Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hellerup: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 135-333191

Resultater af projektkonkurrence

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Horten
CVR-nummer: 33775229
Postadresse: Philip Heymans Allé 7
By: Hellerup
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 2900
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Munk Rye Andersen
E-mail: rra@horten.dk
Telefon: +45 52344166

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/950457a4-cdc8-49e6-9c95-530930ca7096/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vordingborg Rådhus - Borgernes Hus

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vordingborg Kommune skal opføre et nyt bæredygtigt og fleksibelt rådhus, der skal være med til at understøtte nærområdet og være anvendeligt for Vordingborg Kommunes borgere og foreninger. Det nye rådhus skal derfor opføres i Vordingborg Bymidte i forbindelse med det nyopførte hus til jobcenter og borgerservice.

Vordingborg Kommune udbyder det nye rådhus ("Projektet") som en lukket projektkonkurrence med forudgående prækvalifikation med mulighed for at tildele totalrådgivningskontrakten til vinderen af projektkonkurrencen ved gennemførelse af et udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, jf. udbudslovens § 82.

Projektkonkurrencen gennemføres i perioden fra februar til juli (2020), og der nedsættes en bedømmelseskomité bestående af 4 repræsentanter fra Vordingborg Kommune og 3 fagdommere (arkitekt og ingeniør).

Totalrådgivningen skal udføres i perioden efter kontraktindgåelse (juli 2020) og frem til aflevering og ibrugtagning af det færdige byggeri. Byggeriet skal igangsættes senest til august 2021, hvorfor projekteringen skal ske i perioden efter kontraktindgåelse (juli 2020), så udbud af hovedentreprisen kan offentliggøres primo 2021 og gennemføres frem til juli 2021, hvor kontrakten med hovedentreprenøren skal indgås.

Rådhuset skal opføres på et areal, der er beliggende umiddelbart ved siden af det nyopførte hus til jobcenter og borgerservice. Det nye rådhus skal således ses i både arkitektonisk og funktionel sammenhæng med det nye hus til jobcenter og borgerservice. Rådhuset forventes at omfatte ca. 4 200 m2. Anlægsøkonomien for Projektet forventes at være i størrelsesordenen 75 mio. DKK.

Der vil i projektkonkurrencen indledningsvist ske en prækvalifikation, hvor de tre (3) bedst egnede ansøgere vil blive opfordret til at udarbejde et konkurrenceforslag omfattende primært et nyt rådhus og derudover et oplæg til helhedsplan for området ved det nyopførte hus til jobcenter og borgerservice. Totalrådgiverkontrakten, som indgås på baggrund af projektkonkurrencen, vil kun omfatte byggeriet af det nye rådhus og ikke helhedsplanen.

De tre (3) ansøgere, der prækvalificeres til at deltage i projektkonkurrencen, vil modtage et præmievederlag på 100 000 DKK (forudsat at der afleveres et konditionsmæssigt konkurrenceforslag i overensstemmelse med konkurrenceprogrammet). Når vinderen af projektkonkurrencen er udpeget, overgås til udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, jf. udbudslovens § 82, og tjenesteydelseskontrakten om totalrådgivning vil blive tildelt på baggrund heraf.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.2)Type konkurrence
Lukket
IV.1.9)Kriterier for vurdering af projekter:

Konkurrenceforslagene vil blive bedømt ud fra følgende kriterier:

1) Arkitektonisk helhedsløsning: Konkurrenceforslagene vil blive vurderet ud fra en helhedsvurdering af deres arkitektoniske tilgang til bygningens identitet som rådhus og tidssvarende arbejdsplads, den arkitektoniske og funktionsmæssige sammenhæng med det nyopførte hus til jobcenter og borgerservice samt funktion som borgerhus og en del af Vordingborg midtby med ønsket udvikling af området omkring det nyopførte hus til jobcenter og borgerservice, det nye rådhus og en evt. tredje bygning placeret jf. gældende lokalplan (1 000 kvm). Yderligere vil der i helhedsvurderingen indgå bæredygtighedsaspekter, herunder verdensmålene.

2) Økonomi: Konkurrenceforslagenes evne til at overholde økonomien, herunder at forslagene kan realiseres inden for den økonomiske ramme for Projektet i henhold til konkurrenceprogrammet.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 037-088298

Del V: Projektkonkurrencens resultat

Konkurrencen blev afsluttet uden en tildeling: nej
V.3)Tildeling og præmier
V.3.1)Dato for bedømmelsesudvalgets afgørelse:
24/06/2020
V.3.2)Oplysninger om deltagere
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 1
V.3.3)Navn(e) og adresse(r) på vinderen/vinderne af konkurrencen
Officielt navn: MOE A/S
CVR-nummer: 29189676
By: Valdemarsgade 43
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4760
Land: Danmark
Vinderen er en SMV: nej
V.3.4)Værdien af præmien/præmierne

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Projektkonkurrencen gennemføres via udbudsplatformen www.udbuddet.dk hvor eventuelle spørgsmål kan stilles og vil blive besvaret via www.udbuddet.dk Ansøger skal derfor oprettes som licenshaver hos www.udbuddet.dk for at kunne ansøge. Oprettelse som licenshaver kan ske uden omkostning.

Spørgsmål vedrørende www.udbuddet.dk herunder forhold vedrørende oprettelsen som licenshaver, skal stilles direkte til www.udbuddet.dk via support-funktionen. www.udbuddet.dk's support kan træffes via telefon +45 7022 7007.

Ansøgernes frist for at stille spørgsmål er 10. marts 2020, kl. 15.00.

Ansøger samt de, som ansøger baserer sig på, bedes ved ansøgning udfylde ESPD'et via www.udbuddet.dk for erklæring om, at ansøger samt de, som ansøger baserer sig på, ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, § 136 og § 137. I ESPD'et kan også de fuldstændige firmaoplysninger fremgå. Oplysning om økonomisk og finansiel formåen bedes ligeledes gives ved udfyldelse af ESPD'et.

Referencerne for tilsvarende opgaver, beskrivelsen af projektorganisationen samt CV'erne for nøglepersoner kan angives direkte i ESPD'et, men kan også uploades som bilag. I så fald bedes ansøger samle alle bilag i én PDF-fil.

Flere ansøgere kan i fællesskab gå sammen i et konsortium eller lignende sammenslutning med henblik på at afgive tilbud. Tildeles kontrakten et konsortium eller lignende sammenslutning, skal medlemmerne skriftligt erklære at påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget, der kan træffe bindende afgørelser på alle deltagernes vegne. Konsortiet eller den lignende sammenslutning vil i kontraktperioden optræde som én totalrådgiver.

Det er Vordingborg Kommunes forventning, at meddelelse om prækvalifikationen sker i uge 13 2020, og næste fase i projektkonkurrencen igangsættes i forlængelse heraf. Afleveringsfristen for projektkonkurrenceforslagene forventes at være i uge primo uge 21 og det forventes, at der indgås totalrådgiverkontrakt med vinderen ultimo juni 2020/primo juli 2020.

Projektkonkurrencens sprog er dansk. Kontrakt-, forhandlings- og arbejdssproget i forbindelse gennemførelsen af projektkonkurrencen vil være dansk, ligesom anmodningen om deltagelse skal afleveres på dansk.

I forbindelse med tilbudsafgivelse skal det påregnes, at byggeriet skal udføres i hovedentreprise, der skal udbydes i et begrænset udbud, alternativt i et udbud med forhandling.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. Klage over andre forhold skal indgives 45 dage efter at ordregiver har offentliggjort bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiver om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/07/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer