Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Vejle: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2020/S 208-506774

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejle kommune. Teknik & Miljø, Anlæg & Infrastruktur
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Kirketorvet 22
By: Vejle
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Gitte Fuhr Thomsen
E-mail: gifth@vejle.dk
Telefon: +45 76812320
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vejle.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af anlægsarbejdet vedrørende forbindelsesvej vest om Uhre

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud omfatter anlægsarbejdet vedrørende forbindelsesvej vest om Uhre.

Yderligere information om projektet kan findes på Vejle kommunes hjemmeside: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/trafik-og-parkering/stoerre-projekter-i-trafikken/

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 79 790 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45221100 Arbejder i forbindelse med broer
45221111 Anlægsarbejde: veje
45221110 Bygge-anlægsarbejde: broer
45221113 Bygge-anlægsarbejde: fodgængerbroer
45223800 Samling og opførelse af præfabrikerede bygværker
45223822 Præfabrikerede elementer
45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
45232130 Anlægsarbejde: regnvandsledninger
45232452 Dræningsarbejder
45232454 Anlægsarbejde: regnvandsbassiner
45233100 Byggearbejde i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje
45233120 Anlæg af vej
45233122 Anlægsarbejde: omfartsveje
45233128 Anlægsarbejde: rundkørsler
45233162 Anlægsarbejde: cykelstier
45233280 Opstilling af autoværn
45233200 Diverse belægningsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Vejle kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter etablering af ca. 2 km forbindelsesvej fra krydset Vejledalen/Vardevej i Vejle til vest om ”Planetbyen” ved Uhre. Projektet udføres i hovedentreprise. Forbindelsesvejen har sit udgangspunkt ved det nuværende T-kryds mellem Vardevej og Vejledalen og afsluttes i et kanaliseret T-kryds ved Planetbyen mod nord. Eksisterende T-kryds ombygges til rundkørsel. På vejstrækningen skal der opføres in-situ støbt stibro, ca. 20 m bred in-situ støbt faunabro og 2 præfabrikerede faunapassager udført som betonelementtunneler.

Området er stærkt kuperet med nuværende fald og stigninger op til 500 ‰, hvorfor den færdige forbindelsesvej har en stigning på op til 70 ‰ på store dele af strækningen. Det kuperede terræn er medvirkede til særlige hydrologiske forhold, hvorfor der skal etableres horisontal dræn og ekstra drænrender i afgravningsskråningerne.

Langs med Forbindelsesvejen etableres dobbeltrettet cykelsti. I cykelstien fra Vejledalen til Uhre skal etableres ny fjernvarmeledning.

Der etableres selvstændigt lukket afvandingssystem for Forbindelsesvej og stier med tilhørende regnvandsbassiner. Regnvandsbassinerne vil være serieforbundne bassiner, der ledes til nyt regnvandsbassin ved Vardevej med udløb til recipient.

Entreprisen omfatter option for etablering af stitunnel for dobbeltrettet cykelsti under Vardevej inkl. ny stålrørsgennemføring i Lille Høgsholt Bæk.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Entreprisen omfatter option for etablering af stitunnel for dobbeltrettet cykelsti under Vardevej inkl. ny stålrørsgennemføring i Lille Høgsholt Bæk.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 124-302775
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af anlægsarbejdet vedrørende forbindelsesvej vest om Uhre

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
20/10/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: M. J. Eriksson A/S
CVR-nummer: 71432017
By: Viby
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 90 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 79 790 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 gælder i dette udbud de ’frivillige’ udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

Vejle Kommune er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende ’frivillige’ udelukkelsesgrunde (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

— Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, nr. 1.

— Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling, jf. udbudslovens § 137, nr. 2.

— Vejle Kommune kan påvise, at tilbudsgiver i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet, jf. udbudslovens § 137, nr. 3.

— Vejle Kommune har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, nr. 4.

— Vejle Kommune kan påvise, at tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. udbudslovens § 137, nr. 5.

— Vejle Kommune kan påvise, at tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke Vejle Kommunes beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. udbudslovens § 137, nr. 6.

— Tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. udbudslovens § 137, nr. 7, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4.

Der henvises til udbudslovens § 137 for en gengivelse af den fulde ordlyd af de enkelte bestemmelser.

Til dokumentation for tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde og overholder mindstekravene til egnethed skal tilbudsgiver, når ordregiver anmoder herom, fremlægge følgende:

— Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når Vejle Kommune anmoder herom:

- Tilbudsgivers årsrapporter eller uddrag heraf, for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsrapporter er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret.

Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Vejle Kommune vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Vejle Kommune forlanger.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra den tilbudsgiver, som Vejle Kommune forventer at indgå aftale med. Vejle Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/10/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer