Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Taastrup: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 184-443368

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet Sydfyn, afd. 7528
CVR-nummer: 14916296
Postadresse: Oldenburg Allé 3
By: Taastrup
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Karsten Pedersen
E-mail: kap@domea.dk
Telefon: +45 20250465

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.domea.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tildelingsbekendtgørelse

Sagsnr.: 24749-0006/lmh
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektering og opførelse af alment seniorbofællesskab beliggende Søkildevej, Svendborg. Arbejdet udføres i totalentreprise og udbydes med en targetpris.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
71220000 Arkitektprojektering
71320000 Ingeniørmæssig projektering
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Søkildevej 14, 5700 Svendborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte totalentreprisekontrakt vedrører projektering og opførelse af 74 nøglefærdige almene seniorboliger, et fælleshus med et samlet etageareal på 6 274 m2 samt 150 m2 cykelskure, beliggende Søkildevej 14, 5700 Svendborg.

Boligerne udføres som almene helårsboliger i henholdsvis 2 og 3 etager med tilhørende cykelskure, parkering, fælles haveanlæg samt et fælleshus. Boligerne udføres i små klynger med fælles adgangsveje og ophold. De 74 almene seniorboliger fordeles på i alt 16 bygninger.

Totalentreprisen indeholder ligeledes byggemodning og anlægsarbejder på grunden.

Totalentreprisen er udbudt på grundlag af et myndighedsprojekt, hvortil der er søgt om byggetilladelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Materialevalg / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation, bemanding, kvalitetssikring og idriftsættelse / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Projekterings- & byggeproces / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner fremgik af tilbudslisten og skulle udfyldes. Optionspriserne indgik i bedømmelsen af det økonomiske mest fordelagtige tilbud.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tildelingskriterierne samt vægtningen fremgik af udbudsbetingelserne.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 051-120015
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
14/08/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Hans Jørgensen & Søn Entreprenører A/S
CVR-nummer: 30694244
Postadresse: Sivmosevænget 4
By: Odense S
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5260
Land: Danmark
E-mail: info@hjsas.dk
Telefon: +45 66120683

Internetadresse: https://hjsas.dk

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 70 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 70 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/09/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer