Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Værløse: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 182-440542

Koncessionsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/23/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Furesø Kommune
CVR-nummer: 29188327
Postadresse: Stiager 2
By: Værløse
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3500
Land: Danmark
Kontaktperson: Clara Anne Oleander Ramsbæk
E-mail: cor3@furesoe.dk
Telefon: +45 72162490

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/138153011.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.furesoe.dk/

I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/138153011.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Ansøgninger eller, i givet fald, bud skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/138153011.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Koncessionsudbud af reklamefinansieret byinventar

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Koncessionsaftalen omfatter reklamebærende byinventar i Furesø Kommune, som omfatter 140 reklameflader i buslæskærme, vitriner og bysøjler.

Koncessionsaftalen er 15-årig og det forventes at den træder i kraft den 1. december og udløber den 31. marts 2036.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Denne koncession er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34992000 Skilte og belyste skilte
35261000 Informationstavler
35261100 Variable oplysningstavler
79340000 Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing
79341000 Reklamevirksomhed
79341100 Konsulentvirksomhed i forbindelse med reklame
79341400 Tjenester i forbindelse med reklamekampagner
92111200 Produktion af reklame-, propaganda- og informationsfilm og -videobånd
92111210 Produktion af reklamefilm
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Furesø Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Koncessionsaftalen omfatter reklamebærende byinventar i Furesø Kommune, som omfatter 140 reklameflader i buslæskærme, vitriner og bysøjler.

Koncessionsaftalen er 15-årig og det forventes at den træder i kraft den 1. december og udløber den 31. marts 2036.

II.2.5)Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af kriterierne beskrevet nedenfor:
  • Kriterie: Tilbudt koncessionsafgift (pris) - 50 %
  • Kriterie: Design og æstetik - 25 %
  • Kriterie: Bæredygtige materialer - 25 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Koncessionens varighed
Start: 01/12/2020
Slut: 31/03/2036
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Uddybelse af tildelingskriterierne samt, hvordan tildelingen foregår, fremgår af udbudsbetingelserne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af vilkår, angivelse af oplysninger og den krævede dokumentation:

Tilbudsgiveren må ikke handle i strid med udbudslovens § 135-137.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier, angivelse af oplysninger og den krævede dokumentation:

Tilbudsgiveren må ikke handle i strid med udbudslovens § 135-137.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiveren må ikke handle i strid med udbudslovens § 135-137.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier, angivelse af oplysninger og den krævede dokumentation:

Tilbudsgiveren må ikke handle i strid med udbudslovens § 135-137.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiveren må ikke handle i strid med udbudslovens § 135-137.

III.1.5)Oplysninger om reserverede koncessioner
III.2)Betingelser vedrørende koncessionen
III.2.2)Betingelser for udførelse af koncessionen:

Fremgår af bilag 1 - udkast til kontrakten.

III.2.3)Oplysninger om personale med ansvar for udførelse af koncessionen

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Tidsfrist for indgivelse af ansøgninger eller modtagelse af tilbud
Dato: 26/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/09/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer