Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 157-383024

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Udviklingsselskabet By & Havn
CVR-nummer: 30 82 37 02
Postadresse: Nordre Toldbod 7
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1259
Land: Danmark
Kontaktperson: Tanja Goth-Eriksen
E-mail: tge@bechbruun.com
Telefon: +45 25263467

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.byoghavn.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2a592a47-5426-4d95-8125-6640489b1211/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2a592a47-5426-4d95-8125-6640489b1211/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2a592a47-5426-4d95-8125-6640489b1211/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Byudvikling og havnedrift

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Renovering af Langeliniekaj

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte aftale omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Udviklingsselskabet By & Havn I/S' renovering af Langeliniekaj. Den nuværende Langeliniekaj blev etableret i 1935. Levetiden har sat sine spor på konstruktionerne, og bygherren ønsker derfor at renovere kajen. Sideløbende har By & Havn, CMP og KK etableret et kommissorium, der arbejder på at få etableret landstrøm til krydstogtskibe på hhv. Oceankaj og Langeliniekaj. Der er i konsortiet aftalt, at landstrøm på Langelinie skal være klar til krydstogtsæsonen 2023. Den færdige renovering af Langelinie skal derfor være afsluttet senest Q1 2023. Derudover bliver der fra 2021 stillet nye krav til krydstogthavnene for modtagelsen af spildevand fra krydstogtskibene. By & Havn og CMP er derfor i samarbejde med HOFOR ved at undersøge mulighederne og behovet for et spildevandsanlæg på Langeliniekaj.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71410000 Byplanlægning
71220000 Arkitektprojektering
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave for renovering af Langeliniekaj omfatter bl.a. følgende:

— Udarbejdelse af:

i) anlægsprogram på baggrund af det eksisterende materiale,

ii) dispositionsforslag og projektforslag (afleveres samlet som én leverance),

iii) myndighedsprojekt samt

iv) udbudsprojekt og udførelsesprojekt (afleveres samlet som én leverance inden udbud i hovedentreprise).

— Udarbejdelse af undersøgelsesprogram

— Udarbejdelse af udbudsmateriale for hovedentreprise til renovering af Langeliniekaj

— Medvirken til gennemførelse af udbud og kontrahering.

Rådgiveren skal udfærdige et projekt, der sikrer Langeliniekajs forsatte levetid på minimum 50 år. Der skal designes en ny stålspunsvæg, som placeres ca. 1 meter foran den eksisterende kaj. Løsningsforslaget skal som minimum indeholde følgende:

1) Design af ny stålspunsvæg og forankring på kaj 190-199.

2) Design af granithammer på stålspunsvæg.

3) Design af afvisertømmer mellem fendere.

4) Forslag til udformning og placering af redningsstiger og - liner.

5) Design af belægning inklusiv nødvendig bundopbygning og håndtering af overfladevand.

For kaj 191 - 199 skal granitten fra den eksisterende væg genanvendes i videst muligt omfang. Der skal ikke udføres en granitvæg som på den eksisterende kaj, men blot en hammer.

I den nordlige ende, på strækning 199, skal trappeanlægget føres med ud til den nye kajvæg, således at trappen får en større bredde, svarende til udvidelsen af Langeliniekaj.

For kaj 190 skal hele granitvæggen flyttes ud på den nye kajonstruktion, og der skal indsættes nye granitblokke, hvor det er nødvendigt for at tilpasse trappekonstruktionen på denne del af kajen. Statuen ”Isbjørnen” skal ligeledes flyttes ud til den nye kajkant sammen med de granitblokke, som den er placeret på. Rådgiveren skal i projektet redegøre for, hvordan granitten nedtages uden at beskadige denne, samt hvordan den monteres igen på den nye kajvæg og trappekonstruktion.

Det forventes, at man kan tilslutte den nye spunsvæg til den eksisterende kaj i den nordlige ende, på kaj 199, hvor der er udført forstøbning ude på ”spidsen”. I den sydlige ende, på kaj 190, forventes der at kunne tilslutte den nye spunsvæg i hjørnet mod ”Pramrenden”.

Belægninger skal designes således, at det eksisterende udtryk med asfalt og sektioner af chaussesten føres ud til den nye kajvæg. I den nordlige og sydlige ende skal eksisterende udtryk med chaussesten ligeledes føres ud til den nye kajvæg.

Alle eksisterende udløb i det eksisterende bolværk skal forlænges ud igennem det nye bolværk.

Der skal i opgaven forudsættes, at det eksisterende kajudstyr, fendere og pullerter skal genanvendes i det nye design. Fendere skal afmonteres og geninstalleres på den nye indfatningsvæg. Design af den nye indfatningsvæg skal således indeholde evt. nødvendige forstærkninger af væggen for at kunne montere eksisterende fendere på denne. For at simplificere driften af fenderne, skal disse i det nye design drejes 90 grader, således at de ”står op”.

På havbunden, foran den eksisterende Langeliniekaj, er der placeret en betonplade i et ca. 5-6 meter bredt bælte. Denne betonplade skal nedbrydes og fjernes fra havbunden, inden den nye indfatningsvæg installeres.

Rådgiveren skal for faserne:

i) anlægsprogram,

ii) dispositionsforslag og projektforslag,

samt iv) udbudsprojekt og udførelsesprojekt udarbejde en designbasis, der indeholder forudsætninger for materialeparametre, belastning, dimensionering og øvrige emner, der er nødvendige for design af renoveringen af Langeliniekaj, svarende til det nødvendige vidensniveau i den pågældende fase. For faserne:

ii) dispositionsforslag og projektforslag samt

iv) udbudsprojekt og udførelsesprojekt skal der udarbejdes en designrapport, der oplister de beregnet elementer og resultaterne heraf.

Rådgiveren skal samtidig med udarbejdelse af anlægsprogram udarbejde et undersøgelsesprogram for geotekniske boringer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 60
Omkostningskriterium - Navn: Nøglepersoner og projektorganisation / Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 20/10/2020
Slut: 31/03/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ved udarbejdelse af anlægsoverslag (i forbindelse med udarbejdelse af anlægsprogram) skal rådgiveren tilsvarende udarbejde 2 alternative overslag, hvor henholdsvis option 1 og 2 er inkluderet, således at bygherren kan vurdere, om henholdsvis option 1 og 2 skal aktiveres.

Option 1:

For strækning 191 – 199 skal kajvæggen designes således, at hele granitvæggen flyttes ud på den nye kajkonstruktion. Rådgiveren skal i projektet redegøre for, hvordan granitten nedtages uden at beskadige denne, samt hvordan den monteres igen på den nye kajvæg.

Option 2:

For strækning 190 – 199 skal spunsvæggen foran den eksisterende kajvæg dykkes ned til ca. kote 0,5 m DVR90. Hulrummet mellem den nye spunsvæg og eksisterende bolværk udstøbes til et niveau, som rådgiveren skal definere. Derved bevares den eksisterende bolværkslinje på terræn, og der skal således ikke udføres ny belægning. Ligeledes skal den øverste granithammer ikke flyttes. Hvis nødvendigt, skal der laves en tilpasning af fenderne, således at de rækker tilstrækkeligt langt ud over den dykkede spunsvæg. Alternativt skal der opsættes nye fendere, der opfylder og sikrer nødvendig afstand til den dykkede spunsvæg. Trappeanlæg, både i den nordlige og sydlige ende, skal ikke forlænges. Ligeledes skal statuen ”Isbjørnen” heller ikke flyttes men blive stående på sin plads. Det må dog forventes, at ”Isbjørnen” midlertidigt skal tages ned under udførelsen af spunsarbejder.

Øvrige optioner:

Udviklingsselskabet By & Havn ønsker mulighed for i aftalens løbetid at påkalde følgende øvrige optioner:

A: Opgradering af eksisterende kajudstyr

B: Forberedelse for kabelhåndtering til landstrøm

C: Indarbejdelse af evt. spildevandsanlæg

D: Design af evt. byrum samt håndtering af trafik v. anløb af krydstogtskibe

E: Tilsyn og projektopfølgning.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontrakten udbydes ikke i delkontrakter, da kontrakten af markedsmæssige og økonomiske hensyn ikke er egnet hertil.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

I ESPD, del III.A skal tibudsgiver besvare, om den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan, har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger, er omfattet af udelukkelsesgrunde vedrørende straffedomme, jf. udbudslovens § 135, stk. 1 og 2.

I ESPD, del III.B skal tilbudsgiver besvare, om den økonomiske aktør har tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger, jf. udbudslovens § 135, stk. 3.

I ESPD, del III.C skal tilbudsgiver besvare, om den økonomiske aktør er omfattet af følgende udelukkelsesgrunde:

- De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 136

- De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1 og stk. 2.

Ordregiver vil udelukke tilbudsgivere, der er omfattet af ovenstående udelukkelsesgrunde.

Hvis tilbudsgiver deltager i udbuddet med andre, fx som et konsortium eller baserer sig på andre enheders formåen, skal hver enkelt deltager/ enhed hver indsende et udfyldt ESPD. Udelukkelsesgrundene gælder tilsvarende for deltagere/ enheder med hvem tilbudsgiver deltager i udbuddet/ baserer sig på.

Ordregiver kan acceptere følgende dokumentation, som bevis for, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene nævnt i § 135, stk. 1 eller 3, og § 137, stk. 1 eller 2:

1) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at ansøgeren eller tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1.

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i § 135, stk. 3, og § 137, stk. 1 eller 2, nævnte tilfælde.

Udsteder det pågældende land ikke de i stk. 1 nævnte dokumenter eller certifikater, eller dækker disse ikke alle de i § 135, stk. 1 eller 3, og § 137, stk. 1 eller 2, nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.

Tilbudsgiver opfordres til at sende dokumentation så tidligt som muligt.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver vil lægge vægt på tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen.

I ESPD del IV.B skal tilbudsgiver angive sin egenkapital de seneste 3 år.

Hvis tilbudsgiver byder ind som en sammenslutning/ konsortium, skal tilbudsgiver sørge for, at hver enkelt deltager/ enhed hver indsender et udfyldt ESPD.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen, skal tilbudsgiver sørge for, at hver enkelt deltager/ enhed hver indsender et udfyldt ESPD.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være tilbudsgiverteamets samlede økonomiske og finansielle formåen, der vurderes.

I det omfang tilbudsgiver deltager med andre økonomiske enheder fx i et konsortium eller baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, hæfter de deltagende enheder ubegrænset, solidarisk og direkte med tilbudsgiver for aftalens gennemførelse.

Ordregiver kan acceptere årsrapporter eller uddrag heraf eller revisorerklæringerner eller lign. som dokumentation for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen.

Hvis tilbudsgiver deltager med andre økonomiske enheder eller baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, skal tilbudsgiver sørge for at fremlægge relevant dokumentation for, at tilbudsgiver råder over den nødvendige økonomiske kapacitet, fx ved at udfylde konsortiumerklæring / støtteerklæring.

Tilbudsgiver opfordres til at sende dokumentation så tidligt som muligt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 reviderede og afsluttede regnskabsår.

Oplysningerne afgives ved at udfylde ESPD, del IV, afsnit B, under feltet ”Finansielle nøgletal”.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver vil lægge vægt på tilbudsgivers tekniske og faglige formåen. Tilbudsgiver skal derfor angive mindst 2 og maksimum 5 sammenlignelige referencer, der vedrører levering af teknisk rådgivning og bistand, jf. beskrivelsen af sammenlignelige referencer nedenfor.

For hver reference opfordres tilbudsgiver til at oplyse om følgende:

i) Perioden for opgavens udførelse

ii) Kundens navn og kontaktperson hos kunden

iii) En kort beskrivelse af opgaven, herunder tilbudsgivers rolle i opgaven

v) Opgavens udførelsessted

vi) Tilbudsgivers eget oppebårne rådgivningshonorar for opgaven.

Oplysningerne afgives ved at udfylde ESPD, del IV, afsnit C ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter”. Hvis tilbudsgiver ønsker det, kan tilbudsgiver i stedet vedlægge sin referenceliste i et særskilt bilag. I så fald skal der blot være en henvisning hertil i ESPD’et.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte kunden på de referencer, som tilbudsgiver er fremkommet med.

Hvis tilbudsgiver byder ind som en sammenslutning/ konsortium, skal tilbudsgiver sørge for, at hver enkelt deltager/ enhed hver indsender et udfyldt ESPD. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, skal tilbudsgiver sørge for, at hver enkelt deltager/ enhed hver indsender et udfyldt ESPD.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være tilbudsgiverteamets samlede tekniske og faglige formåen, der vurderes.

Hvis tilbudsgiver deltager med andre økonomiske enheder eller baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, skal tilbudsgiver sørge for at fremlægge relevant dokumentation for, at tilbudsgiver råder over den nødvendige tekniske og faglige kapacitet, fx. ved at udfylde konsortiumerklæring / støtteerklæring.

Tilbudsgiver opfordres til at sende dokumentation så tidligt som muligt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal angive mindst 2 sammenlignelige referencer vedrørende levering af teknisk rådgivning og bistand inden for vandbygning, der har en kompleksitet, som svarer til den udbudte opgave, jf. beskrivelsen i section II.1.4) og II.2.4). Ved sammenlignelige referencer forstås eksempelvis renovering af eller udvidelse af havne eller lignende opgaver, samt hertil relaterede opgaver vedrørende opsætning af eksempelvis landstrømsanlæg og/eller spildevandsanlæg.

Tilbudsgiver skal som minimum for hver af de 2 sammenlignelige referencer have oppebåret eget rådgivningshonorar på mindst 0,5 mio. DKK.

Ordregiver gør opmærksom på, at tilbudsgiver maksimalt må angive 5 referencer. Såfremt flere end 5 referencer angives, vil alene de 5 nyeste (regnet fra startdato) blive taget med i vurderingen regnet fra referencens startdato.

De angivne referencer skal være igangværende eller afleveret inden for de seneste 5 år.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/09/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/09/2020
Tidspunkt: 12:01
Sted:
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Tilbuddet vil først blive åbnet efter tillbudsfristens udløb.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Reglerne om klagefrister findes i lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud.

Ved et offentligt udbud omfattet af udbudslovens afsnit II skal en virksomheds klage være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/08/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • OX-ON

  OX-ON

  Designed to protect
 • DAFA

  DAFA

  DAFA tætner, dæmper og beskytter
 • Greditec

  Greditec

  Murtec Bistal 30R Dista - Murværksarmering
 • PCI

  PCI

  PCI til fagfolk - Nemmere og mere sikker fliselægning
 • GRANAB strøsystemer

  GRANAB strøsystemer

  Alt i gulve til boliger, kontorer, skoler og offentlige bygninger
 • H+H Danmark

  H+H Danmark

  Produktoversigt
 • Sundolitt

  Sundolitt

  Her finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulv, væg og tag
 • NEWTEK

  NEWTEK

  Intelligent og bæredygtigt belysning og byrumsinventar
 • ALPHA Containers

  ALPHA Containers

  Alt i container, køb, leje, brugt, isoleret etc
 • Condair

  Condair

  Hygiejnesikrede befugtningsløsninger til produktion, sundhedssektoren og kontor
 • Hikoki Power Tools Denmark A/S

  Hikoki Power Tools Denmark A/S

  Alt i proff værktøj
 • Rejnstrup Gravekasser

  Rejnstrup Gravekasser

  Kassen til entreprenøren
 • EXPO-NET

  EXPO-NET

  Med EXPO-NETs patenterede snefangsrør undgås problemer med fygesne
 • RIAS

  RIAS

  Termotag - Kvalitet til enhver smag
 • Garant

  Garant

  Specialist i tekniske produkter
 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger
 • Kilian Water

  Kilian Water

  Det beplantede filter – naturlig spildevandsrensning
 • Munters

  Munters

  Energieffektive luftbehandlingsløsninger. Ideelt og kontrolleret klima