Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationer



Danmark-Holbæk: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 185-446879

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Holbæk Kommune
CVR-nummer: 29189447
Postadresse: Kanalstræde 2
By: Holbæk
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Kofod
E-mail: kofod@holb.dk
Telefon: +45 72366172

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.holbaek.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Arkiplus A/S
CVR-nummer: 14823689
Postadresse: Holbækvej 111
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Køhler-Johansen
E-mail: akj@arkiplus.dk
Telefon: +45 23327338

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.arkiplus.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Svinninge Skole & Børnehus - udbud af totalrådgivning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter totalrådgivning i forbindelse med om- og tilbygning til den eksist. Svinninge skole så der etableres et samlet skole & børnehus. Se endvidere udbudsmaterialets projektbeskrivelse dateret 2. april 2020 og den øvrige del af udbudsmaterialet.

Opgaven gennemføres i én samlet totalrådgivningsaftale som indeholder leverance af alle rådgivningsydelser som er angivet i udbudsmaterialets specificering af rådgivningsydelser i.h.t. YBL18. Totalrådgivningen skal omfatte alle dele af projektet inkl. de optioner som er beskrevet i projektbeskrivelsen og den øvrige del af udbudsmaterialet

Herudover omfatter totalrådgivningsydelsen option på samtlige rådgivningsydelser i forbindelse med trafikprojekt for Hovedgaden og adgangsvejen til skolen som sikre en samlet løsning for alle indkørsler til skole og idrætshal.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Svinninge Skole, Hovedgaden 76, 4520 Svinninge

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalrådgivningsydelsen skal omfatte udarbejdelse af alt nødvendigt projektmateriale / teknisk dokumentation, i omfang så det beskriver projektets tekniske og kvalitative løsninger til fuldt færdigt projekt for projekt i.h.t. projektbeskrivelse samt projekt for alle optioner beskrevet i projektbeskrivelse så der kan udbydes et projekt i hovedentreprise for alle arbejder på en gang men udformet så de enkelte optioner kan prissættes for efterfølgende politisk godkendelse i.h.t. hovedtidsplanen.

Projektmaterialet / teknisk dokumentation skal udarbejdes i henhold til gældende love, bekendtgørelser, regler og normer m.m. Alle arbejder skal projekteres i.h.t. projekteringsaftalen og der må ikke anvendes funktionsudbud.

Totalrådgivningsydelsen skal også omfatte udarbejdelse af projektmateriale / teknisk dokumentation i forbindelse med evt. nedrivningsprojekt, herunder projektmateriale i.f.m. med myndighedsgodkendelse inkl. evt. supplerende miljørapporter, analyser m.v. som supplement til udbudsmaterialets krav og undersøgelser.

Paradigmer gældende for Holbæk Kommune – se bilag - skal anvendes som grundlag for de fagområder de dækker.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden er anslået og kan forlængelse i nødvendigt omfang for at sikre den fornødne tid til at alle ydelser kan udføres.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgere, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene samt opfylder egnethedskravene, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere.

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil ordregiver vælge de 5 ansøgere, der opfylder mindstekravene for deltagelse og som herudover i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

I udbud indgår option vedr. totalrådgivning i forbindelse med trafikprojekt i.f.m. adgangsveje, indkørsler m.v.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgningen vil ikke blive taget i betragtning og ansøger blive udelukket, hvis ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrunde angivet i udbudslovens § 135 – 136 (obligatoriske udelukkelsesgrunde) eller angivet i udbudslovens § 137 (frivillige udelukkelsesgrunde). Som foreløbig dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, skal ansøger besvare alle relevante afsnit i ESPD del III i forbindelse med ansøgningen.

Dette gælder dog ikke, hvis ansøger i overensstemmelse med udbudslovens § 138 om self-cleaning kan dokumentere, at ansøger er pålidelig, jf. afsnit 1.4.4) I givet fald skal ansøgningen vedlægges dokumentation for at ansøgeren er pålidelig.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Krav i.h.t. udbudsmaterialet herunder ABR18 med tilføjelser samt Holbæk kommunes krav og paradigmer.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/10/2020
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 30/10/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/09/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer