Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Holbæk: Pumper

2020/S 212-516135

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fors A/S
CVR-nummer: 33032838
Postadresse: Tåstrup Møllevej 5
By: Holbæk
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Ploug
E-mail: RPL@fors.dk
Telefon: +45 30786176
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fors.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/368386
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=281331&B=FORS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=281331&B=FORS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale vedr. præfabrikerede pumpestationer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
42122000 Pumper
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med den udbudte rammeaftale er, at sikre, at Fors A/S får en ensartet og stabil bestilling af pumpestationer, så der undgås mange forskellige pumpefabrikater og -løsninger. Rammeaftalen omhandler primært følgende indkøb:

— Præfabrikerede mini-/husstandspumpestationer til brug for tryksatte spildevandssystemer i ”det åbne land” inden for Fors A/S’ forsyningsområde. Pumpestationer i denne kategori har størrelse ø 800.

— Præfabrikerede hovedpumpestationer til brug for tryksatte spildevands-systemer i ”det åbne land” og til spildevandstransport inden for Fors A/S’ forsyningsområde. Pumpestationer i denne kategori har størrelse ø 1 000 med ventiler i brønden og ø 1 600 til ø 2 500 og inkluderer enten en ventil-brønd eller et ventilskab.

— Renovering af hovedpumpestationer til brug for tryksatte spildevandssystemet i ”det åbne land” og til spildevandstransport inden for Fors A/S’ forsyningsområde. Pumpestationer i denne kategori har størrelse ø 1 250 til ø 2 500.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
43327000 Præfabrikeret udstyr
45232431 Spildevandspumpestation
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med den udbudte rammeaftale er, at sikre, at Fors A/S får en ensartet og stabil bestilling af pumpestationer, så der undgås mange forskellige pumpefabrikater og -løsninger. Rammeaftalen omhandler primært følgende indkøb:

— Præfabrikerede mini-/husstandspumpestationer til brug for tryksatte spildevandssystemer i ”det åbne land” inden for Fors A/S’ forsyningsområde. Pumpestationer i denne kategori har størrelse ø 800.

— Præfabrikerede hovedpumpestationer til brug for tryksatte spildevands-systemer i ”det åbne land” og til spildevandstransport inden for Fors A/S’ forsyningsområde. Pumpestationer i denne kategori har størrelse ø 1 000 med ventiler i brønden og ø 1 600 til ø 2 500 og inkluderer enten en ventil-brønd eller et ventilskab.

— Renovering af hovedpumpestationer til brug for tryksatte spildevandssystemet i ”det åbne land” og til spildevandstransport inden for Fors A/S’ forsyningsområde. Pumpestationer i denne kategori har størrelse ø 1 250 til ø 2 500.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontraktforlængelse på i alt 2 gange 12 måneder

Yderligere optioner fremgår af tilbudslisten.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

— Soliditetsgrad på minimum 20 % i hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår

— En årsomsætning på minimum 20 mio. DKK i hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår

— En positiv egenkapital i hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

Ansøger skal således i ESPD´et give oplysninger om følgende:

— Ansøgers soliditetsgrad i % i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsbsår, jf. ESPD'et, pkt. IV.B. ("Finansielle nøgletal")

— Ansøgeres årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår, jf. ESPD'et, pkt. IV.B. ("Samlet årsomsætning")

— Ansøgeres egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår, jf. ESPD'et, pkt. IV.B. ("Finansielle nøgletal").

Med "det seneste afsluttede regnskabsår" forstås det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Hvis tilbudsgiver ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi tilbudsgiver er etableret inden for det seneste år, skal tilbudsgiver anføre dette i ESPD'et.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at få tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige for ordregiver.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Hvis en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under den udbudte kontrakt.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal angive 3 og maksimum 5 referencer på tilsvarende opgaver påbegyndt inden for de seneste tre (3) år (regnet fra tilbudsfristen).

Hermed forstås referencer, der vedrører spildevandspumper. De samlede maksimum 5 referencer skal som minimum samlet omfatte:

— Referencerne skal indeholde leverance af minimum 20 stk. ø 600, ø 800 eller ø 1 000 pumpestationer monteret med 1 til 2 pumper.

— Referencerne skal indeholde leverance af minimum 5 stk. ø 1 600 eller større pumpestationer monteret med minimum 2 pumper.

— Referencerne skal indeholde leverance af minimum 10 stk. ø 800 eller større pumpestationer som en samlet leverance. Pumpestationerne skal være bestykket med min. 2 pumper. Referencerne skal deslige indeholde dimensionering af pumpestørrelse etc. i forbindelse med den samlede leverance.

— Referencerne skal indeholde leverance af minimum 5 stk. ventilbrønde op til ø 2 500 for pumpestationer monteret med 2 pumper.

— Referencerne skal indeholde leverance af minimum 5 stk. ventilskabe for pumpestationer med 2 pumper.

Tilbudsgiver skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

— Referencer med oplysning om tilbudsgivers betydeligste erfaring med levering af præfabrikerede pumpestationer, jf. ESPD'et, pkt. IV.C.

Referencerne bør indeholde: Modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson), kontraktsum, tidspunkt for opgavens udførelse og beskrivelse af projektets art og omfang. Disse referencer kan tillige anvendes til brug for udvælgelsen.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet (fx under-leverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers faglige og tekniske kapacitet.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/11/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (LBK nr. 593 af 2.6.2016), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort.

3) Klage over tildelingen af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (mini-udbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud senest 30 dage efter ordregiver har givet besked til de berørte tilbudsgivere om tildeling af kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter denne underretning.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/10/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer