Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Slagelse: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 184-444309

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Slagelse Kommune
CVR-nummer: 29188505
Postadresse: Rådhuspladsen 11
By: Slagelse
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Ditte Horn Møller
E-mail: dittm@slagelse.dk
Telefon: +45 58575655

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=279704&B=SLAGELSE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=279704&B=SLAGELSE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af totalrådgivning til Daginstitutionen Skovsøbakken

Sagsnr.: 1511
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Slagelse Kommune udbyder hermed en kontrakt om teknisk rådgivning og bistand (totalrådgivning) i forbindelse med opførelse af en daginstitution på det nedenfor beskrevne areal beliggende mellem Bakkevej og Ndr. Ringgade i Slagelse. Opgaven udbydes som et begrænset udbud, jf. udbudslovens § § 58-60. Udbudsbetingelserne omfatter betingelser for prækvalifikationen, samt betingelserne for efterfølgende afgivelse af tilbud. Der er tale om totalrådgivning iht. ABR 89, samt ydelsesbeskrivelserne for byggeri og planlægning 2012. 'Skovsøbakken' er en arbejdstitel.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Slagelse

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Slagelse Kommune udbyder hermed en kontrakt omhandlende teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med opførelse af en daginstitution på det nedenfor beskrevne areal beliggende mellem Bakkevej og Ndr. Ringgade i Slagelse.

Der er tale om totalrådgivning iht. ABR 89. Arbejdstitlen er 'Daginstitutionen Skovsøbakken'.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisationsdiagram for rådgivergruppens projektorganisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Idéskitse og løsningsbeskrivelse / Vægtning: 45 %
Pris - Vægtning: 45 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 06/01/2021
Slut: 27/07/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

I forbindelse med nærværende udbud prækvalificeres op til 5 egnede rådgivere eller rådgiverteams til at afgive tilbud på opgaven.

For at kunne anses for egnet til at løse opgaven, så skal ansøgningen leve op til følgende:

- Ansøger skal kunne levere det antal sammenlignelige referencer, der bedes om i ESPD’et. (3 stk.).

- Ansøger skal have en erhvervsansvarsforsikring svarende mindst til det i udbudsbilag 1 anførte niveau. (Alene dækningssum for tingsskade anføres i ESPD’et.).

- Ansøger er ikke omfattet af udelukkelsesgrunde under ESPD’ets del III med mindre ansøger har foretaget tilstrækkelige self-cleaning-aktiviteter.

Egnetheden for den enkelte rådgiver eller rådgiverteam vil blive vurderet med udgangspunkt i deres respektive tekniske og faglige formåen med udgangspunkt i de referencer, som er anført under punkt IV i ESPD’et. Rådgiverens generelle egnethed vurderes konkret ud fra de beskrevne referencer med tilhørende tegninger og billeder.

Såfremt der er mere end 5 egnede rådgivere eller rådgiverteams, som ansøger om prækvalifikation, så vil ordregiver udvælge dem, der ud fra nedenstående udvælgelseskriterier vurderes at være bedst egnede.

Hver reference vil blive vurderet på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

Graden af sammenlignelighed med nærværende opgave.

- Der lægges vægt på i hvilken grad referencen i omfang og proces svarer til den udbudte opgave.

- Der lægges positiv vægt på at referencen afspejler en daginstitution med vægt på bæredygtighed både i forbindelse med institutionens opførelse, men også i forbindelse med bygningens efterfølgende drift.

- Der lægges vægt på i hvilken grad referencen afspejler læring og nytænkning, samt innovative løsninger på praktiske problemer i hverdagen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der findes i tilbudslisten en option på tilmelding og opfyldelse af krav på den frivillige bæredygtighedsklasse.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

OBS: Tildelingskriteriet 'pris' er delt op i 2 underkriterier:

- Det totale samlede faste honorar ekskl. moms (vægtning: 35 %)

- Timelønssatser (vægtning: 10 %).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tingskade: 2,5 mio.

- Personskade: 12,5 mio.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer fra lignende opgaver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimum 3 referencer og maksimum 3 referencer.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der skal gives tilbud på baggrund af vedlagte udkast til aftale i udbudsbilag 1. Aftaleudkastet bygger på ABR 89. Der findes endvidere sociale klausuler.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/11/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

- Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

- Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

- Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

- Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

- Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

- Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/09/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer