Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Odense: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 204-495137

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: MT Højgaard A/S
Postadresse: Middelfartvej 218
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5200
Land: Danmark
Kontaktperson: Poul Møller Jørgensen
E-mail: pmj@mth.dk
Telefon: +45 22705054
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://mth.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Bisgaard|Ejsing ApS
CVR-nummer: 37875538
Postadresse: Libaugade 1, 1.th.
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisa Gedsø Askanius
E-mail: lisa@bisgaardejsing.dk
Telefon: +45 51517575
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bisgaardejsing.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Totalentreprenør
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

MT Højgaard A/S - Dalum Papirfabrik. Offentlig udbud af af fagentrepriser i forbindelse med lukning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

CIVICA har indgået aftale med MT Højgaard A/S om projektering og udførelse af ”nøglefærdigt byggeri” omfattende opførelse af 58 seniorboliger på i alt 5 317 m2 (bruttokvadratmeter) fordelt på 3 etager. Bygningen består af 2 karrer kaldet B23 og B24 og består i alt af 5 stk. trappeopgange. Lokaliseringen er Dalum Papirfabrikken, Dalumvej 116, Odense i Odense.

Med ”nøglefærdigt byggeri” menes, at MT Højgaard A/S er totalentreprenør. CIVICA er som alment boligselskab omfattet af udbudsloven og MT Højgaard A/S er som delegeret bygherre dermed forpligtet til at løfte udbudspligten.

Nærværende udbud omfatter følgende udbud: tagdækning og murer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tagdækning

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45260000 Tagarbejde og andet specialarbejde inden for byggefagene
45261000 Montage af tagkonstruktioner og tagdækning samt følgearbejder
45261210 Tagdækning
44115400 Ovenlys
45261100 Udførelse af tagkonstruktioner
45422000 Tømrer- og snedkerarbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Dalum Papirfabrikken, Dalumvej 116, Odense

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter tagdækningsarbejde med isolering og tagpap samt ovenlys på betonhuldæk.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner jævnfør tilbudsliste.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Murer

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45262500 Murværks- og murerarbejder
45262520 Murerarbejde
45262521 Skalmuringsarbejde
45431000 Flisearbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Dalum Papirfabrikken, Dalumvej 116, Odense

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter skalmuring, samt indvendige flise- og klinkearbejde.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner jævnfør tilbudsliste.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiveren skal overholde følgende minimumskrav:

1) Tagdækning:

- Tilbudsgivers seneste årlige omsætning skal være mindst 3 mio. DKK.

- Tilbudsgivers seneste opgjorte egenkapital skal være positiv.

- Tilbudsgivers seneste opgjorte soliditetsgrad skal være mindst 10 %.

2) Murer:

- Tilbudsgivers seneste årlige omsætning skal være mindst 11 mio. DKK.

- Tilbudsgivers seneste opgjorte egenkapital skal være positiv.

- Tilbudsgivers seneste opgjorte soliditetsgrad skal være mindst 10 %.

Oplysninger om økonomiske nøgletal skal angives i ESPD-dokumentet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal kunne fremlægge 3 referencer fra de seneste 5 år, der vedrører udførelses af tilsvarende opgaver.

For referencerne ønskes anført en kort beskrivelse af opgaven, udførelsessted, kontraktsum og tidspunkt for udførelse.

Referencer fremlægges ved at indskrive disse i ESPD-dokumentet.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten baseres på AB18.

Klausuler, sanktionsgivende terminer og forhold vedr. DGNB- certificering mv., jf. udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/11/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/11/2020
Tidspunkt: 10:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet kan søges frem via https://www.rib-software.dk/, udbudsnummer TN609746, hvor der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for afgivelse af tilbud.

Eventuelle spørgsmål vedrørende udbuddet skal fremsendes via udbudsportalens (RIB/Byggeweb) spørgsmål-/svar modul.

Spørgsmål vil blive besvaret via rettelsesblad/supplementsblad, efterhånden som spørgsmålene indløber.

Sidste frist for fremsættelse af spørgsmål er den 4. november 2020, kl. 12.00. Besvarelse af spørgsmål forventes udsendt umiddelbart herefter og senest den 10. november 2020.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Ingen
By: Ingen
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at blive tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om at ordregiver har indgået en kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/10/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer