Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Taastrup: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 204-497273

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Helene Bang Liebst
E-mail: hebali@dsb.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dsb.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Opførelse af nye værksteder med tilhørende baneanlæg til brug for nye tog

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

DSB skal til brug for de elektriske tog DSB p.t. er ved at indkøbe etablere 2 værksteder i henholdsvis København (GB) og Århus samt opdatere et eksisterende værksted i København (Helgoland).

DSB har udbudt en samarbejdsaftale med henblik på tidlig inddragelse af den entreprenør, der skal etablere/opdatere værkstederne.

Samarbejdsaftalen indgås mellem DSB, DSB’s totalrådgiver og den vindende tilbudsgiver, og det er hensigten, at samarbejdsaftalen skal munde ud i indgåelse af en totalentreprisekontrakt pr. værksted med den vindende tilbudsgiver.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45210000 Byggearbejde
45213000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med erhvervsbygninger, lager- og industribygninger, bygninger i tilknytning til transport
45220000 Ingeniørarbejder og bygværker
45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
45234100 Byggearbejder i forbindelse med jernbaner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Værkstederne er beliggende i: København og Aarhus

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

DSB har udbudt en samarbejdsaftale i nærværende udbud med henblik på tidlig inddragelse af den entreprenør, der skal etablere/opdatere værkstederne. Det er M.T. Højgaard A/S, der har vundet udbuddet. Samarbejdsaftalen indgås mellem DSB, DSB’s totalrådgiver Rambøll Danmark A/S og M.T. Højgaard A/S, og det er hensigten, at samarbejdsaftalen skal munde ud i indgåelse af en totalentreprisekontrakt pr. værksted med M.T. Højgaard A/S.

Visionen med samarbejdsaftalen er at etablere et forum, hvor parternes mange og komplekse kompetencer kan komme i spil på den bedst mulige måde, som parterne vil nyde godt af både på det personlige, faglige såvel som på det økonomiske plan.

Derudover er det i samarbejdsaftalen et prioriteret mål, at etablere et samarbejde mellem parterne, der er baseret på tillid, gensidighed og gennemsigtighed.

II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 147-361952
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Opførelse af nye værksteder med tilhørende baneanlæg til brug for nye tog

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/10/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: MT Højgaard
CVR-nummer: 12562233
Postadresse: Knud Højgaards Vej 7
By: Søborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Samarbejdsaftalen blev underskrevet den 7. oktober 2020.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Følgende er uddrag af lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 (Bekendtgørelse af lov om klagenævnet for udbud):

§ 7, stk. 3: Har en ordregiver fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

§ 6, stk. 4: Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

§ 12, Stk. 2. Indgives en klage til Klagenævnet for Udbud i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2, har klagen opsættende virkning, indtil Klagenævnet for Udbud har truffet afgørelse om, hvorvidt klagen skal tillægges opsættende virkning, indtil den endelige afgørelse foreligger. Klagenævnet for Udbud kan kun tillægge klagen opsættende virkning, hvor særlige grunde taler herfor.

Stk. 3. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, skal Klagenævnet for Udbud inden udløbet af 30 kalenderdage underrette ordregiveren om den afgørelse, der er truffet. Fristen regnes fra Klagenævnet for Udbuds modtagelse af klagen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/10/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer