Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med erhvervsbygninger

2020/S 131-320533

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Port of Aalborg A/S
CVR-nummer: 12473192
Postadresse: Langerak 19
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9220 Aalborg Øst
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Lybæk
E-mail: hly@portofaalborg.dk
Telefon: +45 99301444

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://portofaalborg.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Havnedrift, havneinfrastruktur, havnefaciliteter og havnearealer m.v.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ejeraftale for projektudviklingsselskab

Sagsnr.: 65107
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45213100 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med erhvervsbygninger
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ejeraftalen regulerer et af Port of Aalborg A/S og TL Byg A/S fællesejet projektselskab under stiftelse. Selskabet stiftes af parterne, idet de ønsker at etablere et joint venture-samarbejde med henblik på realiseringen af et projekt på en grund under udmatriklering tilhørende Port of Aalborg A/S. Grunden tilskødes projektselskabet, der har til formål at udvikle grunden samt forestå udlejning og opførelse af erhvervsbyggeri herpå. TL Byg A/S bidrager til samarbejdet med sine relevante kompetencer og gennem årene opbyggede erfaringer i henseende til udvikling af et egnet projekt på den udmatrikulerede grund, herunder udvikling, projektering og opførsel af et kontorhus, hvorved opførsel i totalentreprise kan ske på kommercielle vilkår, som er optimalt gunstige for projektselskabet. Port of Aalborg A/S bidrager med relevante kompetencer i henseende til afsøgning af markedet for relevante lejere og/eller investorer samt indgåelse af kontrakter med disse vedrørende det opførte kontorhus.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 63 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Port of Aalborg A/S' arealer beliggende ved Østhavnen (9220 Aalborg Øst).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ejeraftalen er tildelt TL Byg A/S. Det fælles projektselskab, som reguleres af ejeraftalen, stiftes som led i Port of Aalborg A/S' udstykning af en grund med henblik på udvikling af et kontorhus til udlejning og/eller salg til tredjemand. Port of Aalborg A/S besidder ikke tilstrækkelig kapacitet til udviklingen af grunden på egen hånd, hvorfor indgåelsen af joint venture-samarbejdet med TL Byg A/S (der har opbygget en erfaringsbase med projektudvikling) ved det fællesejede projektselskab er en forudsætning for Port of Havn A/S' udvikling af grunden samt udlejning og opførelse af et kontorhus herpå. De overordnede retningslinjer for parternes samarbejde følger af den tildelte ejeraftale. Parterne skal indgå som ligeværdige parter i projektselskabet og hver bidrage med sine særlige kompetencer og eje 50 % af projektselskabets selskabskapital.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Port of Aalborg A/S har indgået en ejeraftale med TL Byg A/S for et af parterne fællesejet projektselskab under stiftelse med henblik på at samarbejde om udviklingen af Port of Aalborg' grund under særskilt udmatrikulering samt opførelse og udlejning af et kontorhus herpå, idet TL Byg A/S har opbygget værdifulde projektudviklingskompetencer i forbindelse med tidligere deltagelse i og gennemførelse af projektudvikling. Ejeraftalen er indgået efter forudgående offentliggørelse af profylaksebekendtgørelse 2020/S121-294293.

I medfør af ejeraftalen indgår Port of Aalborg A/S og TL Byg A/S som ligeværdige parter i projektselskabet og bidrager hver med sine særlige kompetencer samt ejer 50 % af projektselskabets selskabskapital.

Port of Aalborg A/S overdrager en grund under særskilt udmatrikulering til projektselskabet.

Projektselskabet har til formål at udvikle et attraktivt kontorhus på grunden, som afspejler markedets efterspørgsel samt forestå opførelse og udlejning af kontorhuset. TL Byg A/S bidrager til samarbejdet med sine relevante kompetencer og gennem årene oparbejdede erfaringer inden for projektudvikling i henseende til udviklingen af et egnet projekt på den udmatrikulerede grund, herunder udvikling og projektering af erfaringsmæssigt værdifuldt kontorhusbyggeri og opførsel heraf, hvorved opførsel i totalentreprise kan ske på kommercielle vilkår, som er optimalt gunstige for projektselskabet. Port of Aalborg A/S bidrager med sine relevante kompetencer i henseende til afsøgning af markedet for relevante lejere og/eller investorer og indgåelse af kontrakter med disse vedrørende det opførte kontorhus.

Port of Aalborg A/S besidder ikke tilstrækkelig kapacitet til udviklingen af grunden på egen hånd, hvorfor indgåelsen af joint venture-samarbejdet med TL Byg A/S, der netop besidder kapaciteten og de relevante kompetencer og erfaringer, ved et fællesejet projektselskab er en forudsætning for Port of Aalborg A/S' udvikling af grunden samt opførelse og udlejning af kontorhuset herpå.

Ejeraftalen regulerer parternes indbyrdes forhold vedrørende det kommercielle samarbejde om stiftelsen og driften af det fællesejede projektselskab med henblik opførelse, udlejning og/eller salg af et kontorhus på grunden.

Idet joint venture-samarbejdet er en forudsætning for udviklingen af grunden, og idet indgåelsen af et kommercielt samarbejde i selskabsform som udgangspunkt ikke er udbudspligt vurderes det, at tildeling af ejeraftalen er sket lovligt uden forudgående offentliggørelse.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 121-294293
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Ejeraftale for projektudviklingsselskab

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/07/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: TL Byg A/S
CVR-nummer: 74101119
Postadresse: Gartnervej 9
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9200 SV
Land: Danmark

Internetadresse: https://www.tlbyg.dk/DK.aspx

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 63 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 63 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naeveneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/07/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer