Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Kolding: Ingeniørvirksomhed

2020/S 132-324125

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: 29189897
Postadresse: Akseltorv 1
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Guldager
E-mail: largu@kolding.dk
Telefon: +45 79799470

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kolding.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning i forbindelse med klimaprojekt Vifdam og Slotssøen

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at indhente tilbud på totalrådgivning i forbindelse med klimasikring af områder omkring Vifdam og Slotssøen i Kolding.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 296 616.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71210000 Arkitektrådgivning
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
71322200 Projektering af rørledning
71323200 Projektering af anlæg
71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
90490000 Rådgivning i forbindelse med kloakundersøgelser og spildevandsbehandling
90492000 Rådgivning i forbindelse med spildevandsbehandling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af udbudsmaterialets udkast til rådgivningsaftale, mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i projekt- og ydelsesbeskrivelsen inkl. bilag.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optionen omfatter detailprojektering, udbud, byggeledelse, fagtilsyn og 1-årsgennemgang for tillægsområder jf. projekt- og ydelsesbeskrivelsen.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 036-085201
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Totalrådgivning i forbindelse med klimaprojekt Vifdam og Slotssøen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/07/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Orbicon A/S
CVR-nummer: 21265543
Postadresse: Jens Juuls Vej 16
By: Viby J
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8260
Land: Danmark

Internetadresse: www.orbicon.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 296 616.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver har ikke opdelt kontrakten i delkontrakter, idet ordregiver vurderer, at en opdeling vil hindre den nødvendige koordinering for en tilfredsstillende opfyldelse af kontrakten.

ESPD og udelukkelse:

Ansøger skal i sin ansøgning udfylde et fælles europæisk udbudsdokument (ESPD), hvori ansøger oplyser om den økonomiske aktør, dennes repræsentanter, egnethed ift. økonomisk og teknisk formåen samt egnethed ift. baseren på andre enheders formåen, underrådgivere, obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde.

Ansøgers oplysninger i det fælles europæiske udbudsdokument skal være ajourførte og gældende på tidspunktet for tilbudsfristens udløb.

Hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører, eller hvis ansøger baserer sin egnethed på andre økonomiske aktørers formåen, skal der udfyldes et særskilt fælles europæisk udbudsdokument for hver økonomisk aktør.

Ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger er omfattet de obligatoriske udelukkelsesgrunde som nævnt i udbudsloven § § 135 og 136.

Ordregiver kan dog ikke udelukke en ansøger, der kan dokumentere sin pålidelighed (”self cleaning”) i henhold til udbudslovens § 138, stk. 1-3.

For en nærmere forklaring på udelukkelsesgrundene henvises der til ESPD-dokumentet, der indgår som en del af udbudsmaterialet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden,skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 25
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/07/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Nicolaisen & Larsen

  Nicolaisen & Larsen

  Nye JCB maskiner
 • Munters

  Munters

  Energieffektive luftbehandlingsløsninger. Ideelt og kontrolleret klima
 • Ejot Danmark

  Ejot Danmark

  Professionelle befæstigelse og fastgørelsesprodukter
 • Garant

  Garant

  Specialist i tekniske produkter
 • Zarges

  Zarges

  Stiger og stilladser i aluminium
 • EXPO-NET

  EXPO-NET

  Med EXPO-NETs patenterede snefangsrør undgås problemer med fygesne
 • Sundolitt

  Sundolitt

  Her finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulv, væg og tag
 • Phønix Tag Materialer

  Phønix Tag Materialer

  Tagpapinspiration
 • P.Olesen

  P.Olesen

  Nedbrydning og miljøsanering
 • VinduesPladsen

  VinduesPladsen

  Vinduer, døre, trapper og kviste
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Fugttekniske løsninger
 • DUCO

  DUCO

  Markedsledende i afvandingsteknik
 • Riwal

  Riwal

  Vi hjælper dig sikkert i højden!
 • InVentilate

  InVentilate

  Bæredygtig ventilation
 • Kingo

  Kingo

  Miljørigtig nedbrydning
 • Danvak

  Danvak

  Forum for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima
 • Plastmo

  Plastmo

  Vejledning i valg af tag
 • Panelbyg

  Panelbyg

  Recticel isolering  til hele byggeriet  –  Lampda værdi ned til  0,021 W/mK