Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Sorø: Industrirobotter

2020/S 184-443611

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Gulshan Din
E-mail: gdin@regionsjaelland.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af en samlet robot- og automationsløsning til Universitetshospital Køge (TE04LEV_AMR)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
42997300 Industrirobotter
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Sjælland opfører et universitetshospital i Køge i forbindelse med det nuværende Sjællands Universitetshospital, Køge (SUH). Universitetshospitalet bliver hovedhospital for Region Sjælland med forskning og højt specialiseret behandling.

Den udbudte kontrakt omfatter en samlet levering af en robot- og automationsløsning til det nye Universitetshospital i Køge, benævnt TE04LEV_AMR.

Den udbudte robot- og automationsløsning (herefter ”AMR-løsningen”) skal installeres i Sjællands Universitetshospitals bygninger i takt med opførelsen, og skal således operere på hele hospitalet fra blandt andet varemodtagelsen og sterilcentral og frem til logistikområder og rum på samtlige etager i sygehuset. AMR-løsningen forestår den interne transport af standardiserede vogne, der eksempelvis kan indeholde medicinsk affald, brugt linned til affaldsgård, interne leverancer af udstyr fra centralt lager og returnering af tomme vogne.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42400000 Løfte- og håndteringsudstyr samt dele dertil
72250000 System- og supporttjenester
42410000 Løfte- og håndteringsudstyr
51511200 Installation af håndteringsudstyr
42900000 Diverse maskiner til generelle og specielle formål
42997300 Industrirobotter
34900000 Diverse transportudstyr og reservedele
45310000 Udførelse af elektriske installationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Lykkebækvej 1, Køge

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering af den i punkt II.1.4) og II.2.4) beskrevne løsning. Ordregivers budget for løsningen (eksklusive optioner) er 21 mio. DKK eksklusive moms. I forbindelse med kontrakten skal leverandøren tilbyde følgende optioner:

- Vedligeholdelses- og supportaftale

- Forlængelse af vedligeholdelses- og supportaftale

- Timebaserede ydelser

- Udstyr og ydelser.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 65 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Installationen af løsningen følger byggeriets tidsplan. Såfremt der opstår forsinkelse i byggeriets opførelse, forlænges kontrakten på de i kontrakten anførte vilkår. Udnyttelse af optioner kan forlænge kontrakten indtil 8 år fra overtagelsesdagen for hovedleverancen.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 5 ansøgere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund og som opfylder mindstekravene til egnethed, vil der blive foretaget en objektiv udvælgelse af de bedst egnede ansøgere på baggrund af de afgivne referencer. Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt 2.3 (udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.3)) som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt 1.2 (Udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4) og II.2.4)). Antallet af relevante referencer inden for den angivne begrænsning vil tillige blive tillagt vægt i vurderingen.

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med levering af funktionelt og omfangsmæssigt (kapacitetsmæssigt og kontraktperiode) sammenlignelig løsning.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med at levere den konkret efterspurgte løsning.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret den mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenter relevant erfaring med at levere den konkret efterspurgte løsning.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

I udbudsmaterialet bilag 12 er beskrevet en række optioner, herunder vedligeholdelses- og supportaftale og forlængelse af denne, option for timepriser og optioner for udstyr og ydelser.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det samlede udbudsmateriale kan tilgås på https://www.rib-software.dk/udbudsportal TN398259

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive følgende oplysninger i ESPD'ets del IV, litra B:

- Årlig omsætning for hver af de senest 3 afsluttede regnskabsår

- Egenkapital for hver af de senest 3 afsluttede regnskabsår

- Likviditetsgrad for hver af de senest 3 afsluttede regnskabsår

- Soliditetsgrad for hver af de senest 3 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Ansøger skal inden for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår have en samlet årlig omsætning på mindst 15 mio. DKK. Baserer ansøger sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgers og de andre enheders årlige samlede omsætning for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede årlige omsætning for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

og

2) Ansøger skal inden for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår have en egenkapital på mindst 4 mio. DKK. Baserer ansøger sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som ansøgers og de andre enheders samlede egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

og

3) Ansøger skal inden for hvert af de senest 3 afsluttede regnskabsår have en soliditetsgrad på minimum 30 %. Baserer ansøger sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgers og de andre enheders samlede soliditetsgrad for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede soliditetsgrad for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

og

4) Ansøger skal inden for hvert af de senest 3 afsluttede regnskabsår have en likviditetsgrad på minimum 150 %. Baserer ansøger sig på andre enheders formåen, beregnes likviditetsgraden som ansøgers og de andre enheders samlede likviditetsgrad for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder beregnes likviditetsgraden som virksomhedernes samlede likviditetsgrad for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Oplysningerne skal angives i ESPD’et del IV, litra B. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen henvises til udbudsbetingelsernes punkt 2.4. Udgør ansøger en sammenslutning af virksomheder henvises til udbudsbetingelsernes punkt 2.3.

ESPD’et er ansøgers ”egen-erklæring”, der er et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Før tildeling af kontrakten er ordregiver forpligtet til at kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD jf. udbudslovens § 159.

Som dokumentation for overholdelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet indhentes nedenstående dokumentation:

- Godkendte årsrapporter med revisionserklæring. Ved sammenslutning af virksomheder, indhentes godkendte årsrapporter med revisionserklæring for hver af virksomhederne i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, indhentes godkendte årsrapporter med revisionserklæring for disse enheder

- Hvis de udbedte oplysninger om minimumskrav ikke fremgår af årsrapporter, skal der fremsendes en revisors erklæring om kravenes opfyldelse.

Baserer ansøger sig på andre enheds økonomiske og finansielle formåen, skal ansøger fremlægge dokumentation (støtteerklæring), der godtgør, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen, og at enhederne påtager sig solidarisk hæftelse. Støtteerklæring er vedlagt som en del af udbudsmaterialet. Enheden skal endvidere fremlægge den i punkt VI.3) nævnte dokumentation.

og

5) Ansøger skal inden for hvert af de senest 3 afsluttede regnskabsår have en likviditetsgrad på minimum 150 %.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- ”Minimum 2 og maksimalt 5 referencer, hvor ansøger inden for de seneste 5 år har leveret og installeret en robot- / automatiseret transport-løsning i et hospitalsmiljø eller tilsvarende, hvoraf den ene reference skal omfatte levering og installering af en AMR-løsning. De øvrige referencer kan omfatte levering og installering af AGV-løsninger. Kun referencer, der er udført på ansøgningstidspunktet, vil indgå i relevansvurderingen i punkt II.2.9) og ved vurderingen af, om minimumskravene til teknisk og faglig kapacitet ovenfor er opfyldt. Er der tale om en igangværende opgave, er det alene den del af leverancen, der er udført på ansøgningstidspunktet, der vil blive tillagt vægt.

Beskrivelsen af referencen indeholder:

- En kort og klar beskrivelse af leverancen

- Kontraktperiode, inkluderet afsluttet installationstidspunkt- og eventuelt driftsperiode

- Leverancens økonomiske værdi

- Kundens identitet

- Kontaktperson

- Kontraktperiode, inkluderet afsluttet installationstidspunkt- og eventuelt driftsperiode

- Leverancens økonomiske værdi

- Kundens identitet

- Kontaktperson.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

”Minimum 2 og maksimalt 5 referencer, hvor ansøger inden for de seneste 5 år har leveret og installeret en robot- / automatiseret transport-løsning i et hospitalsmiljø eller tilsvarende, hvoraf den ene reference skal omfatte levering og installering af en AMR-løsning. Baserer ansøger sig på andre enheders formåen, skal mindstekravet opfyldes samlet for ansøger og de andre enheder. Ved en sammenslutning af virksomheder skal mindstekravet opfyldes samlet for virksomhederne i sammenslutningen.”

Oplysningerne skal angives i ESPD’et del IV, litra C. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen henvises til udbudsbetingelsernes punkt 2.4. Udgør ansøger en sammenslutning af virksomheder henvises til udbudsbetingelsernes punkt 2.3.

Der vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for den teknisk og faglige formåen. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte ansøger eller kontaktpersonen for referencen med henblik på at få bekræftet oplysningerne angivet i ESPD’et.

Baserer ansøger sig på andre enheds tekniske og faglige formåen, skal ansøger fremlægge dokumentation (støtteerklæring), der godtgør, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige tekniske og faglige formåen, og at enhederne påtager sig solidarisk hæftelse. Støtteerklæring er vedlagt som en del af udbudsmaterialet. Enheden skal endvidere fremlægge den i punkt VI.3) nævnte dokumentation.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Løsningen skal installeres i flere bygninger, som er under opførelse eller er planlagt opført i den planlagte installationsperiode. Installationen af løsningen følger således byggeriets tidsplan. Såfremt der opstår forsinkelse i byggeriets opførelse, forlænges kontrakten på de i kontrakten anførte vilkår.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 29/10/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Vedrørende punkt II.1.5): Kontraktens anslåede værdi er baseret på ordregivers budget på 21 mio. DKK for løsningen (hovedleverance plus delleverance 1-5) plus estimeret værdi af optioner.

Ordregiver forventer at afholde informationsmøde (herunder besigtigelse og spørgemøde) d. 29. september 2020 kl. 10.00 på følgende adresse: Sjællands Universitetshospital, Lykkebækvej 1, 4600 Køge.

”Ansøger skal udfylde og fremsende det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). ESPD’et udfyldes og fremsendes via "Byggeweb Udbud". ESPD’et er ansøgers ”egen-erklæring”, der er et foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § § 135 og 136 samt opfylder egnethedskravene til udbuddet jf. punkt III.1.2) og III.1.3). Ordregiver er forpligtet til at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren eller en eller flere personer i virksomhedens ledelse ved endelig dom er dømt for, eller har vedtaget bødeforlæg for:

- Deltagelse i kriminel organisation

- Bestikkelse

- Svig

- Terrorhandlinger

- Hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme

- Børnearbejde og menneskehandel.

Herudover skal virksomheder, der har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på 100 000 DKK eller derover, og som ikke har indgået og overholdt en afdragsordning med inddrivelsesmyndigheden, også udelukkes fra udbudsproceduren. Udelukkelse sker, indtil gælden er betalt.

Der skal ligeledes ske udelukkelse af ansøger eller tilbudsgiver, hvis ordregiver kan påvise, at der ved nærværende udbud, er tale om:

- Interessekonflikt

- Inhabilitet

- Ansøger eller tilbudsgiver har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke kan fremlægge relevant dokumentation.

Som bevis for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3 fremlægges:

- Et uddrag fra relevant register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed jf. udbudslovens § 153, stk. 1, nr. 1

- Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land jf. udbudslovens § 159, stk.1 nr. 2.

Såfremt ansøger er et konsortium, skal den enkelte virksomhed i konsortiet fremlægge den ovenstående dokumentation. Endvidere skal konsortieerklæring udfyldes og underskrives af hver virksomhed i konsortiet. Konsortieerklæringen er vedlagt som en del af udbudsmaterialet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/09/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer