Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Sønderborg: Rådgivning i forbindelse med byggeri

2020/S 131-321945

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sønderborg Kommune
CVR-nummer: 29189773
Postadresse: Rådhustorvet 10
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6400
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Lyngby
E-mail: alyn@sonderborg.dk
Telefon: +45 88725428

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://sonderborgkommune.dk/

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bygherrerådgivningsaftale i forbindelse med opførelse af nyt logistik- og servicecenter

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Bygherrerådgivningsaftale vedr. udbud af nyt logistik- og servicecenter i totalentreprise.

De samlede omkostninger til byggeriets gennemførelse inkl. grundudgifter, inventar, mv. udgør ca. 130 mio. DKK ekskl. moms, hvoraf håndværkerudgifter udgør ca. 110 mio. DKK ekskl. moms.

Udgifter til bygherrerådgivning forventes at udgøre 1 555 000 DKK ekskl. moms svarende til ca. 1,4 % af håndværkerudgifterne.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 555 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Sønderborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Sønderborg Kommune forventer at etablere et nyt logistik- og servicecenter.

Det nye logistik- og servicecenter skal huse følgende funktioner i Sønderborg Kommune:

- Vej og Park

- Vintjenesten, projekt og anlæg

- Brand og redning

- Vagtcentral

- Transportkontoret

- Service og ejendomme

- Rådhusservice

- Hjælpemiddeldepot.

Projektet, der skal realiseres på en ca. 42 000 m2 stor grund i Sønderborgs industrikvarter, forventes at bestå af følgende foreløbigt opgjorte arealer:

- Administration 2 500 m2

- Tempereret hal 5 000 m2

- Opvarmet hal 3 000 m2

- Værksted og lager 1 130 m2

- Kold hal til salt 1 000 m2

- Udearealer 29 200 m2.

Det er besluttet, at projektering og opførelse af logistikcentret skal ske i totalentreprise, og totalentreprisekontrakt vedrørende logistik- og servicecentret forventes indgået i marts 2021.

Sønderborg Kommune har besluttet at indgå aftale med Rambøll Danmark A/S om bygherrerådgivning i forbindelse med udbuddet af totalentrepriseaftalen.

Rambøll Danmark A/S skal i den forbindelse som gennemgående rådgiver fra start til slut i byggesagen udføre følgende opgaver:

- Brugerinddragelse

- Udarbejdelse af byggeprogram på baggrund af brugerinvolveringen samt gældende lovkrav og standarder. Startende med de overordnede krav og forventninger og fortsættende med mere specifikke krav til overflader og tekniske installationer og evt. kombineret med rumskemaer.

- Udarbejdelse af udbudsmateriale for totalentrepriseudbud

- Afholdelse af prækvalifikation for totalentrepriseudbud

- Afholdelse af licitation for totalentreprise

- Valg af totalentreprenør

- Udarbejdelse af økonomisk indstilling

- Afholdelse af bygherremøder 1 gang pr. måned for status/opfølgning på økonomi, kvalitet og tid

- Udarbejdelse af byggeregnskab og opfølgning på økonomi

- Deltager i afleveringsforretning med totalentreprenør.

Arbejdet skal udføres til et fast aftalt rådgiverhonorar på ialt 1 555 000 DKK ekskl. moms.

Da værdien af rådgiveraftalen er under de gældende tærskelværdier for udbud omfattet af udbudslovens afsnit II, da aftalen ikke vurderes at have et grænseoverskridende element, og da det aftalte rådgiverhonorar på baggrund af erfaringer fra andre byggesager vurderes at svare til sædvanlige markedsvilkår er aftalten ikke udbudt eller annonceret.

Endelig beslutning om projektets gennemførelse forventes truffet på byrådsmøde den 26. august 2020.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Kontrakten har en værdi, der er lavere end den relevante tærskelværdi for offentlig indkøb af tjenesteydelseskontrakter, jf. udbudslovens § 6.

Der skal ikke indgås yderligere rådgivningsaftaler til brug for projektets gennemførelse, og det er Sønderborg Kommunes opfattelse, at værdien af bygherrerådgivningsaftalen, som Sønderborg Kommune agter at tildele Rambøll Danmark A/S ikke skal sammenlægges med værdien af den totalentreprisekontrakt, som Sønderborg Kommune efterfølgende vil udbyde efter reglerne i udbudslovens afsnit II, idet totalentreprisekontrakten samlet set har karakter af en bygge- og anlægskontrakt, hvorfor værdien af ydelserne ikke skal sammenlægges, jf. udbudslovens § 8, stk. 1. Herudover vurderes det endvidere, at værdien (anslået 20 000 DKK) af aftale med Rambøll Danmark A/S om udførelse af en forundersøgelse tilbage i maj 2019 - grundet den tidsmæssige og funktionelle adskillelse fra bygherrerådgivningsaftalen - ikke skal sammenlægges med værdien af bygherrerådgivningsaftalen jf. udbudslovens § 8, stk. 1

Den samlede værdi af bygherrerådgivningsaftalen skønnes herefter at være under tærskelværdierne for udbud omfattet af udbudslovens afsnit II.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Bygherrerådgivningsaftale i forbindelse med opførelse af nyt logistikcenter

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
06/07/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Rambøll Danmark A/S
CVR-nummer: 35128417
Postadresse: Nørre Havnegade 43, 3. sal
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6400
Land: Danmark
E-mail: LCM@ramboll.dk

Internetadresse: https://dk.ramboll.com/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 555 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes på

www.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/07/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer