Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 187-448803

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gentofte Ejendomsselskab c/o KAB
CVR-nummer: 24185028
Postadresse: Vester Voldgade 17
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1552
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Birn Lindeberg
E-mail: jbl@kab-bolig.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.gentofteejendomsselskab.dk/

I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Alment boligselskab
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentreprisekontrakt - Mosevang

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Mosevang kommer til at bestå af ca. 16 boliger på ca. 50 m2, 17 stk. på 82 m2 og ca.16 stk. på 115 m2. Bebyggelsen kommer til at ligge på hjørnet af Palle Simonsens Vej og Sognevej i Gentofte.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 58 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Gentofte

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se punkt II.1.4). Kontrakten vedrører projektering og udførelse i totalentreprise efter konceptet AlmenBolig+, som KAB og BM Byggeindustri A/S (nu 165731 ByggeEntreprise A/S under konkurs) oprindeligt har indgået en rammeaftale omkring. Ved konkursens indtræden var projektet igangsat under rammeaftalen, ligesom der var indhentet skema A. Nærværende kontrakt angår videførelse af aftalen mellem parterne, herunder færdigprojektering og udførelse af byggeriet i totalentreprise.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Ordregiver indgik aftale om igangsætning af totalentrepriseprojektet Mosevang i Gentofte med BM Byggeindustri A/S (165731 ByggeEntreprise A/S under konkurs) i henhold rammeaftale om totalentreprisekonceptet AlmenBolig+. Efter igangsættelsen af projekteringen og indhentelse af skema A blev BM Byggeindustri A/S erklæret konkurs.

Ordregiver ønsker på den baggrund at lade det efter konkursen stiftede BM Byggeindustri A/S (CVR-nr. 39122014) indtræde i aftalen og derved færdiggøre projektet i henhold til udbudslovens § 182, stk. 1, nr. 2. Indtrædelsen og dermed udskiftningen af 165731 ByggeEntreprise A/S under konkurs medfører efter ordregivers vurdering ikke grundlæggende ændringer af kontrakten og har i øvrigt ikke til formål at omgå anvendelsen af udbudsreglerne.

På ovenstående baggrund er det ordregivers vurdering, at udskiftningen af den oprindelige leverandør sker i overensstemmelse med udbudsreglerne, og at indtrædelsen samt kontrakttildelingen til BM Byggeindustri A/S dermed ej heller udgør en direkte tildeling uden forudgående udbud. Ordregiver har dog på trods heraf valgt at indrykke nærværende bekendtgørelse om frivillig forudgående gennemsigtighed.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Totalentreprisekontrakt (færidiggørelse) - Mosevang

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
21/09/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: BM Byggeindustri A/S
CVR-nummer: 39122014
Postadresse: Lupinvej 18
By: Hobro
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9500
Land: Danmark

Internetadresse: https://bmbyggeindustri.dk/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 58 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ordregiveren har fulgt proceduren i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, § 4. En klage over, at ordregiveren har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/09/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer