Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Kokkedal: Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri

2020/S 189-456369

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg Kommune
CVR-nummer: 29188335
Postadresse: Egevangen 3B
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2980
Land: Danmark
Kontaktperson: Susan Ernst
E-mail: sume@fredensborg.dk
Telefon: +45 92433049

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fredensborg.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=xfpyrjsvby
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=xfpyrjsvby
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Fredensborg Kommune - totalrådgivning til Kokkedal Skole

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Totalrådgivning til brug for modernisering af pædagogiske læringsmiljøer og renovering af Kokkedal Skole beliggende i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er i gang med at modernisere (ombygge) flere af Kokkedal Skoles pædagogisk lærings-miljøer og renovere dele af skolen - hhv. Kokkedal Skole Øst, Holmegårdsvej 101 og Kokkedal Skole, Holmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Fredensborg Kommune er i gang med at modernisere (ombygge) flere af Kokkedal Skoles pædagogisk lærings-miljøer og renovere dele af skolen - hhv. Kokkedal Skole Øst, Holmegårdsvej 101 og Kokkedal Skole, Holme-gårdsvej 102, 2980 Kokkedal. Projekterne på skolen vedr. således både anlægs- og driftsopgaver. Kokkedal Skole er tegnet og opført af Skaarup & Jespersen Arkitekter i 1970´erne og udgør tilsammen ca. 24 000 m2 (fordelt på kælder, stueplan og 1. sal) og er kommunens største ejendom. Projekterne vedr. modernisering af læringsmiljøer på Kokkedal Skole er startskuddet på Byrådets planer om Fremtidens Folkeskoler i Fredensborg Kommune.

Den overordnede vision og ambition for skoleudviklingen i Fredensborg Kommune er, at opbygge en ramme og en kultur, der kan danne elever til at bidrage til en bæredygtig verden, og give dem de kompetencer, der vil være brug for nu og her og i tiden fremover. Det skal være læringsmiljøer, der klæder elever på til at kunne agere i et globaliseret, gennem digitaliseret samfund i hastig forandring med de helt nye muligheder og udfordringer, som den virkelighed stiller os overfor.

Som strategisk planlægning og for at forstyrre skolen mindst muligt, sammentænkes en sideløbende renoveringen af Kokkedal Skole samtidig med skolens pædagogiske læringsmiljøer moderniseres (ombygges).

Typiske arbejder, der indgår som en del af totalrådgiverens opgaver i forbindelse med renovering af skolen udgør bl.a. eftergang af murværk og sokler, betonrenovering, indeklimaforbedringer, nedrivningsopgaver mv.

I ydelsesbeskrivelsen vedlagt dette udbud, fremgår der et særligt afsnit med en skematisk oversigt over forventede ydelser en totalrådgiver skal levere.

De forventede ydelser omfatter bl.a. håndtering af bygherreleverancer, projekterings- og IKT ledelse, udbuds- og udførelsesprojekter, byggeledelse og fagtilsyn under udførelsen, fagtilsyn og projektopfølgning i forbindelse med afleveringen, bæredygtighedsledelse, arbejdsmiljøkoordinering, projektoptimering, tidsplaner mv.

Som en yderligere del af totalrådgiveropgaven, skal skolen brandsektioneres i takt med opgavernes gennemførelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 80 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

De objektive kriterier, der vil blive lagt til grund for begrænsning af antallet af ansøgere, der opfordres til at give tilbud, vil ske ved en vurdering af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer.

Ved ”relevante referencer” menes der referencer, der i størrelse og karakter ligner den totalrådgivning der skal understøtte Fredensborg Kommune i modernisering af pædagogiske læringsmiljøer og renovering af Kokkedal Skole.

Ansøger skal angive referencer for udført totalrådgivning i de seneste 5 år regnet fra ansøgningstidspunktet, for at sikre tilstrækkelig konkurrence.

Såfremt en reference delvist er udført tidligere (dvs. rådgivning er delvist udført uden for referenceperiodens 5 år) bedes det oplyst, hvor stor en andel (angivet i procent) af det samlede rådgivning, der er leveret inden for referenceperioden.

Referencerne skal indeholde oplysninger om:

- Oplysninger om, hvem rådgivningen er udført for, dvs. kundeoplysninger

- Ansøgers rolle og ansvarsområde(r) på opgaven. Herunder ønskes uddybende beskrevet, hvilke ydelser totalrådgivningen konkret har omfattet på den pågældende opgave, herunder oplysninger om, hvor stor en del af kontrakten, som evt. blev udført via underrådgivere.

- Rådgivningsopgavens indhold og samlede størrelse ift. økonomi og omfang

- Entrepriseform(-er)

- Størrelse på anlægsopgaven (areal og entreprisesum)

- Dato for rådgivningsopgavens opstart og færdiggørelse/status for opgaven.

- Ansøgers belysning af rådgivningsreferencens relevans for den aktuelle opgave.

Udvælgelsen, såfremt der er flere end 3 egnede ansøgere, vil finde sted på grundlag af en helhedsvurdering af, hvilke ansøgere der ved referencerne har dokumenteret den mest relevante erfaring indenfor de ydelser, der efterspørgers af ordregiver i hoveddokument B - ydelsesbeskrivelse.

Ordregiver lægger positiv vægt på nedenstående ved vurderingen af referencerne:

- I jo højere grad referencerne kan demonstrere erfaring med rådgivningsopgaver, der i størrelse og karakter ligner den rådgivningsopgave, der skal udføres i forbindelse med modernisering af pædagogiske læringsmiljøer og renovering af Kokkedal Skole

I det omfang referencen ligner den udbudte opgave i størrelse og karakter, men kun delvist er leveret indenfor de sidste 5 år, kan der alene lægges vægt på den del af referencen, der er udført indenfor de sidste 5 år.

Det samlede antal referencer må maksimalt fylde 3 stk. A4 sider. Der vil maksimalt indgå op til 5 referencer i vurderingen. Hvis der vedlægges mere end 5 referencer, er det de 5 første referencer, der vil indgå i vurderingen. Yderligere vedlagte referencer, vil derfor ikke indgå i vurderingen.

Det samme gælder, hvis referencerne fylder mere end 3 stk. A4 sider. Her vil det kun være de 3 første antal sider, der vil indgå i vurderingen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Ansøger skal have en gennemsnitlig positiv soliditetsgrad indenfor de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

- Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Ansøgeren skal være opmærksom på at anføre alle nøgletal i ESPD'et vedr. soliditetsgraden — dvs. samlede egenkapital og samlede aktiver.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Det kræves, at ansøger skal minimum have 2 referencer vedr. totalrådgivning, hvor rådgiver har udført tilsvarende eller lignende rådgivningsopgaver for modernisering og renovering af skoler, og disse 2 referencer skal ansøger have udført i løbet af de seneste 5 år.

- Det kræves, at ansøger har haft minimum 1 reference, hvor anlægssummen ved renovering og modernisering af skoler, har været på minimum 20 mio. DKK ex. moms.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Ordregiver vil gerne fremhæve et særligt vilkår i kontraktens punkt 6 vedr. rådgivers ydelser. Dette er et mindstekrav som ordregiver har sat, hvorfor dette ikke kan fraviges.

Ved kontraktens opstart, skal rådgiver have implementeret et fuldt ud funktionsdygtigt projektspecifikt kvalitetsstyringssystem i dennes organisation til håndtering og styring af de foranstående delprojekter på Kokkedal Skole.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 17/11/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver gør opmærksom på, at følgende frivillige udelukkelsesgrunde finder anvendelse på dette udbud.

Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder, som er anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, og nr. 2, er udelukket fra at deltage i udbuddet.

De frivillige udelukkelsesgrunde omfatter:

- Tilsidesættelse af forpligtigelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser der er afledt af konventioner.

- Ansøger ell. tilbudsgiver er erklæreret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis ansøger eller tilbudsgiver er under tvangsakkord.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus - Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8000
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor den ordregivende myndighed har sendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klage over andre forhold skal angives 45 dage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiver om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Ved EU udbud skal klagen vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/09/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer