Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Nyborg: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2020/S 207-504722

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nyborg Kommune
CVR-nummer: 29189722
Postadresse: Torvet 1
By: Nyborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5800
Land: Danmark
Kontaktperson: Cecilie Lindegaard Hansen
E-mail: ceh@nyborg.dk
Telefon: +45 63337728
Fax: +45 63337001
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/132173631.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.nyborg.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bygherrerådgivning ifm. etablering af sundhedshus

Sagsnr.: S2020-14082
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nyborg Kommune ønsker at indgå en aftale på bygherrerådgivning i forbindelse med etablering af nyt sundhedshus.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 087 850.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Nyborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Bygherrerådgiverens rolle vil overordnet set omfatte rådgivning og bistand i forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforlag og byggeprogram for sundhedshuset, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale for udbud af totalrådgivning samt bistand i forbindelse med bedømmelse af tilbud, forhandling og aftaleindgåelse.

Derudover skal bygherrerådgiveren forestå opfølgning med totalrådgiveren gennem projekterings- og udførelsesfaserne, og skal således varetage Nyborg Kommunes interesser over for totalrådgiveren.

Arbejdet forventes påbegyndt i efteråret 2020.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til udbudsloven afsnit II og jf. udbudslovens § 58-60 (Lov nr. 1564 af 15.12.2015), hvilket betyder, at der kun kan afgives tilbud på opgaven, såfremt man er udvalgt gennem prækvalifikationen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Specifikke kompetencer og erfaring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse for opgavens løsning / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation, kommunikation og kvalitetsstyring / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 30
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 115-279333
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Bygherrerådgivning ifm. etablering af sundhedshus

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
08/10/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Kuben Management
Postadresse: Ellebjergvej 52, 3
By: København SV
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2450
Land: Danmark
E-mail: info@kubenman.dk
Telefon: +45 701145011
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 087 850.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/10/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer