Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Taastrup: Installation af elektrisk og mekanisk udstyr

2020/S 185-447725

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Anja Nielsen
E-mail: annn@dsb.dk
Telefon: +45 24686382

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dsb.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264

I.2)Information om fælles indkøb
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af ydelser til værkstedsvedligehold

Sagsnr.: ASI/13671/VV/HAEJ
II.1.2)Hoved-CPV-kode
51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er at etablere en rammeaftale på facility management ydelser, samlet betegnet FM-VV, del 1. Rammeaftalen omfatter teknisk vedligehold af bygninger og anlæg indenfor områderne el-ydelser til værksteder, el-ydelser til forsyningsvægge, servicering og indkøb af servicetekniske ydelser f.s.v.a. trucks, løftegrej foruden servicering og indkøb af servicetekniske ydelser kraner og anhugningsgrej. Aftalen indeholder desuden udførelse af projekter herunder også materialer og reservedele.

Aftalen er opdelt i 4 delaftaler.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udbud af el-ydelser til værkstedser

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45311000 Installation af el-ledninger og el-armaturer
45311100 Installation af el-ledninger
45315000 Installation af el-varme og andre elektriske apparater i bygninger
71314100 El-tjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med dette udbud er at etablere en rammeaftale på facility management ydelser, samlet betegnet FM-VV, del 1. Rammeaftalen omfatter teknisk vedligehold af bygninger og anlæg indenfor el-ydelser til værkstedsvedligehold, herunder f.eks. udvidelse af eksisterende anlæg, ombygning og nyetablering af installationer, fejlfinding og reparation af almindelige el-installationer, el-tavler og termografering i ordregivers bygningsmasse.

- Opgaver under 100 000 DKK tildeles efter kaskademodel og opgaver over 100 000 DKK tildeles på baggrund af mini-udbud med tildelingskriteriet laveste pris. Aftalen indeholder desuden udførelse af projekter herunder også materialer og reservedele.

II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det skal af ansøgningen tydeligt fremgå hvilken del af delaftale 1 der ansøges til.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

El-ydelser til forsyningsvægge

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30237475 Elektriske sensorer
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
31100000 Elektriske motorer, generatorer og transformatorer
31110000 Elektriske motorer
31160000 Dele til elektriske motorer, generatorer og transformatorer
31161000 Dele til elektriske motorer og generatorer
31200000 Elektriske fordelings- og styreapparater
31210000 Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb
31221000 Elektriske relæer
31230000 Dele til elektrisk fordelings- eller styreudstyr
31612300 Elektrisk signaludstyr til motorer
31642000 Elektronisk detekteringsapparatur
31681000 Elektrisk tilbehør
31681300 Elektriske kredsløb
31682500 Elektrisk nødudstyr
31700000 Elektroniske, elektromekaniske og elektrotekniske artikler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med dette udbud er at etablere en rammeaftale på facility management ydelser, samlet betegnet FM-VV, del 1. Rammeaftalen omfatter teknisk vedligehold af bygninger og anlæg indenfor el-ydelser til DSB's forsyningsvægge herunder f.eks. afhjælpende vedligehold på PLC, afhjælpende vedligehold på installationer af f.eks. lys, tracing, pumper, magnetventiler m.m., årlig gennemgang af anlæg incl. kontrol af alle tracing tråde, Programmering af PLC til fækaliesystem, tilkald og udbedring af fejl på f.eks. komponenter, forsyningsanlæg og registreringssystemer til olieudlevering og gennemførsel af øvrige serviceopgaver.

Aftalen indeholder desuden udførelse af projekter herunder også materialer og reservedele.

II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver skal i sin ansøgning tydeligt anføre hvad der afgives ansøgning på i delaftale 2.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Service trucks, saxeborde og løftegrej

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42415000 Gaffeltrucker, trucker, perrontraktorer
42415100 Løftetrucker
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med dette udbud er at etablere en rammeaftale på facility management ydelser, samlet betegnet FM-VV, del 1. Rammeaftalen omfatter teknisk vedligehold af trucks, saxeborde og løftegre i DSB's værkstedsvedligehold. I delaftalen vil der indgå ydelser såsom lovpligtige serviceeftersyn, efterflg. reparation og udbedring og almindelige serviceydelser relateret til ordregivers materiel.

Aftalen indeholder desuden udførelse af projekter herunder også materialer og reservedele.

II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver skal være opmærksom at anføre hvad der ansøges om prækvalifikation til.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Service og vedligehold kraner og anhugningsgrej

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42419100 Dele til kraner
42420000 Spande, skovle, grabber og gribere til kraner og gravemaskiner
44212200 Tårne, gittermaster, løftekraner og master
44212210 Løftekraner
50531400 Reparation og vedligeholdelse af kraner
50531500 Reparation og vedligeholdelse af løftekraner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med dette udbud er at etablere en rammeaftale på facility management ydelser, samlet betegnet FM-VV, del 1. Rammeaftalen omfatter teknisk vedligehold af kraner og anhugningsgrej i DSB's værkstedsvedligehold. I delaftalen indgår opgaver såsom årlige lovpligtige sikkerhedseftersyn, reparation og udbedring af konstaterede fejl og almindeligt forekommende serviceopgaver.

Aftalen indeholder desuden udførelse af projekter herunder også materialer og reservedele.

II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver skal anføre hvilken delaftale der ansøges om prækvalifikation til.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 180-435592
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af ydelser til værkstedsvedligehold

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet annulleres gr. ændring af mindstekrav. Der forventes snarest muligt genudbud af de berørte opgaver.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/09/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer