Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Viborg: Administration af energi

2020/S 188-454924

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Viborg Fjernvarme
CVR-nummer: 10663210
Postadresse: Håndværkervej 6
By: Viborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Direktør Morten Abildgaard
E-mail: mab@viborg-fjernvarme.dk
Telefon: +45 25326000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.viborg-fjernvarme.dk

I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Køb af energibesparelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71314200 Administration af energi
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Viborg Fjernvarme agter i henhold til energispareaftalens afsnit 13.4 "om overdragelse af realiserede og dokumenterede energibesparelser fra et net- eller distributionsselskab til et andet", mod betaling at få overdraget retten til indberetning af energibesparelser på 28 200 MWh fra Farum Fjernvarme a.m.b.a. i forbindelse med varmepumpeprojekt ved Farum Fjernvarme.

Viborg Fjernvarme agter således at "købe" retten til Indberetningen af 28 200 MWh af projektets samlede forventede energibesparelse på 63 000 MWh af Farum Fjernvarme.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 4 230 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Købet vedrører retten til indberetning af energibesparelse overdraget fra Farum Fjernvarme a.m.b.a.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Viborg Fjernvarme finder, at overdragelsen af energibesparelsen/købet af energibesparelse fra Farum Fjernvarme er omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet (Direktiv 2014/25) artikel 50 litra h. I henhold til direktivets artikel 50 litra h kan ordregivende enheder bl.a. anvende udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud ved lejlighedskøb, når det er muligt for ordregiveren at opnå leverancer ved at benytte sig af et særlig fordelagtigt tilbud, der kun gælder i kort tid, og når den pris, der skal betales, er væsentligt lavere end den, der normalt betales på markedet.

Ved en betaling på 150 DKK/MWh finder Viborg Fjernvarme at denne betaling er langt under markedsprisen. I henhold til Forsyningstilsynets Benchmark 2018, af 31. oktober 2019, var den gennemsnitlige omkostning til energibesparelser i fjernvarmesektoren i 2018 432 DKK/MWh.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
23/09/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Farum Fjernvarme a.m.b.a.
CVR-nummer: 10663210
Postadresse: Stavnsholtvej 33
By: Farum
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3520
Land: Danmark
E-mail: FFV@farum-fjernvarme.dk

Internetadresse: www.farum-fjernvarme.dk

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 4 230 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Jf. LBK nr. 593 af 2. juni 2016 "Bekendtgørelse af Love om Klagenævnet for udbud" § 4 skal klage over at ordregiver agter at indgå kontrakt uden forudgående offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, indgives til Klagenævnet for Udbud inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor nærværende bekendtgørelse er offentliggjort.

Klage over at ordregiver har indgået kontrakten, hvilket bekendtgøres efterfølgende i særskilt bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal, jf. LBK nr. 593 af 2. juni 2016 "Bekendtgørelse af Lov om Klagenævnet for udbud" § 7, indgives til Klagenævnet for Udbud inden udløbet af 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse om kontraktindgåelsen bliver offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/09/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer