Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Viby: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 134-330407

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune - Magistraten for Børn og Unge
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Grøndalsvej 2
By: Viby J.
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Marie Due Schmidt
E-mail: anmasc@aarhus.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ny Skole og Fritidscenter i Gellerup

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Byrådets partier indgik den 14. august 2019 “Aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven” samt den 30. okt. ”Tillæg til aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven”. Der er et særligt fokus på at tiltrække ressourcestærke børnefamilier. Hvis Gellerup, Toveshøj og Bispehaven skal gøres attraktiv for børnefamilierne er det helt afgørende, at der skabes attraktive kvarterer med gode boliger, en god fritidsinfrastruktur og ikke mindst adgang til et attraktivt skoletilbud. Skole og fritidscenter anses for afgørende for, at børnefamilier vil flytte til bydelene og skal udgøre et lokalt skoletilbud i et skoledistrikt med social balance. Skole- og fritidscenter skal være klar til skoleåret 2025/2026. Den politiske aftale om et attraktivt skole- og fritidstilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven implementeres gennem 5 delelementer, hvor Ny skole og Fritidscenter i Gellerup er ét delelement.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 801 175.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Gellerup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Byrådets partier indgik den 14. august 2019 “Aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven” samt den 30. oktober ”Tillæg til aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven”

Med aftalen om ingen udsatte boligområder i Aarhus Kommune har byrådet besluttet, at der skal ske massive forandringer i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Der er et ønske om, at der bliver gjort op med bydelenes fysiske og sociale isolation, og bydelene bliver omdannet til blandede bydele med en alsidig beboersammensætning, et sikkert og trygt nærmiljø, et rigt byliv og en oplevelsesrig arkitektur.

Der er et særligt fokus på at tiltrække ressourcestærke børnefamilier. Hvis Gellerup, Toveshøj og Bispehaven skal gøres attraktiv for børnefamilierne er det helt afgørende, at der skabes attraktive kvarterer med gode boliger, en god fritidsinfrastruktur og ikke mindst adgang til et attraktivt skoletilbud.

Et stærk skole- og fritidstilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven har et dobbelt formål, nemlig dels at være skolen for bydelen og være med til at gøre bydelen attraktiv, dels at være skolen for børnene, hvor børnene klarer sig lige så godt som børn i resten af kommunen.

Aftalen indebærer derfor, at der afsættes midler til etableringen af skole, klubtilbud, SFO og dagtilbud i Gellerup.

Målet er, at i 2030 er Gellerup, Toveshøj og Bispehaven attraktive bydele med et skole- og fritidstilbud, som benyttes af de lokale børn. Et skoletilbud, som afspejler en bydel med social balance, og hvor børnene klarer sig lige så godt, som børn i resten af kommunen.

Skole og fritidscenter anses for afgørende for, at børnefamilier vil flytte til bydelene og skal udgøre et lokalt skoletilbud i et skoledistrikt med social balance. Skole- og fritidscenter skal være klar til skoleåret 2025/2026.

Beskrivelse af projektet:

Den politiske aftale om et attraktivt skole- og fritidstilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven implementeres gennem 5 delelementer, hvor Ny Skole og Fritidscenter i Gellerup er ét delelement. De øvrige delelementer indeholder blandt andet omlægning af skoledistrikter, sammenlægning af skoler, særlige faglige indsatser og opfølgning organisatorisk og pædagogisk.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og erfaring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveforståelse / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 30
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 028-064668
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Ny Skole og Fritidscenter i Gellerup

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
03/07/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: D|K2
CVR-nummer: 27569714
Postadresse: Graven 3C
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 801 175.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 4171500

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/07/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Kilian Water

  Kilian Water

  Det beplantede filter – naturlig spildevandsrensning
 • EXPO-NET

  EXPO-NET

  Bæredygtig og rentabel regnvandsfaskine
 • Munters

  Munters

  Energieffektive luftbehandlingsløsninger. Ideelt og kontrolleret klima
 • RIAS

  RIAS

  Termotag - Kvalitet til enhver smag
 • Ikast Design Doors

  Ikast Design Doors

  Individuel design og høj kvalitet til indvendige døre – dansk producerede
 • fermacell

  fermacell

  Højkvalitets byggematerialer
 • Per Aarsleff A/S

  Per Aarsleff A/S

  Kloakrenovering og Strømpeforing
 • Festool

  Festool

  Se det store udvalg af festool brochurer
 • OX-ON

  OX-ON

  Designed to protect
 • BOXIT Flyttebox / Flyttecontai

  BOXIT Flyttebox / Flyttecontai

  Få Xtra tid, når du flytter
 • Højgaards

  Højgaards

  Hydrauliske pumper
 • Garant

  Garant

  Specialist i tekniske produkter
 • Rodahl Stilladser

  Rodahl Stilladser

  Rodahl Stilladser har mere end 60 års erfaring som leverandør til byggebranchen.
 • Ventilationsvinduet

  Ventilationsvinduet

  Fremtidens grønne indeklimaløsning
 • Ajos

  Ajos

  Kraner, hejs, skure, pavilloner, strøm, lys, varme og byggepladsindretning
 • Zarges

  Zarges

  Stiger og stilladser i aluminium
 • Condair

  Condair

  Hygiejnesikrede befugtningsløsninger til produktion, sundhedssektoren og kontor
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Guide og inspiration til valg af grønne tage og taghaver