Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning

2020/S 184-444635

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligkontoret Danmark
CVR-nummer: 31386616
Postadresse: Havneholmen 21
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1561
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Ambrosius Løvgreen
E-mail: annl@bdk.dk
Telefon: +45 73762174

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/133827377.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.boligkontoret.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Dynamisk Indkøbssystem - ekstern granskning af PPV-planer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Boligkontoret Danmark udbyder et dynamisk indkøbssystem vedrørende indkøb af ekstern granskning af vedligeholdelsesplaner (PPV-planer).

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud omhandler ekstern granskning af vedligeholdelsesplaner (PPV-planer), jf. bekendtførelse om drift af almene boliger § 64, gældende for boligorganisationer, administreret af Boligkontoret Danmark.

Det fremgår af driftsbekendtgørelsen, at boligafdelingernes vedligeholdelsesplaner (PPV-planer), skal granskes af en "eksterne uvildig byggesagkyndig". Den eksterne granskning skal vurdere, om vedligeholdelsesplanerne er retvisende og omfatter de nødvendige aktiviteter og henlæggelser.

Et dynamisk indkøbssystem er en indkøbsmetode, hvor man som økonomisk aktør kan ansøge om optagelse i systemet. Dette sker ved, at man som økonomisk aktør bliver prækvalificeret som deltager i systemet. Når en økonomisk aktør er blevet prækvalificeret som deltager i systemet, kan deltageren afgive tilbud på konkrete indkøb, der måtte blive offentliggjort i det dynamiske indkøbssystem. Et dynamisk indkøbssystem skal være elektronisk understøttet, og det er via denne elektroniske platform, at deltagerne efterfølgende vil modtage besked om konkrete indkøb i systemet.

Værdiansættelsen af aftalen er et skøn i forhold til forventet antal konkrete indkøb i systemet, og et skøn i forhold til prisniveau af ydelsen, som er relativ ny i forhold til udførelse og omfang.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Der blev oprettet et dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 129-316703
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Dynamisk Indkøbssystem - Ekstern granskning af PPV-planer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Følgende punkter i ESPD (integreret i nærværende udbudsportal) skal besvares:

(alle punkter):

- Grunde vedrørende straffedomme.

- Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger.

- Grunde vedrørende insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelse af erhvervet.

Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse, og vil ikke komme i betragtning til aftalen, med mindre ansøger fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1 nr 1 - 6, blive udelukket fra deltagelse, og vil ikke komme i betragtning til aftalen, medmindre ansøger fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Ansøger skal på anmodning (ikke som en del af ansøgningen), fremsende serviceattest (gældende for danske virksomheder) som dokumentation for, at ansøger ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Serviceattesten anses for gyldig i en periode på 12 måneder regnet fra dagen efter dokumentets udstedelse.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/09/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer