Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Kolding: Arbejder i forbindelse med vanddistributionsledninger

2020/S 230-567954

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: TREFOR Vand A/S
CVR-nummer: 20806400
Postadresse: Kokbjerg 30
By: Kolding
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Pedersen
E-mail: jesp@servia.dk
Telefon: +45 70505050
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://trefor.dk/vand
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/352196
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=286294&B=SERVIA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=286294&B=SERVIA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af jord- og montagearbejder

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45232150 Arbejder i forbindelse med vanddistributionsledninger
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omfatter udbud af rammeaftale vedrørende projektering og udførsel af jord- og montagearbejder (hovedentreprise) i forbindelse med nyanlæg, større renoveringsopgaver og ledningsprojekter samt ledningsopmåling og -registrering i relation til ordregivers ledningsnet. Rammeaftalen omfatter endvidere driftsopgaver, etablering af stik og udbedring af brud samt vagtordning. Rammeaftalen omfatter desuden etablering af nye vandforsyningsledninger i forbindelse med renoveringsprojekter, hovedledningsforlængelser i forbindelse med byggemodninger, omlægninger blandt andet i forbindelse med ledningsarbejder affødt af ændringer af infrastruktur.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45232150 Arbejder i forbindelse med vanddistributionsledninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Ordregivers forsyningsområde

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud omfatter udbud af rammeaftale vedrørende projektering og udførsel af jord- og montagearbejder (hovedentreprise) i forbindelse med nyanlæg, større renoveringsopgaver og ledningsprojekter samt ledningsopmåling og -registrering i relation til ordregivers ledningsnet. Rammeaftalen omfatter endvidere driftsopgaver, etablering af stik og udbedring af brud samt vagtordning. Rammeaftalen omfatter desuden etablering af nye vandforsyningsledninger i forbindelse med renoveringsprojekter, hovedledningsforlængelser i forbindelse med byggemodninger, omlægninger blandt andet i forbindelse med ledningsarbejder affødt af ændringer af infrastruktur.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Sikkerhed og miljø / Vægtning: 5 %
Pris - Vægtning: 55 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen indeholder option på forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den udbudte opgave vurderet på baggrund af de adspurgte informationer vedrørende teknisk og faglig formåen, herunder bedste erfaring med tilsvarende opgave. I forhold til sidstnævnte vil ordregiver udvælge de ansøgere, som skønnes at have fremvist de mest relevante og sammenlignelige referencer i forhold til den udbudte opgave.

Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, ud fra en betragtning omhandlende forskellighed i projekternes størrelse og kompleksitet i forhold til projektering samt erfaring med udførsel af opgaver indeholdende incitamentsordninger. Ligeledes vil graden af erfaring med hygiejnehåndtering og udførsel af svejsning ved montage indgå i udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger om ansøgers årsomsætning for de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

- Samlede årsomsætning

- Specifik årsomsætning, dvs. hvor stor en del af omsætningen, der vedrører det aktivitetsområde, som udbuddet omhandler.

Ansøgers økonomiske nøgletal for de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår:

- Soliditetsgrad

- Egenkapital

- Årsresultat.

Dokumentationen, der ligger til grund for ansøgerens erklæring herom, behøver ikke at fremsendes sammen med ansøgningen, men skal fremlægges, når ordregiver anmoder herom.

Den dokumentation, der skal fremsendes, når ordregiver anmoder om den, kan være ansøgers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtige i det land, hvor ansøger er etableret.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves:

- Ansøger skal have en samlet omsætning pr. år de seneste 3 (tre) afsluttede regnskabsår på minimum 150 mio. DKK.

- Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 25 % pr. år de seneste 3 (tre) afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- En liste over de betydeligste tilsvarende opgaver herunder tilknyttet projektering, i forhold til den udbudte opgave i nærværende udbud. Listen skal omfatte opgaver, der er udført inden for de seneste tre (3) år, med angivelse af:

— Tidspunkt for udførelse

— Omsætning

— Kontaktperson for den offentlige eller private modtager

— Oplysning om evt. tilknyttet incitamentsordning og angivelse af overordnet indhold

— Angivelse af svejsemetoder ved montage

- En kort og konkret beskrivelse af hygiejnehåndtering ved udførsel af arbejdet

- En kort og konkret beskrivelse af kvalitetssikringssystematik. Beskrivelsen skal indeholde oplysninger om principper for kvalitetsstyring herunder angivelse af certificeringsforhold.

- Forholdet mellem antallet af funktionærer og timelønsansatte.

Det kan af pladsmæssige årsager være nødvendigt at vedlægge beskrivelsen af referencer mm. som et bilag til ESPD’et. Beskrivelsen bør ikke fylde mere, end hvad der svarer til 10 A4-sider.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Ansøger skal have mindst én (1) reference på lignende jordarbejder med udført og tilknyttet projektering indenfor de sidste tre (3) år.

Med ”lignende jordarbejder” skal hermed forstås, at arbejdet vedrører nedgravning af infrastruktur i form af rørledninger til forsyning i samfundet enten som fjernvarme, spildevand eller drikkevand.

- Ansøger skal have mindst én (1) reference på lignende montagearbejder indenfor de sidste tre (3) år med udførelse af stuksvejsning og el-muffesvejsning.

Med ”lignende montagearbejder” skal hermed forstås, at arbejdet vedrører montage af vandforsyningsrør og komponenter.

- Ansøger skal have nedskreven og implementeret procedure vedrørende kvalitetsstyring af arbejdets planlægning og udførsel.

III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Der kræves sikkerhedsstillelse i forbindelse med arbejdet, som angivet i vedlagte rammeaftale.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til den vedlagte rammeaftale.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til rammeaftalen, der er vedlagt det samlede udbudsmateriale

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger opfordres til nøje at gennemlæse det samlede udbudsmateriale.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/11/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer