

Bedømmelseskomiteen sammensættes af repræsentanter for DTU samt 2 udpegede fagdommere. Navnene vil fremgå af konkurrenceprogrammet.

Ansøgning om deltagelse skal uploades på iBinder på ovenstående webadresse. Der kan ligeledes stilles spørgsmål til projektkonkurrencen på iBinder. I perioden fra og med uge 29 til og med uge 31, 2020 kan der ikke forventes svar på spørgsmål. Spørgsmål til iBinder-funktioner kan stilles til iBindersupport på tlf. +45 89 88 78 30.

DTU ønsker så vidt muligt at se et felt af ansøgere bestående af både små, mellemstore og store virksomheder med henblik på at skabe en for DTU optimal konkurrencesituation. Helt nystartede virksomheder opfordres ligeledes til at ansøge om deltagelse evt. sammen med mere etablerede virksomheder.

DTU har til hensigt at tildele en totalrådgiveraftale til det team, der vinder projektkonkurrencen. Projektets gennemførelse er betinget af DTU's endelige godkendelse.

Arkitektkonkurrencedk ApS ved Anne-Mette Bølling, arkitekt maa, er konkurrencerådgiver gennem hele forløbet og sekretær for bedømmelseskomiteen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: http://klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen, hvor ordregiveren har fremsendt underretning om, hvem der blev prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter offentliggørelsen af ordregivers bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt.

Samtidig med klagers fremsendelse af klage til Klagenævnet for Udbud, skal klager underrette ordregiver om, at der er indgivet klage til Klagenævnet for Udbud. Dette kan lettest ske ved, at klager sender eller mailer en kopi af klagen med bilag til ordregiver. Klagenævnet for Udbud har brug for at vide, om klager har underrettet ordregiver, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiver til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41711500

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/07/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer