Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Svendborg: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 211-514848

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: SAB Afd. 13 Sanddalsparken
CVR-nummer: 40442014
Postadresse: Bregnegårdshaven 7
By: Svendborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Jeppesen
E-mail: tjep@sab.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.sab.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Kuben Management A/S
Postadresse: Jupitervej 1
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Janus Fischer, bygherrerådgiver
E-mail: jf@kubenman.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kubenman.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentrepriseudbud - renovering af Sanddalsparken Afd. 13, Svendborg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af totalentreprisekontrakt i forbindelse med helhedsplanrenoveringen af SAB Afd. 13 Sanddalsparken.

Renoveringen vedrører bl.a. tagudskiftning, udskiftning af vinduer, yderdøre, sålbænke, vinduesoverliggere, renovering af altangange, ombygning/sammenlægning af boliger, ventilation, kloakrenovering, diverse miljøsanering mm.

Projektet har modtaget godkendt skema A. Totalentreprenøren skal verificere det foreliggende projekt og på baggrund af dette udarbejde udførelsesprojekt (hovedprojekt). Bygherren indsender byggeandragende. Totalentreprenøren skal indsende dokumentation for myndighedskrav og sikre endelig ibrugtagningstilladelse. Totalentreprenøren har endvidere ansvar for projekteringsledelse, IKT-ledelse, byggeledelse, AMK P+B, fagtilsyn, opfølgning og som udført materiale.

Byggeperiode ca. 15 mdr. Forventet byggestart juni/juli 2021.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 52 800 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Sanddalsparken, 5700 Svendborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalentrepriseudbuddet gennemføres som et udbud med forhandling iht. udbudslovens § § 61-66. Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud og således ikke gennemføre en forhandlingsrunde.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og organisation / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 35
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 52 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at udvælge 3 ansøgere som indbydes til at afgive tilbud. Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers minimumskrav til egnethed, udvælger ordregiver de ansøgere, der efterfølgende skal deltage i udbuddet på baggrund af en vurdering af ansøgerens kompetencer til at gennemføre den udbudte opgave. I forbindelse med denne vurdering lægges der vægt på relevans af ansøgernes referencer, herunder navnlig disse dele af referencerne:

- Renovering af alment boligbyggeri af tilsvarende karakter og omfang som den udbudte opgave

- Totalentrepriseopgaver indeholdende sammenlignelige ydelser, herunder:

— Projektering og udførelse, byggeandragende, byggeledelse, opfølgning, arbejdsmiljøkoordinering P+B

— Beboerinddragelse, beboerhåndtering

— Miljøsanering.

Referencerne vil blive evalueret ud fra en helhedsvurdering og i forhold til relevans til det udbudte projekt.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der fremgår stipulerede ydelser og tillægs/fradragspriser af tilbudslisten i et mindre omfang.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbudsprocessen foregår via https://www.rib-software.dk/udbudsportal

Udbudsnr: TN533070A

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Økonomisk og finansiel kapacitet og tilhørende mindstekrav:

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig kapacitet ved at oplyse følgende nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, indeholdende oplysninger om:

— Soliditetsgrad i procent

— Likviditetsgrad i procent

— Samlet omsætning.

Oplysningerne angives i ESPD´en del IV B. Ved konsortier skal mindstekravet til soliditetsgrad og likviditetsgrad opfyldes af hver af konsortiets deltagere. En ansøger kan basere sig på tredjemands økonomiske og finansielle formåen, hvilket ansøger i så fald skal vedlægge støtteerklæring på.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet for det senest afsluttede regnskabsår:

— Soliditetsgrad i procent minimum 15 % pr. år

— Likviditetsgrad i procent minimum 100 % pr. år

— Samlet omsætning minimum 40 mio. DKK pr. år.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig teknisk og faglig kapacitet ved at oplyse følgende:

Referencer med beskrivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver, som ansøger helt eller delvist har udført med angivelse af:

- Kunde

- Opgavens indhold og samlede størrelse (økonomi og omfang)

- Beskrivelse af, hvilken ydelse ansøger har leveret på opgaven, herunder faser

- Tidsperiode for opgavens udførelse, herunder evt. dato for afleveringsforretning

- Beskrivelse af byggeriet, herunder:

— renovering, ombygning, nybyggeri m.v.

— type af byggeri (anvendelse, opførelsesår m.v.).

- Belysning af referencens relevans for den aktuelle opgave.

Oplysningerne angives i ESPD´en del IV C.

Ansøger kan dog vedlægge referencer som bilag i PDF-format til anmodning om prækvalifikation. Såfremt en reference mangler en/flere af de ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til ukonditionsmæssighed, men kan have indflydelse på vurderingen af ansøgers egnethed.

Ansøger kan højst angive 3 referencer i alt, inklusiv referencer fra andre enheder, som ansøger baserer sig på. Såfremt der angives flere referencer vil alene de 3 første referencer for hver blive taget i betragtning.

Referencer må maksimalt være 5 år gamle fra ansøgningsfristen om prækvalifikation. Referencer for byggeri, hvor afleveringsforretning er gennemført for mere end 5 år siden, vil ikke blive tillagt værdi i udvælgelsen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er ikke mindstekrav til referenceprojekter. Referenceprojekter vil blive anvendt til udvælgelse blandt egnede ansøgere, som angivet under II.2.9).

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

ABT18 med tilføjelser og fravigelser samt ABR18.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/12/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er frit og gratis tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal

Udbuddet har udbudsnr: TN533070A.

Deltagelse i udbuddet kan kun ske ved at indgive et ESPD elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske

udbudssystem jf. pkt. I.3). Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af de i udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde § § 135 og 136, eller udbudslovens frivillige udelukkelsesgrund jf. § 137 stk.1, nr. 1 og nr. 2, med mindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.(loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde forbeslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3 stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/10/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • BG Byggros

  BG Byggros

  Guide og inspiration til valg af grønne tage og taghaver
 • Festool

  Festool

  Se det store udvalg af festool brochurer
 • Zarges

  Zarges

  Stiger og stilladser i aluminium
 • Dorch & Danola

  Dorch & Danola

  Værktøjsmekka for håndværkere. Mærkevarer til gode priser.
 • NEWTEK

  NEWTEK

  Intelligent og bæredygtigt belysning og byrumsinventar
 • Uponor VVS

  Uponor VVS

  Eksperter på VVS og indeklima
 • Monier

  Monier

  Komplette tagløsninger
 • Sitech Danmark

  Sitech Danmark

  Garanterer præcision og troværdighed
 • CE Nielsen Aps

  CE Nielsen Aps

  Nedbrydning-Miljøsanering-Diamantskæring/boring
 • PCI

  PCI

  PCI til fagfolk - Nemmere og mere sikker fliselægning
 • Panelbyg

  Panelbyg

  Recticel isolering  til hele byggeriet  –  Lampda værdi ned til  0,021 W/mK
 • P.Olesen

  P.Olesen

  Nedbrydning og miljøsanering
 • Dansk MiljøAnalyse

  Dansk MiljøAnalyse

  Prøvetagning og Miljøscreening
 • Swedoor

  Swedoor

  Advance-Line - Indvendige- og udvendige døre i spændende designs
 • Plastmo

  Plastmo

  Din vejledning til tagrender - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.
 • Greditec

  Greditec

  Murtec Bistal 30R Dista - Murværksarmering
 • Riwal

  Riwal

  Vi hjælper dig sikkert i højden!
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Fugttekniske løsninger