Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hørsholm: Smedearbejder

2020/S 182-440342

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: I/S Norfors
CVR-nummer: 14748539
Postadresse: Savsvinget 2
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2970
Land: Danmark
Kontaktperson: Kim Villadsen
E-mail: kv@norfors.dk
Telefon: +45 45160525

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/134820660.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.norfors.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/134820660.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/134820660.aspx
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

I/S Norfors, smedearbejder

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71550000 Smedearbejder
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I/S Norfors udbyder smedearbejder på værket i Hørsholm og disse kan opdeles i 3 grupper:

— Dagligt smedearbejde ved normal vedligeholdelse

— Tilkald ved reparation og manpower

— Smedearbejde og manpower ved revision af forbrændingsanlægget.

Tryk her https://permalink.mercell.com/134820660.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Hørsholm

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

— Dagligt smedearbejde ved normal vedligeholdelse. Dagligt smedearbejde omfatter medvirken ved den almindelige løbende daglige vedligeholdelse af anlægget. Arbejdet udføres efter instruktion af I/S Norfors ledende medarbejdere. Arbejdet vil hovedsageligt foregå inde på anlægget, men der kan også være opgaver, som mest hensigtsmæssigt udføres på entreprenørens eget værksted.

Ydelsen omfatter gennemsnitligt ca. 37 timer pr. uge og vil fortrinsvis foregå mandag til fredag inden for normal daglig arbejdstid. Ydelsens omfang svarer til ca. 2 000 timer årligt.

— Tilkald ved reparation og manpower. Herunder kan der være tale om tilkald til udførelse af akutte reparationer såvel i dagtimerne som udenfor normal arbejdstid. Der kan ligeledes være tale om større planlagte reparationer, som udføres såvel i dagtimerne, som uden for normal arbejdstid, men efter forudgående aftale og planlægning. Arbejdet udføres efter instruktion af I/S Norfors ledende medarbejdere, men der kan også være tale om levering af manpower til hjælp for maskinleverandører, såvel danske som udenlandske. Ved levering af manpower forudsættes, at de pågældende medarbejdere medbringer normalt smedeværktøj og personlige værnemidler, hvorimod special værktøj leveres af I/S Norfors eller maskinleverandøren.

Der kan også være opgaver, som mest hensigtsmæssigt udføres på entreprenørens eget værksted.

Ydelsen omfatter gennemsnitligt fra 0 til 120 timer pr. uge svarende til ca. 3 000 timer årligt.

— Smedearbejde og manpower ved revision af forbrændingsanlægget. En gang om året gennemføres en omfattende planlagt revision af forbrændingsanlægget. Af hensyn til at minimere nedlukningstiden på anlægget, arbejdes der i døgndrift under revisionen. Revisionen omfatter gennemgang af anlægget og udskiftning af sliddele, udførelse af forebyggende reparationer og øvrige vedligeholdelses- og rengøringsarbejder. Under revisionen kan der være tale om udførelse af reparationsarbejder efter nærmere konkret aftale, ligesom der skal leveres manpower til hjælp for såvel I/S Norfors eget arbejde som til maskinleverandørerne.

Der kan være opgaver, som mest hensigtsmæssigt udføres på entreprenørens eget værksted. Ydelsen omfatter ca. 3 000 timer årligt, som skal leveres inden for ca. 3 uger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Jf. udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Jf. udbudsmaterialet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Jf. udbudsmaterialet

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Jf. udbudsmaterialet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Jf. udbudsmaterialet.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Jf. udbudsmaterialet.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Jf. udbudsmaterialet.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Jf. udbudsmaterialet.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Jf. udbudsmaterialet.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Jf. udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/11/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/09/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer