Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2020/S 209-511587

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Judit Für Andersen
E-mail: judand@hofor.dk
Telefon: +45 27954737
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.hofor.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/352919
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lillebælt Vind A/S
CVR-nummer: 40540628
Postadresse: Ellegårdvej 8
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 6400
Land: Danmark
Kontaktperson: Bjarke Eriksen
E-mail: bjer@lillebaeltvind.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.lillebaeltsyd.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=284112&B=KROMANNREUMERT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=284112&B=KROMANNREUMERT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud med forhandling af fundamentrådgivningsydelser til brug for etablering af offshore og nearshore havvindmøllerprojekter

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

HOFOR A/S udbyder på vegne af HOFOR-koncernen og Lillebælt Vind A/S en rammeaftale om fundamentrådgivning. Som led i etableringen af offshore og nearshore vindmølleprojekter, herunder i Øresund og Lillebælt, har HOFOR og Lillebælt Vind brug for rådgivning af forskellig art og indenfor en række rådgivningsdiscipliner, herunder særligt teknisk rådgivning i relation til opførelse af havvindmøller (f.eks. i relation til indkøb af turbiner, fundamenter, kabler m.v.), samt tværgående kommerciel hhv. teknisk bygherrerådgivning. Al rådgivningen vil skulle dække både den indledende forberedelses-, udbuds- og indkøbsproces, rådgivning under projekteringen og i forbindelse med etableringen og opfølgningen herpå m.v. Samlet set udbyder HOFOR og Lillebælt Vind A/S derfor 5 (del)rammeaftaler, hvor dette udbud vedrører aftalen om fundamentrådgivning.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71312000 Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
71621000 Tekniske undersøgelser eller rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Det vil bl.a. være denne rådgivers opgave at udarbejde udbudsmateriale til brug for indkøb, udførelse og etablering af fundamenter til brug for havvindmøller, samt i relevant omfang at koordinere med andre af HOFORs rådgivere, herunder oplagt i forhold til WTG'er og kabler m.v. Bistanden skal bl.a. sikre eksekvering af ordregivers indkøbsstrategi(er).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt ordregiver skal foretage en udvælgelse blandt flere end 4 konditionsmæssige ansøgere om prækvalifikation, vil ordregiver på baggrund af de vedlagte referencer udvælge de 4 ansøgere, der har dokumenteret erfaring, som i bedst mulig grad svarer til ordregivers projekter på "Nordre Flint" og "Aflandshage" under den udbudte (del)rammeaftale. Disse projekter er nærmere beskrevet i et bilag til udbudsmaterialets ydelsesbeskrivelse. De enkelte referencers konkrete indhold, relevans, kompleksitet og sammenlignelighed med disse projekter (samlet) vil indgå med positiv vægt. Ved sammenlignelighed forstår ordregiver således projekter, der af størrelse og kompleksitet mindst svarer til projekterne på "Nordre Flint" og "Aflandshage"(samlet), og hvor ordregiver ligeledes vil lade det indgå med positiv vægt, hvis referencerne angår projekter med etablering af store havmøller, og således at offshore-erfaring vurderes bedre end onshore. Med store havmøller forstår ordregiver møller med en kapacitet på mere end 3 MW.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den oplyste værdi i afsnit II.1.5) og II.2.6) er baseret på HOFORs skøn, hvori bl.a. indgår realiseringen af både de 2 projekter i Øresund, projektet i Lillebælt og potentielt yderligere projekt(er) henover rammeaftalens løbetid, således at der er en usikkerhed om værdien, der både kan blive højere og lavere afhængig af, hvilke(t) projekt(er), der måtte realiseres.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ingen krav af denne art.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver har opstillet egnethedskrav knyttet til ansøgers økonomiske og finansielle kapacitet.

For at vurdere om egnethedskravene er opfyldt, skal ansøger oplyse følgende:

1) Økonomiske nøgletal for de 3 seneste reviderede regnskabsår omfattende samlet omsætning, egenkapital og soliditetsgrad.

2) Hvis ansøgers seneste årsrapport indeholder revisionspåtegninger, skal ansøger i sin ansøgning, redegøre for dette.

3) Hvis der er ændret regnskabspraksis i perioden skal der redegøres for, hvad ændringerne består i.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er mindstekrav, at ansøgers:

1) Samlet omsætning i det seneste reviderede regnskabsår var på minimum 20 mio. DKK ekskl. moms.

2) Gennemsnitlige egenkapital på tværs af de seneste 3 reviderede regnskabsår var på minimum 3 mio. DKK ekskl. moms.

3) Soliditetsgrad har været på mindst 20 % i hvert af de seneste 3 reviderede regnskabsår. Den gennemsnitlige soliditetsgrad beregnes som ansøgers samlede egenkapitalsværdi (3 regnskabsår) i forhold til ansøgers samlede aktiver (3 regnskabsår), udregnet i procent (soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100).

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal beskrive op til 5 sammenlignelige referenceprojekter udført inden for de seneste 5 år. Referencer ældre end det, vil ikke blive taget i betragtning. Der må henvises til projekter i såvel som uden for Danmark. Der kan også henvises til igangværende projekter. I givet fald, skal det beskrives hvilke ydelser, der er leveret i forhold til nedenstående krav, og hvor langt projektet er nået. I udbudsbetingelserne er det nærmere beskrevet, hvilke oplysninger, der bør indgå i referencebeskrivelserne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at:

1) Ansøger kan fremvise mindst én reference, som dokumenterer, at ansøger har ageret som rådgiver indenfor (del)rammeaftalens område i en projektorganisation med ansvaret for at planlægge og rådgive om udførelsen af en offshore (eller nearshore) vindmøllepark med en kapacitet på mindst 150 MW. Referencen må ikke være ældre end 5 år, hvorved forstås, at de opførte møller ikke må være afleveret tidligere end 5 år regnet fra fristen for ansøgning om prækvalifikation.

2) Ansøger kan fremvise mindst én reference, som dokumenterer, at ansøger har rådgivet om HSE-forhold (Health, Security, Environment) indenfor (del)rammeaftalens område i en projektorganisation med ansvaret for at planlægge og rådgive om udførelsen af en offshore (eller nearshore) vindmøllepark med en kapacitet på mindst 150 MW. Referencen må ikke være ældre end 5 år, hvorved forstås, at de opførte møller ikke må være afleveret tidligere end 5 år regnet fra fristen for ansøgning om prækvalifikation.

Samme reference kan godt dokumentere opfyldelse af både mindstekrav nr. 1 og mindstekrav nr. 2.

3) Ansøger har et system for kvalitetsledelse, der opfylder kravene efter ISO 9001 eller tilsvarende.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

En økonomisk aktør, herunder underleverandører til ansøgere, udelukkes fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 80, jf. udbudsdirektivets artikel 57 (jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1,vil det være udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-136, der finder anvendelse).

Derudover udelukkes en økonomisk aktør fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 80, jf. udbudsdirektivets artikel 57 (jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1, vil det være udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, der finder anvendelse).

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen er baseret på ABR18, men med visse fravigelser, herunder i forhold til tvistereglerne, ud fra projekternes karakter, og dermed behovet for samspil med FIDIC.

Rådgiveren forpligter sig i rammeaftalen til at overholde en klausul om samfundsansvar samt en arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/11/2020
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling. Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele kontrakten allerede efter modtagelse, gennemgang og evaluering af de indledende tilbud, og dermed helt at afstå fra at gennemføre forhandlinger. Tilbudsgiver bør derfor sørge for, at tilbuddet opfylder samtlige krav i udbudsmaterialet i det første tilbud.

Ordregiver forbeholder sig også retten til at begrænse antallet af tilbudsgivere efter første forhandlingsrunde ("shortlisting"), samt forbeholder sig retten til at gennemføre flere forhandlingsrunder.

Parallelt med igangsætning af dette udbud igangsætter ordregiver 2 udbud af henholdsvis teknisk bygherrerådgivning og af el-/kabel/transmissions-/landanlægsrådgivning. Ca. 14 dage forinden igangsætningen af disse 3 (del)rammeaftaler, har ordregiver igangsat 2 udbud af henholdsvis en (del)rammeaftale vedrørende WTG-/vindmølleteknisk rådgivning og en del(rammeaftale) vedrørende kommerciel bygherrerådgivning. Forventningen er, at alle rådgivere er antaget i februar 2021.

Ordregiver har - bl.a. henset til, at udbuddet gennemføres med forhandling - vurderet, at det er nødvendigt at indhente ESPD-dokumentationen med en kort frist umiddelbart efter prækvalifikationen. Såfremt en eller flere prækvalificerede ansøgere ikke kan fremlægge den relevante dokumentation, forbeholder ordregiver sig muligheden for at prækvalificere 'den næste i rækken'.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/10/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer