Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2020/S 207-501253

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
Postadresse: Islands Brygge 37
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Karsten Kølbøl Sørensen
E-mail: karsor@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kulbaneparken - 001407

Sagsnr.: 001407
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven udbydes i hovedentreprise. Kulbaneparken er en ny park, som anlægges i Kulbanekvarteret i Valby.

Kulbaneparken ligger ovenpå en delstrækning af den nye jernbaneforbindelse mellem København og Ringsted.

Entrepriseområdet strækker sig fra den lukkede banegravs begyndelse ved Retortvej i øst til Vigerslevvej, som afgrænser parken i vest. Det er et ca. 1 km langt forløb, som afgrænses delvist af Kulbanevej mod syd og den almene boligforening Vigerslev Vænge mod nord. Syd for Kulbanevej og øst for Hornemanns Vænge ligger den anden og mindre del af projektområdet, som indeholder regnvandsbassinet Kulgraven.

Projektområdet udgør samlet ca. 44 000 m2. Jernbaneforbindelsen København-Ringsted er ført under jorden på det kommende parkareal i en delvist nedgravet tunnel. Parken skal derfor på nordsiden af Kulbanevej anlægges på et hævet terræn med delvist stejle skråninger. Tunnelen og dets jordankre medfører en række tekniske krav og begrænsninger til parkprojektet.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 38 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Valby, København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kulbaneparken er en ny park, som anlægges i Kulbanekvarteret i Valby. Kulbaneparken ligger ovenpå en delstrækning af den nye jernbaneforbindelse mellem København og Ringsted. Entrepriseområdet strækker sig fra den lukkede banegravs begyndelse ved Retortvej i øst til Vigerslevvej, som afgrænser parken i vest. Det er et ca. 1 km langt forløb, som afgrænses delvist af Kulbanevej mod syd og den almene boligforening Vigerslev Vænge mod nord. Syd for Kulbanevej og øst for Hornemanns Vænge ligger den anden og mindre del af projektområdet, som indeholder regnvandsbassinet Kulgraven. Projektområdet udgør samlet ca. 44 000 m2. Arealet husede frem til slutningen af 1960’erne Valby Gasværk – et stort og aflukket industriområde.

Gasværkets produktion fik en dramatisk afslutning i 1964, hvor værket sprang i luften i en voldsom eksplosion, der destruerede gasværket og forårsagede store ødelæggelser samt forurening i området.

Banedanmark har miljøhånderet en del af arealet i forbindelse med anlæg af Ringstedbanen, resten skal miljøhåndteres i forbindelse med anlæg af Kulbaneparken.

Jernbaneforbindelsen København-Ringsted er ført under jorden på det kommende parkareal i en delvist nedgravet tunnel. Parken skal derfor på nordsiden af Kulbanevej anlægges på et hævet terræn med delvist stejle skråninger. Tunnelen og dets jordankre medfører en række tekniske krav og begrænsninger til parkprojektet, såsom begrænsninger på last, placering og valg af beplantning, funderingsforhold mm. Entreprisen skal udføres i tidsrummet som anført i entrepriseaftalens pkt. 5. Kunstlandskabet er ikke omfattet af udbuddet, og påtænkes indkøbt via delydelsesreglen i udbuds-lovens § 8, stk.2. Kunstlandskabet er placeret i den del af parken som udføres som etape 2.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projekt- og risikostyring / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder option på udførelse af etape 2. Etape 2 er i udbuddet på projektforslagsniveau.

Entreprenøren skal senere granske hovedprojektet etape 2 samt deltage i projektoptimering af etape 2.

Optionen på udførelse af etape 2 anvendes hvis entreprenøren har leveret en tilfredsstillende indsats i granskning og projektoptimeringen af etape 2 og den endelige pris for etape 2 kan accepteres af Teknik- og Miljøforvaltningen. Optionen skal anvendes senest 1. december 2021.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 115-278206
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2020-0070236-2
Betegnelse:

Entrepriseaftale vedrørende Kulbaneparken 001407

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
29/09/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: OKNygaard A/S
CVR-nummer: 35394818
Postadresse: Bækgårdsvej 90
By: Borup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4140
Land: Danmark
E-mail: info@oknygaard.dk
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 38 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Offentlig Konkurrence
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/10/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer