Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2020/S 155-378528

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53 38 32 11
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Dindler Rasmussen
E-mail: morten.rasmussen@krfo.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kriminalforsorgen.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Jyderup Kvindefængsel - Danmarks nye kvindefængsel

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Flerårsaftalen for Kriminalforsorgen fastlægger en række overordnede mål og de økonomiske rammer for en årrække, som skal være med til at danne rammerne for en moderne og stærk kriminalforsorg, som er kendetegnet ved en høj sikkerhed samt en moderne og omkostningseffektiv organisation.

Et af fokusområderne i flerårsaftalen for 2018-2021 er modernisering og fremtidssikring af afsoningen, ved etablering af et kvindefængsel, så kvindelige indsatte kan afsone under tryggere forhold end i dag.

Kvindefængslet etableres i Jyderup Fængsel, som ombygning af det eksisterende fængsel. Der regnes med ca. 1 100 kvm ombygning. Der vil endvidere skulle etableres tilbygninger, ca. 150 kvm, til eksisterende faciliteter og opføres nybyggeri, ca. 400 kvm.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 36 657 832.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45210000 Byggearbejde
45262700 Ombygningsarbejde
45262800 Udvidelse af bygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Jyderup, Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Det eksisterende statsfængsel i Jyderup, ombygges, udvides og sektioneres for en total kapacitet af 141 indsatte i 3 forskellige regimer (åbent, lukket og arrest).

Adgangsvej:

Adgangskontrol til fængslet bibeholdes ved hovedindgangen (ved den nye bygning O) og den lukkede afdeling (ved bygning D). Indkørsel til arresten foregår via ny port og sluse ved hovedindgang og der etableres nyt lukket modtagelsesområde ved bygning A-B (nord).

Hegn, sluse og sikring af udendørs arealer:

Hele fængslets område er indhegnet med markeringshegn og højt sikringshegn. Generelt bibeholdes indhegning, udearealer og begrønning så vidt som muligt i sin nuværende udformning. Ifm. etablering af arrest i bygning A-B etableres nyt højt sikringshegn mod nord og hele vejen rundt om bygningen. Adgang med køretøjer til arresten foregår fra parkeringsplads, via ny vognsluse, som vil blive kontrolleret og overvåget fra centralvagten i bygning O, placeret lige syd for slusen.

Hovedvagt og besøg (bygning O):

Nybyg – 400 m2

Der etableres en ny bygning (Byg. O) ved hovedindgangen til fængslet.

Ud over lokaler til hovedvagt etableres en ny besøgsafdeling til brug for det åbne fængsel, med 2 alm. besøgsrum, 1 familierum og 1 besøgslejlighed, med adgang til udendørsareal.

Hovedvagten vil være fængslets ”omdrejningspunkt”, idet fængslets overvågningssystemer, kamera, alarmer m.m. samles i den nye hovedvagt. Personalet i hovedvagten betjener besøgsafdelingen, således at der sker en optimal ressourceanvendelse.

Bygning A-B (arrest):

Ombygning – ca. 250 m2

Arresten er dimensioneret til 58 arresthuspladser.

Ved mindre ombygninger etableres et modtagelsesområde til arrestanter i nord fløjen, med visitation og venterum. I den nordøstlige ende, apteres en ny besøgsafdeling, med familierum, besøgsrum, videorum og advokatrum. Modtagelse og visitation af besøgende til arresten foregår i hovedvagten i bygning O, som derefter bliver ledsaget på terræn til arresten.

I den indre gårdhave etableres 3 nye sikrede uderum for indsatte med afskærmning mod indblik og delvist overdækket.

Bygning F (åbent):

— Ombygning – ca. 115 m2

— Tilbygning – 149 m2.

Ombygning og tilbygning åbent regime er dimensioneret til i alt 45 pladser, heraf 17 celler i bygning F. Der skal der 4 nye celler med toilet og bad i eksisterende bygning (højre fløj), 4 nye celler med toilet og bad i ny tilbygning (højre fløj) og 4 nye celler med toilet i byg. F i ny tilbygning (venstre fløj).

Bygning C (åbent):

— Ombygning – ca. 255 m2.

Ombygning og tilbygning åbent regime er dimensioneret til i alt 45 pladser, heraf 28 celler i bygning C. Pga. sektionering i bygning C, skal 4 eksisterende celler omdannes til badfaciliteter og fælles køkken. Derudover skal der etableres 8 nye celler med toilet i byg.C i eksisterende bygning.

Bygning D (lukket):

— Ombygning – ca. 260 m2.

Lukket regime er dimensioneret til i alt 40 pladser, heraf 18 celler i bygning D. Der etableres ikke nye celler i bygning D.

Der etableres et nyt ankomst- og visitationsområde til besøgende i byg. D, samt 1 handicapvenlig besøgslejlighed.

Bygning E (lukket):

— Ombygning – ca. 200 m2.

Lukket regime er dimensioneret til i alt 40 pladser, heraf 22 celler i bygning E. Der etableres ikke nye celler i bygning D.

Der etableres i byg. E et kultur- og multireligiøst rum, ved sammenlægning at 2 tilstødende rum.

Bygning U (silo):

— Ombygning – ca. 60 m2.

Ved mindre ombygninger vil den eksisterende bygning bibeholdes som undervisningsfaciliteter for både åbent og lukket regime. Stuetagen vil anvendes af indsatte i lukket regime. Stuetagen vil anvendes af indsatte i lukket regime. På 1.sal etableres 10 skolestationer i åbent regi.

Bygning R (vagtkontor):

— Ombygning – ca. 80 m2.

Vagtafdeling i bygning R, ombygges efter flytning af hovedvagten til den nye bygning O.

Entreprenøren skal, som entreprenørprojektering i henhold til AB18 § 17, tilpasse projektet til sin egenproduktion på grundlag af det udleverede statiske projekteringsgrundlag.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet (organisations- og procesbeskrivelse samt CV byggeleder) / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 75
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

— Udskiftning af eksisterende belysning til LED

— Udskiftning af vinduer i bygning A-B (20 stk.)

— Maling af vinduer i bygning A-B (85 stk.)

— Udskiftning af udvendige dørpartier i bygning A-B (2 stk.)

— Udskiftning af eksist. linoleum i gangarealer i bygning A-B (250-300 m2)

— Inventar til sikrede gårdsturarealer (bænke, motionsredskaber)

— Udskiftning af ventilationsarmaturer i bad/toiletter i bygning A-B, D og E.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Hovedentreprisekontrakten omfattet af udbudsbekendtgørelse nr. 2019/S 172-418833 blev tildelt til Anker Hansen & Co. A/S. Hovedentreprisekontrakten blev indgået mellem parterne den 29. april 2020. Umiddelbart efter kontraktindgåelsen blev Anker Hansen & Co. A/S erklæret konkurs. Konkursdekret blev afsagt den 29. maj 2020.

Direktoratet for Kriminalforsorgen har på den baggrund ladet Byggeselskabet Paulsen A/S indtræde i entreprisekontrakten i henhold til udbudslovens § 182, stk. 1, nr. 2. Indtrædelsen og dermed udskiftningen af Anker Hansen & Co. A/S medfører efter Direktoratet for Kriminalforsorgens vurdering ikke grundlæggende ændringer af kontrakten og har i øvrigt ikke til formål at omgå anvendelsen af udbudsreglerne. Formelt set er indtrædelsen i kontrakten sket via konkursboet, som samtidigt overdrager samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten til Byggeselskabet Paulsen A/S. Ordregiver har sikret, at Byggeselskabet Paulsen A/S opfylder de oprindeligt fastsatte mindstekrav til egnethed i henhold til udbudsbekendtgørelsen.

På ovenstående baggrund er det ordregivers vurdering, at udskiftningen af den oprindelige leverandør sker i overensstemmelse med udbudsreglerne, og at indtrædelsen samt kontrakttildelingen til Byggeselskabet Paulsen A/S dermed ej heller udgør en direkte tildeling uden forudgående udbud.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 139-341275
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Jyderup Kvindefængsel - Danmarks nye kvindefængsel

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
05/08/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Byggeselskabet Paulsen A/S
CVR-nummer: 26988616
Postadresse: Erhvervsvej 2A, Knudlund
By: Them
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8653
Land: Danmark

Internetadresse: http://www.byg-paulsen.dk/

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 36 657 832.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes på www.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/08/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer