Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Odense: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 153-373902

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Civica
CVR-nummer: 35585885
Postadresse: Carl Nielsens Kvarter 14
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mai Sloth
E-mail: misl@niras.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.civica.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.byggeweb.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.byggeweb.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Afd. 004, Stjernegården

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Civica inviterer hermed alle interesserede til at tilkendegive deres interesse i forbindelse med udbud vedr. renovering af afdeling 004 - Stjernegården.

Stjernegården er opført i 1951, og er beliggende i boligområdet i den sydøstlige del af Odense. Hvilken nærværende byggesag omhandler. Bygningen indeholder i dag 109 boliger, som efter renoveringen bliver til 95 boliger. Huset er opført i 3 etager, stueplan og 1. og 2. salsplan dertil tagetage samt kælder, der er i alt 12 opgange. Taget og bygningen har varieret tag, etage og niveauspring. Stjernegården er løbende renoveret bl.a. tagrenoveringen i 1992.

Afdelingen er beliggende på matrikel 4bz EJBY, Odense Jorder, Odense Kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Civica inviterer hermed alle interesserede til at tilkendegive deres interesse i forbindelse med udbud vedr. renovering af afdeling 004 - Stjernegården.

Stjernegården er opført i 1951, og er beliggende i boligområdet i den sydøstlige del af Odense. Hvilken nærværende byggesag omhandler. Bygningen indeholder i dag 109 boliger, som efter renoveringen bliver til 95 boliger. Huset er opført i 3 etager, stueplan og 1. og 2.salsplan dertil tagetage samt kælder, der er i alt 12 opgange. Taget og bygningen har varieret tag, etage og niveauspring. Stjernegården er løbende renoveret bl.a. tagrenoveringen i 1992.

Afdelingen er beliggende på matrikel 4bz EJBY, Odense Jorder, Odense Kommune.

Nærværende projekt omfatter renovering, modernisering, tilgængelighed, sammenlægning, let- og meget renoveret lejligheder og miljøarbejde. Dvs. etablering af elevatorer, altaner, ombygning, sammenlægning af lejligheder og nye udearealer. Dertil etableres der 3 portgennemgange for mulig færdsel på tværs af bebyggelsen.

Opgaven udbydes i hovedentreprisen.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Materialer / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding (CV'er) / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 11/12/2020
Slut: 16/06/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges, hvis en af parterne har ret til tidsfristforlængelse i henhold til reglerne i AB18.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil bygherre foretage en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af de mest relevante referencer.

I vurderingen af referencerne vil bygherre i prioriteret rækkefølge lægge vægt på, at referencerne viser:

— at ansøger har erfaring med renoveringer af boligbyggeri,

— at ansøger har erfaring fra hovedentrepriser,

— at ansøger har erfaring med almene boligorganisationer,

— at ansøgers referencer er fra projekter med en entreprisesum på over 50 mio.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive, om der kan stilles sikkerhed i henhold til AB 18, § 9, stk. 1.

Ansøger skal angive sin årlige omsætning for de senest tre afsluttede regnskabsår.

Ansøger skal angive sin soliditetsgrad for de senest tre afsluttede regnskabsår.

Ansøger skal angive sin egenkapital for de senest tre afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav vedr. sikkerhed: der skal kunne stilles sikkerhed i henhold til AB 18, § 9, stk. 1.

Mindstekrav vedr. årlig omsætning: ansøgers årlige omsætning skal i hvert regnskabsår være mindst 150 mio. DKK.

Mindstekrav vedr. soliditetsgrad: ansøgers soliditetsgrad skal i hvert regnskabsår være mindst 15 %.

Mindstekrav vedr. egenkapital: ansøgers egenkapital skal i hvert regnskabsår være mindst 20 mio. DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes angive sine fem mest betydelige sammenlignelige arbejder udført inden for de seneste fem år. Referencerne skal være afsluttede, forstået på den måde, at aflevering (som defineret i AB) skal være sket inden for perioden 5. juni 2015 - 5. juni 2020.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal vedlægge mindst to referencer fra opgaver vedr. renovering af boliger, hvor referencen har en værdi på mindst 50 mio. DKK.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten og AB 18 med tilføjelser og fravigelser er gældende for kontraktforholdet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/09/2020
Tidspunkt: 07:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/09/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres via www.byggeweb.dk. Udbuddet kan fremsøges vha. TN-nummer: TN410222A.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov omKlagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning tilde berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage overtildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skalindgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet deberørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/08/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer