Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Reparations- og vedligeholdelsestjenester

2020/S 209-511562

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: I/S Amager Ressourcecenter
CVR-nummer: 34 20 81 15
Postadresse: Vindmøllevej 6
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulrik Christiansen
E-mail: ulch@a-r-c.dk
Telefon: +45 24677280
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.a-r-c.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9f7ef918-a1ad-4398-a6ee-8e59f3a3c417/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9f7ef918-a1ad-4398-a6ee-8e59f3a3c417/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9f7ef918-a1ad-4398-a6ee-8e59f3a3c417/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Service og vedligehold af proces-el

Sagsnr.: Service og vedligehold af Proces-el
II.1.2)Hoved-CPV-kode
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Leverandørens ydelser omhandler følgende område/leverancer:

1) Forebyggelse og afhjælpende vedligehold af el-anlæg på procesanlægget inkl. instrument kalibrering.

2) Forbedringer og modifikationer på eksisterende el-anlæg inkl. test, idræftsættelse og dokumentation af forbedringer.

3) Levering af elektriske reservedele.

4) Design og engineering af nye el-installationer.

Der henvises i øvrigt til kravspecifikationen for en uddybning af kravene til den udbudte aftale.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45259000 Reparation og vedligeholdelse af anlæg
38800000 Industrielle processtyringsanlæg og fjernstyringsudstyr
31200000 Elektriske fordelings- og styreapparater
38810000 Industrielle processtyringsanlæg
50433000 Kalibreringstjenesteydelser
45317300 Elinstallation til elektrisk fordelingsudstyr
31214510 Fordelingstavler
31211110 Styretavler
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Vindmøllevej 6, 2300 København S

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Leverandørens ydelser omhandler følgende område/leverancer:

1) Forebyggelse og afhjælpende vedligehold af el-anlæg på procesanlægget inkl. instrument kalibrering.

2) Forbedringer og modifikationer på eksisterende el-anlæg inkl. test, idræftsættelse og dokumentation af forbedringer.

3) Levering af elektriske reservedele.

4) Design og engineering af nye el-installationer. Ovenstående er ikke udtømmende.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering, kompetencer, kapacitet inkl. tilkald / Vægtning: 50 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø, arbejdsmiljø og kvalitetssikring / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

ARC har mulighed for at forlænge aftalen i 4 X 12 måneder til en samlet varighed af aftalen op til 8 år.

En eventuel forlængelse af aftalen sker på uændrede vilkår.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Egnethed vurderes på baggrund af ansøgers oplysninger i ansøgningen.

ARC ønsker at prækvalificere 5 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud.

Er der flere ansøgere, vil ARC foretage en udvælgelse af de bedst egnede ansøgere. ARC vil i den forbindelse foretage en samlet vurdering af hver enkelt ansøgers erfaring med tilsvarende opgaver. ARC lægger i vurderingen vægt på bred dokumenteret erfaring fra mere end et procesanlæg/industrianlæg.

I forbindelse med udvælgelsen vil ARC også lægge vægt på ansøgers samlede økonomiske og finansielle formåen. Udvælgelsen vil ske på et sagligt og objektivt grundlag.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

ARC har mulighed for at forlænge aftalen i 4 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Aftalen udbyde som en samlet aftale, hvor der indgås aftale med 2 leverandører.

ARC har valgt ikke af opdele aftalen, jf. udbudslovens § 49, da det af hensyn til ARC's administration af opgaven og for at minimere grænsefladeproblematikken er mest hensigtsmæssigt at opgaven udføres af en og samme leverandør.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Oplysning om ansøgers egenkapital i de senest 3 reviderede regnskabsår

- Oplysninger om at ansøgers soliditetsgrad på minimum 10 % i de seneste 3 reviderede regnskabsår

- Oplysninger om ansøgers erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Ansøger har haft en positiv egenkapital i de seneste 3 reviderede regnskabsår.

- Ansøger har en soliditetsgrad på minimum 10 % i de seneste 3 reviderede regnskabsår.

- Ansøger har en gældende erhvevrs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på min 5. mio. DKK for tingskade og 10 mio. DKK for personskade.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ARC ønsker sikkerhed for, at de ansøgere, der udvælges til at afgive tilbud, har tilstrækkelig teknisk kapacitet og erfaring til at udføre opgaven fuldt forsvarligt i alle henseender allerede fra aftalestart. Ansøger skal derfor oplyse om:

Ansøgers sammenlignelige relevante referencer på opgaver, der er igangværende eller afsluttet indenfor de seneste 3 år, som skal dokumenteres. En reference anses for sammenlignelig, hvis der er tale om en lignende opgave med service og vedligehold af proces-el på procesanlæg/industrianlæg med tilsvarende installationer inden for proces-el som beskrevet i kravspecifikationen for dette udbud. Evt. underleverandørs leverancer kan indgå.

Ansøger skal oplyse følgende pr. reference:

- Ordregiver (Navnet på kunden og kontaktperson hos kunden)

- Perioden for opgavens udførelse

- Beskrivelse af opgaven og omfanget af denne, herunder ansøgers rolle i opgaven.

- Samlet kontraktsum opdelt på sum til hhv. ansøger og evt. underleverandører.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger har 3 sammenlignelige relevante referencer på opgaver, der er igangværende eller afsluttet inden for de seneste 3 år, som skal dokumenteres.

III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Leverandøren skal stille en sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for ARC på 800 000 DKK jf. rammeaftalens punkt 11.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

30 dage netto.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

ARC stillet krav om arbejdsklausul og uddannelsesklausul.

Forud for meddelelse om tildeling, vil de tilbudsgivere, som ARC forventer at tildele aftalen, blive bedt om at udfylde og udlevere ARC's arbejdsklausul jf. aftalebilag 7.

Arbejdsklausulen gælder alt arbejde, der udføres i Danmark med henblik på opfyldelse af aftalen, og for alle medarbejdere, der anvendes til at udføre arbejdet, uanset om de er ansat hos leverandøren, en underentreprenør eller en under-underentreprenør mv. (eventuelle fysiske varer er ikke omfattet). Forud for meddelelse om tildeling, vil den tilbudsgiver, som ARC forventer at tildele kontrakten, blive bedt om at udfylde og udlevere ARC's uddannelsesklausul. Leverandøren skal sikre at mindst 0,42 praktikantårsværk pr. år (et årsværk modsvarer 1 924 arbejdstimer inklusiv ferie, sygdom, uddannelse, oplæring m.v.) i forbindelse med leverandørens arbejder vedrørende ydelsen vil blive udført af praktikanter i aftalens løbetid.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/11/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Inden ansøgerne orienteres om resultatet af prækvalifikationen, vil de ansøgere, ARC forventer at prækvalificere, blive anmodet om at frermlægge endelig dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed, samt at der ikke er grundlag for udelukkelse, jf. udbudsbetingelsernes punkt. 10.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud.

1) Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet fr udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har en indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort, jf. lovens §7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, hvorvidt klage indgives til klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i stand-still perioden, jf. lovens §3, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/10/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer