Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Sorø: Møbler

2020/S 153-374664

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Professionshøjskolen Absalon
CVR-nummer: 30874323
Postadresse: Slagelsevej 7
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Lindemer
E-mail: kontakt@tohv.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://phabsalon.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Professionshøjskole
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud med forhandling, vedrørende rammeaftale om anskaffelse af inventar til Professionshøjskolen Absalons Campus i Slagelse, samt supplerende inventaranskaffelser på Ordregivers øvrige lokationer.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
39100000 Møbler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Professionshøjskolen Absalon udbyder hermed indkøb af inventar til det nye Campus Slagelse. Udbuddet omfatter den initielle leverance til Campus Slagelse, samt en rammeaftale, som medvirker til at den vindende tilbudsgiver får en ikke-eksklusiv adgang til at levere inventar til Professionshøjskolen Absalon i rammeaftalens løbetid (op til 4 år), herunder optionelle leverancer til Campus Kalundborg og Campus Næstved.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 54 486 480.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39100000 Møbler
39150000 Diverse møbler og udstyr
39151000 Diverse møbler
39153000 Møbler til mødeværelser
45421153 Montering af indbyggede møbler
44521140 Låse til møbler
39157000 Dele til møbler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Den inielle leverance leveres til Campus Slagelse. I Rammeaftalens løbetid leveres til Professionshøjskolen Absalons campusser på Sjælland.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Professionshøjskolen Absalon åbner en nybygget campus i Slagelse i slutningen af 2020/starten af 2021. Campus skal møbleres med inventar, som medtages fra campusser der fraflyttes, og med nyt inventar.

De kommende brugere af campus, der består af såvel administration som studerende, er blevet inddraget i forbindelse med indretningen. For at sikre, at denne del blev håndteret på en vis, der bedst muligt sikrede, at de kommende faciliteter blev indrettet optimalt, er denne proces blevet håndteret af en ekstern arkitektvirksomhed.

Resultatet af processen med inddragelse af campusbrugerne, har resulteret i et overordnet designkoncept. Det inventar, som bliver det endelige møbelvalg, forventes samlet set at kunne opfylde visionerne i det overordnede designkoncept. Designkonceptet rummer en række retningsgivende beskrivelser af, hvad lokaler og områder skal, kunne anvendes til – og dermed også til hvilke funktioner og behov det konkrete valg af møbler skal understøtte.

Rammeaftalen består dels i en Initialleverance af inventar til Campus Slagelse, dels i Supplerende leverancer til de lokationer, der fremgår af Rammeaftalebilag B1 - Ejendomme omfattet af Supplerende tilbudsliste, dels i de i udbudsmaterialet nævnte Optioner. Ordregiver kan Bestille Supplerende Leverancer i hele Rammeaftalens løbetid.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Projektledelse / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på nedenstående optioner. Ordregiver forbeholder sig ret til at Bestille de nævnte optioner i hele Rammeaftalens løbetid.

1) Opbevaring i tilfælde af forsinkelse i byggeriet af Campus Slagelse. Der ønskes tilbud på opbevaring af den samlede Initialleverance. Prisen anføres pr. døgn i Rammeaftalebilag B - Tilbudsliste. Opbevaring sker på Leverandørens ansvar og risikoen overgår ved Levering til Campus Slagelse.

2) Optionel Leverance til Campus Kalundborg. I den estimerede Rammeaftaleværdi er indregnet eventuel delvis bestykning af Campus Kalundborg.

3) Optionel Leverance til Campus Næstved. den estimerede Rammeaftaleværdi er indregnet eventuel delvis bestykning af Campus Næstved.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 025-055982
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
13/07/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: HOLMRIS B8
CVR-nummer: 21320080
By: Bjerringbro
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 54 486 480.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4;

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/08/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer