Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Fredericia: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde

2020/S 204-497253

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: TVIS
CVR-nummer: 13348545
Postadresse: Tonne Kjærsvej 11
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Brian Schmidt
E-mail: brs@tvis.net
Telefon: +45 76214416
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.tvis.net/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1660-TVIS_-_Fjernvarmeledning_Vejle_til_Bredsten-Balle_og_Jelling
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: COWI A/S
CVR-nummer: 44623528
Postadresse: Jens Chr. Skousvej
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirstine Pape Stensgaard
E-mail: ksrn@cowi.com
Telefon: +45 56408109
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.cowi.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

TVIS - Transmissionsledning Jelling. Hovedentreprise, anlæg- og smedearbejder

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

TVIS har fået godkendt projektforslag efter varmeforsyningsloven om etablering af en ny ca. 20 km

transmissionsledning fra Vejle til Bredsten-Balle og Jelling Varmeværk, således at begge kan overgå fra dyr

varme produceret på naturgas til billigere og mere miljøvenlig varme fra TVIS.

Etableringen af transmissionsledningen opdeles i 5 udbud bestående af hhv. én samlet rør- og

komponentleverance inkl. muffemontage samt 4 hovedentreprenørudbud, omfattende komplette anlægs- og smedearbejder.

Denne hovedentrepriseaftale omfatter komplette anlægs- og smedearbejder på den 3. af i alt 4 etaper, og den vedrører strækningen Skibet til Jelling Varmeværk, en strækning på ca. 8,3 km.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44163120 Fjernvarmerørledninger
45232140 Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejle og Jelling

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

TVIS har fået godkendt projektforslag efter varmeforsyningsloven om etablering af en ny ca. 20 km

transmissionsledning fra Vejle til Bredsten-Balle og Jelling Varmeværk, således at begge kan overgå fra dyr

varme produceret på naturgas til billigere og mere miljøvenlig varme fra TVIS.

Etableringen af transmissionsledningen opdeles i 5 udbud bestående af hhv. én samlet rør- og

komponentleverance inkl. muffemontage samt 4 hovedentreprenørudbud, omfattende komplette anlægs- og smedearbejder.

Denne hovedentrepriseaftale omfatter komplette anlægs- og smedearbejder på den 3. af i alt 4 etaper, og den vedrører strækningen Skibet til Jelling Varmeværk, en strækning på ca. 8,3 km.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 10
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

- Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på ansøgerens tekniske og faglige formåen, som beskrevet i

udbudsmaterialet udbudsvilkår afsnit 3.3. Der vil blive lagt vægt på, hvilke ansøgere, der har beskrevet den

mest relevante erfaring i henhold til den udbudte opgave. Ordregiver vil i den forbindelse vurdere følgende

positivt: At ansøger har velbeskrevet relevant erfaring med etablering af tilsvarende fjernvarmeanlæg.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner fremgår af TAG og tilbudsliste.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver tager forbehod for at tildele kontrakten allerede på baggrund af det indledende tilbud.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgere må ikke være omfattet af udelukkeslsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § 135-137.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Der ønskes oplyst samlet årsomsætning for fjernvarmearbejder for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

2) Der ønskes oplyst soliditetsgrad, defineret som egenkapital/(Aktiver i alt) x 100, i det seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Omsætningsminimum for fjernvarmearbejder for hver af de seneste 3 regnskabsår: 14 mio. DKK

3) Soliditetsgrad på minimum 10 % i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Beskrivelse af ansøgers erfaringer med etablering af tilsvarende fjernvarme-ledningsanlæg. Ansøger

skal angive maks. 5 referencer udført inden for de seneste 5 år. Ansøger skal give oplysninger om kunden/

ordregiver, kort beskrivelse af opgaven, ansøgerens rolle på opgaven, entreprisesum samt start- og slutdato.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Det er et mindstekrav, at referencelisten indeholder mindst én reference vedrørende udførelse af

anlægsarbejder på fjernvarme sammenlignelig i karakter med det udbudte, og hvor entreprisesummen er over 3 mio. DKK.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Blandt de ansøgere, der opfylder kravene i afsnit 3.2.1-2, forventes udvalgt følgende antal ansøgere, som

opfordres til at afgive tilbud:

- Der udvælges 5 bydende til at afgive tilbud.

- Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på ansøgerens tekniske og faglige formåen, som beskrevet i henhold til III.1.3). Der vil blive lagt vægt på, hvilke ansøgere, der har beskrevet den mest relevante erfaring i henhold til den udbudte opgave.

Ordregiver vil i den forbindelse vurdere følgende positivt: At ansøger har velbeskrevet relevant erfaring med

etablering af tilsvarende fjernvarmeanlæg.

III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Jævnfør AB18 med bygherrens tilføjelser og fravigelser.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

A conto i henhold til udført arbejde jr. AB18 med bygherrens tilføjelser og fravigelse.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Såfremt ansøger er et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet hver især udfylde et særskilt ESPD-dokument.

Såfremt ansøger baserer sig på en anden enheds økonomiske og finansielle formåen, og/eller tekniske og/eller faglige formåen, skal denne anden enhed udfylde og aflevere et særskilt ESPD-dokument med ovenstående oplysninger, herunder oplysninger, hvad angår de forhold, som ansøgeren baserer sin egnethed på.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Jævnfør udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/11/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Anmodning om deltagelse sker ved udfyldelse og aflevering af ESPD.

Såfremt ansøger er et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet hver især udfylde et særskilt ESPD-dokument.Såfremt ansøger baserer sig på en anden enheds økonomiske og finansielle formåen, og/eller tekniske og/eller faglige formåen, skal denne anden enhed udfylde og aflevere et særskilt ESPD-dokument med ovenstående oplysninger, herunder oplysninger, hvad angår de forhold, som ansøgeren baserer sin egnethed på.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8900
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mail-adresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside www.klfu.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/10/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer