Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Ingeniørvirksomhed

2020/S 189-456561

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Maria Rask Lund
E-mail: pi76@kk.dk
Telefon: +45 24770628

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/139223086.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/139223086.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/139223086.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Dynamisk indkøbssystem for indkøb af ressourcepersoner - kategori 2 - byggeledelse

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter etablering af et dynamisk indkøbssystem for indkøb af ressourcepersoner til byggeledelse (kategori 2). Sideløbende udbydes etablering af et dynamisk indkøbssystem for indkøb af ressourcepersoner til projektledelse (kategori 1). Ansøgere gøres opmærksomme på, at udbudsmaterialet er skrevet fælles for de 2 udbud.

Interesserede aktører (ansøgere) kan ansøge om at blive optaget inden for én eller begge kategorier i indkøbssystemet. Kategorierne udbydes særskilt og dette udbud vedrører kategori 2 - byggeledelse.

Tryk her https://permalink.mercell.com/139223086.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
71246000 Mængdeberegning og -lister i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71247000 Byggeledelse
71248000 Projektledelse og –dokumentation
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
71540000 Bygge- og anlægskoordinering
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

De enkelte indkøb under det dynamiske indkøbssystem omfatter køb af rådgiverydelser, hvor ansøgeren stiller enkeltpersoner til rådighed for TMF til at arbejde under TMFs ledelsesmæssige ansvar. Arbejdet vil som udgangspunkt ske på TMFs kontorer i København. Det vil fremgå af den konkrete projektbestilling, hvis det ikke er tilfældet.

Efter optagelse på det dynamiske indkøbssystem, står det ansøgerne frit for, om de ønsker at afgive tilbud på det enkelte miniudbud.

TMF gør for god ordens skyld ansøgerne opmærksomme på, at tildeling af en opgave under et miniudbud i den konkrete situation vil kunne medføre, at ansøger ikke vil kunne byde ind på et udbud af en efterfølgende rådgiveropgave på det samme projekt, da ressourcepersonens opgave vil kunne medføre inhabilitet. Hvis TMF vurderer, at det kan blive tilfældet, vil det blive beskrevet nærmere i det konkrete miniudbud.

TMF planlægger at gennemføre en række miniudbud umiddelbart efter at det dynamiske indkøbssystem er oprettet.

TMFs forventede årlige forbrug på det dynamiske indkøbssystem forventes inden for hver af de 2 kategorier at være ca. 5-10 mio. DKK. Det bemærkes, at TMF ikke er forpligtet til at foretage indkøb på det dynamiske indkøbssystem, ligesom TMF ikke er forpligtet til at aftage det estimerede forbrug igennem det dynamiske indkøbssystem.

Antallet af opgaver under det dynamiske indkøbssystem kan variere for hvert år, idet der på tidspunkt for udsendelse af udbuddet ikke er en fast plan for kommende indkøb. Indkøb foretaget igennem det dynamiske indkøbssystem udmøntes som enkeltstående aftaler for den konkrete opgave.

Ved behov for indkøb af ressourcepersoner på det dynamiske indkøbssystem udsendes en opgavespecifik opfordringsskrivelse med dertilhørende aftaleseddel og miniudbudsbetingelser, hvormed optagne leverandører på det dynamiske indkøbssystem opfordres til at afgive tilbud på den konkrete opgave.

Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelserne for uddybende beskrivelse.

TMFs krav vil være detaljeret beskrevet i aftalesedlen. Endelig fastsættelse af evalueringskriterier og vægtning vil fremgå af miniudbudsbetingelserne. Eksempler på miniudbudsbetingelser og aftaleseddel er vedlagt udbudsmaterialet. TMF er ikke bundet af udformningen på disse dokumenter, og der vil kunne laves ændringer i dem i forhold til det konkrete miniudbud.

Ved oprettelse af nærværende dynamiske indkøbssystem er løbetiden fastsat til 4 år. TMF forbeholder sig ret til at forlænge eller forkorte løbetiden på 4 år for det dynamiske indkøbssystem.

Det dynamiske indkøbssystem vil være åbent for optagelse i hele systemets løbetid - også efter minimumsfristen for ansøgning. Det dynamiske indkøbssystem har heller ikke nogen begrænsning på antallet af økonomiske aktører, der kan optages på systemet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ved oprettelse af nærværende dynamiske indkøbssystem er løbetiden fastsat til 4 år. TMF forbeholder sig ret til at forlænge eller forkorte løbetiden på 4 år for det dynamiske indkøbssystem.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Kategori 2 - Byggeledelse:

- Ansøger skal kunne dokumentere erfaring med udlån af medarbejdere som ressourcepersoner til en kommune inden for byggeledelse på anlægsprojekter. Ansøger skal således kunne dokumentere at have haft mindst én opgave med udlån af en ressourceperson som beskrevet til en kommune inden for de seneste 3 år. Dokumentationen kan fremlægges i form af en referenceliste eller anden beskrivelse.

- Ansøger skal kunne fremlægge CV på mindst én medarbejder med erfaring med byggeledelse på kommunale anlægsprojekter i bymæssigt tæt bebyggede områder. Den pågældende medarbejder skal have mindst 5 års erfaring med byggeledelse og mindst 2 års erfaring med byggeledelse på anlægsprojekter. Den pågældende medarbejder skal desuden have vejfagligt kendskab og gyldigt "Vejen som arbejdsplads".

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være optaget på det dynamiske indkøbssystem skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at TMF har udsendt meddelelse om optagelse på det dynamiske indkøbssystem / afslag herpå, jf. § 7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2. juni 2016.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/09/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer