Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Assens: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 153-374040

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Assens Rensning A/S
CVR-nummer: 35256504
Postadresse: Skovvej 2B
By: Assens
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 5610
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Skaarup
E-mail: ams@assensforsyning.dk
Telefon: +45 63449028

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.assensforsyning.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed og spildevand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Assens Rensning A/S. Opførelse af Nyt Assens Renseanlæg i totalentreprise

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Assens Rensning A/S udbyder bygge- og anlægsarbejderne i forbindelse med opførelse af Nyt Assens Renseanlæg. Opgaven udbydes i totalentreprisekonkurrence efter reglerne om udbud med forhandling med forudgående prækvalifikation. Renseanlæggets administrationsbygning og tilhørende værkstedsbygning udbydes i en separat entreprise. (offentliggjort 12. marts 2019).

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 251 239 759.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
45252000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsbehandlingsanlæg, rensningsanlæg og affaldsforbrændingsanlæg
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Assens.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Assens Kommunes Byråd besluttede den 28. januar 2015, at der på sigt kun skal være ét renseanlæg i kommunen, og at dette skal placeres i Assens-området. Assens Rensning A/S har valgt at imødekomme spildevandsplanen ved at centralisere den samlede spildevandsrensning i Assens Kommune i ét nyt stort barmarks renseanlæg. Projektet udbydes efter prækvalifikation i totalentreprise som udbud med forhandling. Ordregiver forventer at der gennemføres én forhandlingsrunde. (se yderligere i udbudsbetingelserne) Der er et forventet samlet budget for denne del af opgaven på 250 mill. DKK ekskl. moms. Opførelse af administrations- og værkstedsbygning til renseanlægget udbydes i separat totalentreprise offentliggjort d. 12. marts 2019.

Det er ikke forventningen at administrationsbygning og værkstedsbygningen kan opføres uden samtidig opførelse af renseanlægget og omvendt. På grund af entreprisernes indbyrdes afhængighed forbeholder Ordregiver sig således ret til at aflyse begge entrepriser, såfremt der ikke kan tegnes kontrakt på én af entrepriserne, eksempelvis som følge af budgetmæssige forhold.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk løsning og kvalitet af udstyr / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Arkitektur og landskab / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og proces / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder 5 tilbudsoptioner. Tilbudsoptionerne vedrører modtagestation til KOD, overdækning af procestanke inkl. udsugningsanlæg, varmesystem i bunden af efterklaringstanke, Hygiejniserings-/hydrolysetanke, komplet anlæg og udførelse af varmeinstallation med udgangspunkt i tilslutning ved Assens Forsynings akkumulering-stank.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver vil modtage et vederlag for aflevering af et konditionsmæssigt endeligt tilbud på 150 000 DKK ekskl. moms. Tilbudsgiver, som tildeles kontrakt, vil ikke modtage ovenstående vederlag.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 101-243570
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Assens Rensning A/S. Opførelse af Nyt Assens Renseanlæg i totalentreprise

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
16/07/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Jacobsen & Blindkilde
CVR-nummer: 39441799
Postadresse: Drejervej 28
By: Aulum
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7490
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Envidan A/S
CVR-nummer: 18334305
Postadresse: Vejlsøvej 23
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 250 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 251 239 759.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt til prækvalifikationsbetingelserne for oplysninger om prækvalifikationen.

Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via iBinder. Såfremt ansøger har spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationen kan disse fremsendes via iBinder

Ad. III.1.1) Ansøger skal ved udfyldelse af ESPD erklære, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven.

Se tidsplan for hele udbuddet i dokumentet Udbudsbetingelser.

Ad III.1.2) og III.1.3) Oplysninger om ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet angives i ESPD-skemaet. Referencer angives i separat referenceliste og udgør samtidig endelig dokumentation. Det elektroniske ESPD-dokument tilgås via iBinder. Vejledning til udfyldelse findes på www.bedreudbud.dk, samt på www.iBinder.dk

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretning er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-tidende. Nærmere information om klageproceduren kan findes på: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/08/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer