Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Nørresundby: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 182-438758

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Forsyning
CVR-nummer: 33 16 46 10
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Pernille Lindahl Asmussen
E-mail: pernille.asmussen@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25200199

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://aalborgforsyning.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Service A/S
CVR-nummer: 33164610
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Pernille Lindahl Asmussen
E-mail: pernille.asmussen@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25200199

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://aalborgforsyning.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Energi Holding A/S
CVR-nummer: 37189170
Postadresse: Nefovej 50
By: Vodskov
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9310
Land: Danmark
Kontaktperson: Pernille Lindahl Asmussen
E-mail: pernille.asmussen@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25200199

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://aalborgforsyning.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Vand A/S
CVR-nummer: 32651828
Postadresse: Sønderbro 53
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Pernille Lindahl Asmussen
E-mail: pernille.asmussen@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25200199

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://aalborgforsyning.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kloak A/S
CVR-nummer: 32651798
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Pernille Lindahl Asmussen
E-mail: pernille.asmussen@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25200199

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://aalborgforsyning.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5b0b7c66-8a80-4766-859a-3fdda20282dc/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5b0b7c66-8a80-4766-859a-3fdda20282dc/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5b0b7c66-8a80-4766-859a-3fdda20282dc/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Forsyningsvirksomhed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af driftscenter på Gasværksvej

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aalborg Forsyning udbyder bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af et fælles driftscenter til ca. 72 medarbejder. Driftscenteret ønskes udført i totalentreprise på baggrund af et foreliggende dispositionsforslag, som bygherrerådgiverens skal tilrette.

Driftscenteret er et blandet byggeri bestående af hhv. kontor, lager og værksteder og forventes at have en størrelse på 4 500 – 5 500 kvm. Driftscenteret ønskes DGNB certificeret, forventeligt til guld.

For yderligere beskrivelse af aftalens indhold henvises til udbudsmaterialet. Opgørelsen af aftalens anslåede værdi i punkt II.1.5), udgør et skøn for hele kontraktperioden og derfor forbundet med en vis usikkerhed. Det betyder, at den anslåede værdi er et udtryk for bygherrens forventninger til honorarstørrelse i aftalens løbetid, men ikke nødvendigvis udgør det maksimale beløb.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne aftale omfatter bygherrerådgivning i forbindelse opførelse af driftscenter på Gasværksvej.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 01/01/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af kontrakten er baseret på den aktuelle tidsplan og løber til og med 1-års gennemgang.

Varigheden af kontrakten er usikker og kan forlænges iht. ABR forenklet´s bestemmelser herfor.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

I forbindelse med udvælgelse vil der maksimalt blive prækvalificeret 5 ansøgere.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil ordregiver udvælge de ansøgere der er konditionsmæssige, så længe ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven. Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de frem ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaven.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer set i forhold til den udbudte aftale og sammenlignelighed i referencen, jf. punkt II.1.4) og II.2.4).

Ved vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven i forbindelse med ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil ordregiver lægge vægt på, at virksomheden viser en særlig høj grad af viden inden for samtlige 5 nedennævnte områder. Såfremt ansøgeren ikke har referencer inden for samtlige 5 områder, vil ordregiver lægge vægt på referencerne i nedennævnte rækkefølge, hvor nr. 1 tillægges størst værdi, mens nr. 5 tillægges mindst værdi:

1) Referencerne vedrører bygherrerådgivning i forbindelse med totalentreprise, herunder udarbejdelse af det tekniske udbudsmateriale til entrepriseudbuddet.

2) Bygherrerådgivningen indeholder inddragelse af bæredygtighed (udover DGNB) i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale til totalentrepriseudbuddet.

3) Referencen omfatter bygherrerådgivning ved byggerier med blandet anvendelse, eks. værksted-, lager,- og kontorfaciliteter.

4) Referencen omfatter brugerinddragelse ved detailindretning af lokaler.

5) Referencen omfatter bygherrerådgivning på et byggeri i samme størrelsesorden (kvm).

Det bemærkes, at ordregiver maksimalt vil vurdere på 5 referencer. Såfremt der oplyses flere end 5 referencer, vil ordregiver udelukkende vurdere ansøger på de første 5 oplyste referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge ESPD, afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'ets afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142;

— Samlet årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

— Egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

— Soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er for aftalen et mindstekrav, at ansøger har:

— Samlet årsomsætning på minimum 5 mio. DKK i gennemsnit over de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

— En positiv egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

— En soliditetsgrad på minimum 15 % for hver af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge ESPD, afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'ets afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143;

Ansøgers betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Referencerne må ikke være udført senere end 5 (fem) år før tidspunktet for tilbudsafgivelsen regnet fra afslutningen af referenceopgaven.

Ansøger bør udfylde ESPD'et med angivelse af årstal eller periode for udførelse af leverancen, beskrivelse af leverancen, modtager og kontraktværdien. Referencen skal være afsluttet på tidspunktet for tilbudsafgivelsen. Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette gælder også for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underrådgiver. En sådan sammenslutning eller ansøger med ekstern teknisk støtte kan således sammenlagt højst angive 5 referencer i alt.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end 5 referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 først angivne referencer i anmodningen. Tilbudsgiveren kan også vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument. I dette tilfælde må hver reference maksimalt fylde 1 A4-side inkl. en evt. forside. Hvis referencen fylder mere end 1 A4-side, vil Aalborg Forsyning alene se på den første side. Er der uoverensstemmelser mellem oplysninger i ESPD´et og det selvstændige dokument har ESPD´et forrang.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav:

— At ansøger fremlægger mindst én reference, der dokumenterer erfaring som bygherrerådgiver på en totalentreprise med en entreprisesum på mindst 75 mio. DKK ekskl. moms.

— At ansøger fremlægger mindst én reference, der dokumenterer erfaring med bygherrerådgivning på et byggeri, der blev DGNB certificeret.

— At ansøger fremlægger mindst én reference, der dokumenterer erfaring med bygherrerådgivning for en offentlig bygherre, eks. kommune, almen boligselskab eller lignende.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten vil indeholde en arbejdsklausul.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/10/2030
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 25/02/2025
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Det bemærkes, at ansøger skal anvende ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.2) og III.1.3).

ESPD'et findes sammen med det øvrige udbudsmateriale på Ethics. Her findes ligeledes supplerende vejledning til udfyldning af ESPD (i udbudsbetingelserne). Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde det offentliggjorte ESPD i Ethics.

Bemærk at ansøger skal aflevere flere ESPD’er, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortium) eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet (støttende virksomhed).

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A).

Endvidere skal ansøger oplyse om navn og adresse(r) på den eller de personer, der måtte være beføjet til at repræsentere ansøger i forbindelse med denne udbudsprocedure med navn, stilling, postadresse, telefon, e- mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation (ESPD del II.B).

Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1 — 3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (ESPD del III, afsnit C).

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke-konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet (støttende virksomhed), skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

Opgørelsen af aftalens anslåede værdi i punkt II.1.5), udgør et skøn for hele kontraktperioden og derfor forbundet med en vis usikkerhed. Det betyder, at den anslåede værdi er et udtryk for bygherrens forventninger til honorarstørrelse i aftalens løbetid, men ikke nødvendigvis udgør det maksimale beløb.

Opgørelse af kontraktens varighed i punkt II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem er udtryk for ordregivers nuværende skøn på baggrund af den aktuelle tidsplan og er således forbundet med en vis usikkerhed.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/09/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer