Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationer



Danmark-Hjørring: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2020/S 131-320529

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Ditte Funder Hein
E-mail: fes-ues03@mil.dk
Telefon: +45 29244928

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ejendomsstyrelsen.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Hovedentreprise 433. Louisegård Øst, Bygning 45 – kontor- og omklædningsfaciliteter

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbudsbekendtgørelse udbyder Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse hovedentreprise 433. Louisegård Øst, bygning 45 – kontor- og omklædningsfaciliteter.

Louisegård Øst er en del af Haderslev Kaserne. På Louisegård Øst skal der opføres en ny tilbygning til Bygning 45 samt udføres en mindre ombygning/renovering af den eksisterende Bygning 45. Entreprisen består primært af etablering af en kontorbygning med omklædningsfaciliteter, hvortil kommer en tilsvarende mindre ombygning af en eksisterende bygning.

Tilbygningen på 2 etager bygges sammen med den eksisterende Bygning 45, og indeholder i stueetagen omklædningsfaciliteter til ca. 60 personer med dertilhørende brusere og toiletter samt depotrum og teknikrum. Førstesalen indeholder åbne kontorlandskaber, enkeltmandskontorer samt fælles møderum.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 8 044 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45213150 Opførelse af kontorhuse
45212230 Udførelse af omklædningsrum
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Louisevej 76, 6100 Haderslev

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I henhold til forsvarsforlig af 2018, skal der opbygges en let infanteribataljon på Haderslev Kaserne. Haderslev Kaserne skal derfor omkonfigureres fra en hovedkvarters- og telegrafkaserne til en infanterikaserne. Som et led i denne omkonfigurering udbydes hovedentreprise 433. Louisegård Øst, bygning 45 – kontor- og omklædningsfaciliteter.

Louisegård Øst er en del af Haderslev Kaserne. På Louisegård Øst skal der opføres en ny tilbygning til Bygning 45 samt udføres en mindre ombygning/renovering af den eksisterende Bygning 45. Entreprisen består primært af etablering af en kontorbygning med omklædningsfaciliteter, hvortil kommer en tilsvarende mindre ombygning af en eksisterende bygning.

Tilbygningen på 2 etager bygges sammen med den eksisterende Bygning 45, og indeholder i stueetagen omklædningsfaciliteter til ca. 60 personer med dertilhørende brusere og toiletter samt depotrum og teknikrum. Førstesalen indeholder åbne kontorlandskaber, enkeltmandskontorer samt fælles møderum. Entreprisen indeholder overordnet følgende arbejder:

— Nedbrydningsarbejde

— Råhusarbejde

— Tømrerarbejde

— Tagdækningsarbejde

— VVS-arbejde

— El-arbejde

— Malerarbejde

— Ventilationsarbejde.

For en nærmere beskrivelse af hovedentreprisens omfang henvises til det øvrige udbudsmateriale.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 023-050172
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Hovedentreprise 433. Louisegård Øst, Bygning 45 – kontor- og omklædningsfaciliteter

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
23/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Bo Michelsen A/S
Postadresse: Ribelandevej 37
By: Tønder
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6270
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 12 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 044 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Ansøger skal som foreløbig dokumentation for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold, jf. pkt. III.1.2) og III.1.3) samt II.2.9) udfylde og indlevere ESPD (European Single Procurement Document). Afgives ansøgning af et konsortium, skal de krævede oplysninger afgives for hver deltager i konsortiet i særskilte ESPD for hver konsortiedeltager. Konsortiedeltagerne skal i ESPD’et angive, hvilken konsortiedeltager der med bindende virkning kan føre afklarende drøftelser og indgå kontrakter med Ejendomsstyrelsen. Desuden skal de enkelte deltagere i konsortiets ydelser/roller angives i ESPD’et.

Krav vedrørende dokumentation af ESPD, jf. nedenfor gælder ligeledes for konsortiedeltagere. Ved anmodning om dokumentation skal konsortiet desuden afgive en konsortieerklæring med angivelse af de virksomheder, der deltager i konsortiet. Hvis ansøgningen afgives af en sammenslutning af virksomheder, hæfter samtlige deltagende virksomheder solidarisk for kontraktens opfyldelse og skal afgive skriftlig erklæring herom.

Hvis ansøger – under henvisning til udbudsloven § 144, stk. 1 – i forbindelse med afgivelse af ansøgning baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige formåen, skal de krævede oplysninger afgives for samtlige enheder, og det skal specificeres, hvor ansøger baserer sig på den anden enhed. Den støttende virksomhed skal ligeledes udfylde et særskilt ESPD.

2) Krav til ansøgers/tilbudsgiver personlige forhold: Ejendomsstyrelsen vil udelukke ansøgeren fra deltagelse i dette udbud, hvis ansøger er omfattet af én eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudsloven § § 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2, 4, 6 og 7, jf. dog § 138. Udelukkelsesgrundene fremgår i sin helhed af ESPD’et. Ansøger skal derfor udfylde del III, afsnit A, B og C i ESPD’et vedrørende udelukkelsesgrunde.

3) Ansøgning om prækvalifikation og tilbud skal afgives elektronisk via udbudssystemet iBinder.dk der har de fornødne faciliteter til den elektroniske udbudsprocedure. Ansøger kan få adgang til hele udbudsmaterialet på iBinder.dk Link til hjemmesiden er indsat i nærværende udbudsbekendtgørelse del I.3).

4) Før Ejendomsstyrelsens beslutning om tildeling af kontrakt, skal den tilbudsgiver, som Ejendomsstyrelsen har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Dokumentationen vedrører de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav til tilbudsgivernes personlige forhold samt økonomisk og teknisk formåen.

I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig:

— Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation udstedt inden for de seneste 6 måneder før tilbudsfristen.

— Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Årsregnskaber eller tilsvarende betryggende dokumentation, herunder revisorpåtegnet erklæring vedrørende omsætningen, såfremt denne ikke fremgår af årsregnskabet.

— Støtteerklæring, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen.

— Konsortieerklæring, såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudsloven § 155, nr. 2.

Ejendomsstyrelsen vil give en passende frist for fremsendelse af ovennævnte dokumentation.

Ejendomsstyrelsen forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at indhente ovennævnte dokumentation, såfremt dette vurderes nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt, jf. udbudsloven § 151, stk. 2.

5) Hvis ansøgningen afgives af en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) omfattende flere ansvarlige virksomheder, skal de juridiske personer hver især angives klart og tydeligt, og der skal derudover angives en ansvarlig fælles befuldmægtiget, som ordregiver med bindende virkning for kontrakten kan indgå aftaler med.

6) Ordregiver forbeholder sig til enhver tid retten til at aflyse udbudsforretningen under hensyntagen til gældende ret.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud, nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for Udbud med de ændringer der følger af § 13 i lov nr. 1556 af 21. december 2010, § 1 i lov nr. 618 af 14. juni 2011, § 31 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, lov nr. 511 af 27. maj 2013 og § 197 i lov nr. 1564 af 15. december 2015 gælder følgende frister for indgivelse af klager:

- En klage over ikke at være blevet udvalgt skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter afsendelse af ordregiverens underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

- Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/07/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer