Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Viby: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 153-375434

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg
Postadresse: Grøndalsvej 1D
By: Viby
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Kasper Andersen
E-mail: ankas@aarhus.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.aarhus.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Begrænset udbud af Totalrådgivning vedrørende Plejecentret Hørgården - 27 nye plejeboliger

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg udarbejder cirka hvert andet år en boligplan der på baggrund af udviklingen i demografi og udvikling i de ældres sundhed fastlægger behovet på bygningsområdet. Antallet af ældre er stigende og de ældre lever længere. Der er derfor et behov for at udvide kapaciteten af plejeboliger hvis kommunens serviceniveau skal fastholdes og plejeboliggarantien overholdes. I boligplan 2017 blev det besluttet at Plejecentret Hørgården i Risskov skal udvides med 27 nye plejeboliger.

Opgaven omfatter etablering af 27 nye plejeboliger med tilhørende serviceareal i tilknytning til Plejecentret Hørgården i Risskov. Der skal samlet opføres ca. 2 240 m2 samt et areal til glasforbindelsesgang.

De ca. 2 240 m2 opdeles på 2 ejerlejligheder:

— boligarealer, omfatter den private bolig og fællesboligarealer

— servicearealer.

Boligarealer omfatter 27 x 72m2 = 1.944 m2

Servicearealer beregnes som 15 % af boligarealet = 292m2

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 299 546.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Hørgårdsvej 950, 8240 Risskov.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der ønskes indkøbt totalrådgiverydelser herunder arkitekt-, landskab-, og ingeniørydelser i henhold til udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og faglige kompetencer / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Skitseforslag / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 20
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 246-606241
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Begrænset udbud af Totalrådgivning vedrørende Plejecentret Hørgården - 27 nye plejeboliger

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
20/07/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: FRIIS & MOLTKE A/S
CVR-nummer: 17376845
Postadresse: Åboulevarden 1
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 299 546.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 4171500

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/08/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer