Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aarhus: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 185-446725

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Østjyllands Brandvæsen I/S
CVR-nummer: 37164712
Postadresse: Bautavej 1
By: Aarhus V
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8210
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Bay
E-mail: madb@aarhus.dk
Telefon: +45 29208601

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ostbv.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=obczdzjjsh
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Station Aarhus Syd – ny brandstation i Højbjerg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Østjyllands Brandvæsen I/S ønsker hermed at udbyde totalrådgivning i forbindelse med opførelse af Station Aarhus Syd - en ny brandstation i Højbjerg syd for Aarhus.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 800 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Syd, Højbjerg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Østjyllands Brandvæsen ønsker hermed at udbyde totalrådgivning i forbindelse med opførelse af Station Aarhus Syd - en ny brandstation i Højbjerg syd for Aarhus.

Østjylland er et område i vækst, hvorfor det ønskes at opføre en ny fuldtidsstation i Højbjerg. Formålet er primært at sikre en bedre dækning for borgerne i det sydlige Aarhus, fastholde robustheden i Aarhus midtby og samtidig hurtigt at kunne bistå andre brandstationer i Østjylland.

Station Aarhus Syd skal vise vejen for et godt arbejdsmiljø via gennemtænkte indretningsløsninger, der understøtter et effektivt flow i arbejdsprocesserne, både hvad angår brandslukning og autoværksteds-funktioner. Byggeriet skal derfor have stor fokus på adskillelse af rene og beskidte områder således, at beskidte områder og materiel, der er forurenet med sod og farlige partikler adskilles fra rene rum. Samtidig skal et attraktivt og sikkert arbejdsmiljø ved arbejde i bl.a. værkstederne sikres. Det er samtidig vigtigt i arbejdet med arkitekturen, at der skabes et attraktivt og behageligt hjem, med et godt indeklima og interessante muligheder for ophold både ude og inde. Brandstationen kategoriseres i 2 forskellige zoner; semi-offentlig og privat og skal i alt udgøre ca. 2 027 m2, hvoraf ca. 86 m2 er uopvarmet areal.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og CV’er / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 07/01/2021
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt ordregiver modtager flere egnede ansøgninger end de ønskede 5 tilbudsgivere, udvælger ordre-giver de bedst egnede. Ved vurdering heraf vil ordregiver:

- Vægte de oplyste referencer omhandlende tilsvarende opgaver. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

Såfremt flere ansøgere på grundlag af denne bedømmelse anses for lige kvalificerede, vælges de ansøgere, som sikrer den bedst mulige konkurrence med et bredt konkurrencefelt (hvorved forstås en blanding af små, mellemstore og store virksomheder).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Nøgletal fra årsregnskaber for de seneste 3 disponible regnskabsår med angivelse af:

- Virksomhedens samlede omsætning (eESPD Del IV, B, boks ”samlet årsomsætning”)

- Egenkapital (eESPD Del IV, boks ”øvrige økonomiske og finansielle krav”).

For nystartede virksomheder, der ikke kan præstere nøgletal for 3 år, kan der vedlægges nøgletal minimum fra seneste regnskabsår suppleret med en finansiel vurdering fra revisor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Det er et mindstekrav at ansøger har en gennemsnitlig omsætning på minimum 3 mio. DKK indenfor de seneste 3 regnskabsår.

- Det er et mindstekrav at ansøger har en positiv egenkapital.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Antal gennemsnitlige beskæftigede i virksomheden de seneste 3 år

2) Maksimalt 7 referencer for sammenlignelige opgaver for det samlede team. Ved sammenlignelige forstås projekter indenfor de seneste 3 år vedr.

- totalrådgivning i alle faser for byggerier af tilsvarende arealmæssigt og/eller økonomisk omfang

- Bilhuse inkl. autoværksteder

- Brandstationer eller lignende typer af byggeri.

Referencerne skal indeholde en kort beskrivelse af opgaven samt oplysninger om rådgiverens ydelser i forbindelse med opgaven, ydelsesperioden, kundens navn, opgavens lokalisering og størrelse (opgivet i m2 og kr.). Af hensyn til vurderingen er det vigtigt, at alle oplysningerne fremgår.

(Oplysningerne i ESPD del IV C kan tilbudsgiver i stedet vælge at dokumentere ved en vedlagt firma-præsentation og referenceliste).

Såfremt der afleveres flere referencer end det angivne maksimale, vurderes alene de første referencer, og der ses bort fra de resterende.

Referencerne skal være fra igangværende byggerier, eller byggerier afleveret inden for de sidste 3 år. Referencer fra ikke-vundne konkurrencer, eller fra vundne, men ikke iværksatte opgaver, vil ikke blive taget til vurdering. Totalrådgiver skal have udført hovedparten af arbejdet på iværksatte opgaver, betydende at projekterne som minimum skal have afsluttet udbudsprojektet. De maksimalt 7 referencer afleveres for det samlede rådgiverteam og ikke for hvert enkelt firma.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles ikke mindstekrav.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder en klausul om arbejdsvilkår og klausul om etik og socialt ansvar.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 gælder følgende ’frivillige’ udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

Østjyllands Brandvæsen I/S er således forpligtet til at udelukke en ansøger, der er omfattet af følgende ’frivillige’ udelukkelsesgrunde (medmindre ansøgeren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

Ansøger vil være udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af én eller flere af følgende forhold:

— ”Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren”

— ”Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure”

— ”Skyldig i afgivelse af urigtige oplysninger, tilbageholdte oplysninger, ude af stand til at fremlægge de dokumenter, der anmodes om, og indhentede fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure”.

Der henvises til udbudslovens § 137 for en gengivelse af den fulde ordlyd af de enkelte bestemmelser.

Til dokumentation for at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde og overholder mindstekravene til egnethed skal ansøger, når Østjyllands Brandvæsen I/S anmoder herom, fremlægge følgende:

Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når Østjyllands Brandvæsen I/S anmoder herom:

— Ansøgers årsrapporter eller uddrag heraf, for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsrapporter er lovpligtigt i det land, hvor ansøger er etableret.

— Ansøger kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Østjyllands Brandvæsen I/S vurderer passende, hvis ansøgeren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Østjyllands Brandvæsen I/S forlanger.

Referencelisten og 'antal gennemsnitlige beskæftigede i virksomheden' fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for dette fra de ansøgere, som Østjyllands Brandvæsen I/S forventer at prækvalificere. Østjyllands Brandvæsen I/S forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: X
By: Danmark
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/09/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer