Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Taastrup: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 147-361952

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Helene Bang Liebst
E-mail: hebali@dsb.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dsb.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264

I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Opførelse af nye værksteder med tilhørende baneanlæg til brug for Nye Tog

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

DSB Nye Værksteder har til opgave at etablere 3 værksteder til de kommende nye elektriske tog. DSB udbød ved udbudsbekendtgørelse 2020/S 070-167492 entrepriseopgaven omkring etablering af værkstederne.

Ifølge beskrivelsen i nævnte udbudsbekendtgørelse vedrører entrepriseudbuddet værksteder i henholdsvis Århus og København samt et midlertidigt værksted i Fredericia.

Den 23. juni 2020 blev det offentliggjort, at værkstedet i Fredericia alligevel ikke skal udføres som værksted for Nye Tog. I stedet skal det eksisterende værksted i Helgoland (København) fungere som midlertidigt værksted.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45210000 Byggearbejde
45213000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med erhvervsbygninger, lager- og industribygninger, bygninger i tilknytning til transport
45220000 Ingeniørarbejder og bygværker
45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
45234100 Byggearbejder i forbindelse med jernbaner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Værkstederne er beliggende i: København og Aarhus

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

DSB Nye Værksteder har til opgave at etablere 3 værksteder til de kommende nye elektriske tog. DSB Nye Værksteder har – på baggrund af afholdte udbud - indgået kontrakter med først COWI og sidenhen Rambøll om henholdsvis bygherrerådgivning og totalrådgivning vedrørende disse 3 værksteder.

DSB udbød i starten af april 2020 ved udbudsbekendtgørelse 2020 2020/S 070-167492 entrepriseopgaven omkring etablering af værkstederne.

Ifølge beskrivelsen i nævnte udbudsbekendtgørelse vedrører entrepriseudbuddet værksteder i henholdsvis Århus og København samt et midlertidigt værksted i Fredericia. Værkstedet i Århus er langt det største men færdiggøres til sidst, fordi området først elektrificeres i 2027. Dette er også baggrunden for, at Fredericia værkstedet - der er det mindste værksted - skulle etableres som midlertidigt værksted.

Kontrakten er bygget op over 2 faser, en samarbejdsfase og en fase, hvor man overgår til totalentreprise.

Følgende fremgår af udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.4) og VI.3): ”DSB tager forbehold for at et eller flere af projekterne tages ud under udbudsprocessen, ligesom der tages forbehold for tilpasninger i omfanget af projekterne.”

DSB prækvalificerede den 15. maj 2020 3 virksomheder. 2 virksomheder indleverede forhandlingstilbud midt juni 2020. I ugerne 26 og 27 afholdtes 2 forhandlingsmøder med hver tilbudsgiver. Tilbudsfrist for endeligt tilbud er den 31. august 2020 og kontrakt forventes underskrevet den 2. oktober 2020.

Den 23. juni 2020 blev det offentliggjort, at værkstedet i Fredericia alligevel ikke skal udføres som værksted for Nye Tog. I stedet skal det eksisterende værksted i Helgoland (København) fungere som midlertidigt værksted. Denne løsning er blevet mulig grundet frigjort kapacitet som følge af, at de tog, der ellers vedligeholdes på Helgoland, fremover skal vedligeholdes andetsteds. Det er forventningen, at opgraderingen af Helgoland vil kunne foregå langt billigere end etableringen af værkstedet i Fredericia.

Ændringen bevirker, at udbudsmaterialet i det igangværende entrepriseudbud ændres, således at opgaver relateret til Fredericia værkstedet udgår af den kommende kontrakt, og at opgraderingen af Helgoland indgår i den kommende kontrakt. Den samlede opgave forventes at blive formindsket med mellem 14 og knap 17 % som følge af ændringen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation, kultur og adfærd / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Proces- og tidsstyring / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 35
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud
  • Nye bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsvarende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser og bestilt under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

Tildelingen af kontrakt med den ovenfor i pkt. II.2.4) beskrevne ændring af udbudsmaterialet (aflysning af aktiviteter vedrørende Fredericia værkstedet og inddragelse af aktiviteter vedrørende Helgoland værkstedet) er lovlig uden gennemførelse af nyt udbud, fordi udbuddet allerede er offentliggjort, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2020/S 070-167492 og ændringen ikke indebærer en ændring af et grundlæggende element.

Kontrakten vedrører således fortsat 3 værksteder. Der skal endvidere fortsat etableres værksteder i såvel Østdanmark som Vestdanmark. Dertil kommer, at det er det mindste af de planlagte 3 værksteder, der ændrer lokation og at de 2 største værksteder fortsat skal etableres som planlagt. Målgruppen for udbuddet vurderes på baggrund af ovenstående for at være den samme. Endelig er der taget højde for ændringen i den udbudsbekendtgørelse, der ligger til grund for udbuddet.

Det er DSB Nye Værksteders vurdering, at ændringen ikke medfører pligt til genudbud, men DSB nye værksteder ønsker via denne bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed at skabe gennemsigtighed om ændringen.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 070-167492

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Samarbejdsaftale

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
21/07/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

— Udbuddets samlede værdi, jf. pkt. II.1.7) er anslået

— Dato for indgåelse af kontrakten, jf. pkt. V.2.1) forventes af være 2. oktober 2020. Dermed indgås kontrakt mere end 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Følgende er uddrag af lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 (Bekendtgørelse af lov om klagenævnet for udbud):

§ 7, stk. 3: Har en ordregiver fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

§ 6, stk. 4: Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

§12, Stk. 2. Indgives en klage til Klagenævnet for Udbud i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2, har klagen opsættende virkning, indtil Klagenævnet for Udbud har truffet afgørelse om, hvorvidt klagen skal tillægges opsættende virkning, indtil den endelige afgørelse foreligger. Klagenævnet for Udbud kan kun tillægge klagen opsættende virkning, hvor særlige grunde taler herfor.

Stk. 3. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, skal Klagenævnet for Udbud inden udløbet af 30 kalenderdage underrette ordregiveren om den afgørelse, der er truffet. Fristen regnes fra Klagenævnet for Udbuds modtagelse af klagen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/07/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer