Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationer



Danmark-Nykøbing: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning

2020/S 210-513533

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen Storstrøm
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Fejøgade 1
By: Nykøbing F
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 4800
Land: Danmark
Kontaktperson: Lene Stentebjerg-Czuba
E-mail: leste@mst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://mst.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/837
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/837
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Konsulentopgaver under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Offentligt udbud af rammeaftale for konsulentopgaver på natur- og miljøområdet under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen (NOVANA).

Udbuddet omfatter 4 delaftaler inden for følgende delprogrammer:

— Søer/natur

— Marin.

De 3 marine delaftaler omhandler oparbejdning af plankton, mens delopgaven for sø/natur omhandler naturtypebestemmelse i vandhuller og småsøer samt levestedskortlægning for stor vandsalamander og klokkefrø. For nærmere præcisering og uddybning henvises til udbudsmaterialet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Naturtypebestemmelse i vandhuller < 1 ha og småsøer (1-5 ha) samt levestedskortlægninger for stor vandsalamander og klokkefrø

Delkontraktnr.: 2021-23
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Naturtypebestemmelsen omfatter vegetationsregistrering i vandhuller og småsøer inklusiv den limniske rørsump og eventuelt udtørret søbund. Obs: I småsøer som er for dybe til at foretage naturtypebestemmelsen ved vadning, skal der anvendes båd. På grundlag af observationerne udarbejdes en artsliste for fundne plantearter samt en vurdering af plantedækningsgrader. Derudover registreres en række parametre på lokaliteterne, der kan bruges til en vurdering af tilstand for naturtypen og stedets egnethed og potentiale som levested for padder. For visse lokaliteter skal der endvidere udtages vandprøve. Med udgangspunkt i resultaterne fra vegetationsobservationerne samt målte parametre, bestemmes naturtypen i henhold til nedenstående tekniske anvisninger. Leverandør skal oprette vandhuller og småsøer i naturdatabasen og indskrive feltobservationer mm.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

I rammeaftalen er der option på forlængelse i op til 2 gange 1 år. Miljøstyrelsen kan med et skriftligt varsel på 3 måneder forlænge kontraktperioden for 1 år af gangen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Oparbejdning af fytoplankton

Delkontraktnr.: 2021-29
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter oparbejdning og databehandling af prøver af fytoplankton fra områder, der er forskellige i salinitet, fra ca. 4 ‰ til 34 ‰. Der er både åbenvandsstationer og stationer i lukkede fjordområder. Oparbejdningen omfatter artsbestemmelse, bestemmelse af individtætheder samt volumen – og kulstofberegninger i henhold til seneste opdaterede version af tekniske anvisninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 35
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

I rammeaftalen er der option på forlængelse i op til 2 x 1 år. Miljøstyrelsen kan med et skriftligt varsel på 3 måneder forlænge kontraktperioden for 1 år af gangen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Oparbejdning af fyto- og mikrozooplankton

Delkontraktnr.: 2021-30
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter oparbejdning og databehandling af prøver af fyto- og mikrozooplankton fra områder, der er forskellige i salinitet, fra ca. 4 ‰ til 34 ‰. Der er både åbenvandsstationer og stationer i lukkede fjordområder. Oparbejdningen omfatter artsbestemmelse, bestemmelse af individtætheder samt volumen – og kulstofberegninger i henhold til seneste opdaterede version af tekniske anvisninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 35
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

I rammeaftalen er der option på forlængelse i op til 2 x 1 år. Miljøstyrelsen kan med et skriftligt varsel på 3 måneder forlænge kontraktperioden for 1 år af gangen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Oparbejdning af mesozooplankton

Delkontraktnr.: 2021-31
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter oparbejdning og databehandling af prøver af mesozooplankton fra områder, der er forskellige i salinitet, fra ca. 4 ‰ til 34 ‰, og der er både åbenvands stationer og stationer i lukkede fjordområder.

Oparbejdningen omfatter artsbestemmelse, bestemmelse af individtætheder samt volumen – og kulstofberegninger i henhold til seneste opdaterede version af tekniske anvisninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 35
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

I rammeaftalen er der option på forlængelse i op til 2 x 1 år. Miljøstyrelsen kan med et skriftligt varsel på 3 måneder forlænge kontraktperioden for 1 år af gangen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i del IV, afsnit B:

— Relevant erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— En dækningssum for erhvervsansvarsforsikringen på 3 mio. DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i del IV, afsnit C:

— En liste med de 5 betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt, der er

udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen) med angivelse af beløb, datoer og modtagere, såvel offentlige som private.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimum en reference fra udførelse af lignende opgave af den anførte type som den/de delaftaler, der afgives tilbud på.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Vilkårene for opgavens udførelse er angivet i det til udbudsmaterialet vedhæftede rammeaftaleudkast.

Rammeaftalen omfatter en arbejdsklausul.

Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/11/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/11/2020
Tidspunkt: 14:01
Sted:

Nykøbing Falster

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver bedes anføre, hvilke delaftaler de afgiver tilbud på og der skal anføres en kontaktperson som ordregiver kan kontakte.

Hver delaftale betragtes som et separat udbud. Det betyder således, at hver delaftale også kan aflyses separat.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/10/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer