Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Kgs. Lyngby: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 134-328507

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lyngby-Taarbæk Kommune
CVR-nummer: 11 71 53 11
Postadresse: Lyngby Torv 17
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Bruun
E-mail: MABRU@ltk.dk
Telefon: +45 24959635

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ltk.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Lundtofte Skole og Kulturhus

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter en hovedentreprisekontrakt vedrørende renovering af Lundtofte Skole, inkl. tilbygning af et kulturcenter samt renovering af skolens udendørs arealer.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 65 484 146.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Lundtofte Skole er beliggende på Nøjsomhedsvej 1, 2800 Kongens Lyngby.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter renovering og ombygning af de 3 eksisterende skolebygninger. Bygningerne skal renoveres indvendigt og til bygning 2 skal der opføres en tilbygning, der skal rumme et kulturcenter. Endvidere omfatter kontrakten et landskabsprojekt af skolens udendørs arealer, der skal tilpasses de nye funktioner ifm. kulturcentret.

Arbejderne omfatter bl.a.:

- Gennemgribende indvendig renovering og ombygning af klasselokaler, faglokaler, administrations- og personalelokaler, toiletområder samt omklædningsrum.

- Levering og montering af nyt fast inventar.

- Renovering og udskiftning af tekniske installationer.

- Udskiftning af el- installationer og belysning i ombygningsområder.

- Delvis renovering / udskiftning af vvs-installationer i ombygningsområder.

- Etablering af mekanisk ventilation.

- CTS- styring af tekniske installationer.

- Opførelse af en ny tilbygning, der fremover skal rumme kulturcenter. Tilbygningen udføres som en let bygning i limtræskonstruktion.

- Landskabsprojektet af udendørs arealer, der omfatter renovering og modernisering af den eksisterende skolegård med udførelse af ny asfaltbelægning med opstribning, træplantninger og nyt inventar.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten omfatter nedennævnte optioner. Nedenfor er udarbejdet en overordnet bekskrivelse af de pågældende optioner, men optionerne indeholder forskellige delarbejder, herunder nedrivningsarbejder, miljøsanering, beton- og gibskonstruktioner, murearbejder, leverancer af døre, vinduer samt fast inventar, VVS-, ventilations- samt el-arbejder. For yderligere specifikation af omfanget af de enkelte optioner henvises til dok. nr. C08.3_KXX_Tilbudsliste.

Optionerne udgør følgende:

1) Bygning 1:

- Efterisolering af tagrum

- Læringstrapper

- Vinduer imellem klasser og gang

- Solafskærmning vest

- Fokusmøbler i klasser

- Siddenicher i gange

- Klubkøkken

- Personalerum køkken

- Thekøkken

- Lærerforberedelse inventar

- Natur/teknologi inventar

- Garderobenicher

- Brandglaspartier mod trapper

- Maling af trapperum og balustre.

2) Bygning 2:

- Grønt tag

- Håndværk/Design inventar

- Billedkunst inventar

- Musik inventar.

3) Bygning 3:

- Renovering af omklædningsrum

- Efterisolering af tagrum.

Kulturcenter:

- Siddetrappe, lille

- Siddetrappe, stor

- Grønt tag

- Mobilvæg

- Scenetæpper

- Hæve/sænke scene.

Landskab:

- Betonsiddekanter

- Boldbur.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 248-611492
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Lundtofte Skole og Kulturhus

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/07/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Elindco A/S
By: Jyllinge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 73 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 65 484 146.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ad afsnit I.3) Kommunikation:

Udbudsmaterialet er tilgængelig på Byggeweb under følgende link:

https://www.rib-software.dk/udbudsportal TN422219A.

Spørgsmål vedrørende byggeweb bedes rettes til:

RIB A/S

+45 35 245 250

Eller ved e-mail til følgende adresse

support@rib-software.dk

Ansøgning samt tilbuddet skal afleveres elektronisk og opfylde afleveringskravene knyttet til det konkrete udbud på byggeweb. ESPD, der skal afleveres i udfyldt og underskrevet stand af ansøger i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation, som foreløbig dokumentation i relation til, om ansøger skal udelukkes fra at deltage i udbudsproceduren og om ansøger er egnet til at varetage den udbudte kontrakt, forefindes på Byggeweb under det konkrete udbud. ESPD udfyldes via det konkrete byggeweb ved at tilgå udbuddet, hvor ESPD-formularen forefindes under ”prækvalifikation – Afleveringskrav”. Der henvises til RIB – Tilbudsgivermanual.

Vedr. anvendelse af frivillige udelukkelsesgrunde:

Ordregiver anvender følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2) og nr. 7):

Nr. 2) ansøger/tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende,

Nr 7) ansøger/tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøger/ tilbudsgiver er etableret.

En ansøger/tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af ovenstående udelukkelsesgrunde, kan udelukkes fra deltagelse i udbudsforretningen. Der henvises til udbudsbetingelserne for udbuddet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnte for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

2) Klage over tildeling af kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/07/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer