Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Horsens: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 232-571263

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Andelsboligforeningen Odinsgaard
CVR-nummer: 42405213
Postadresse: Spedalsø Torv 5
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Kenneth Frederiksen
E-mail: kf@odinsgaard.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.odinsgaard.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: NiConsult ApS Bygherrerådgivning
CVR-nummer: 33775733
Postadresse: Holmboes Alle 1.10
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Erik Hansen
E-mail: EH@NiConsult.dk
Telefon: +45 23627577
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.NiConsult.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nuværende forhold:

Andelsboligforeningen Odinsgaard ønsker at gennemføre renovering og ombygning af afdeling 18, Odinsparken i Gedved, og afdeling 21 Humleballe i Søvind.

Odinsparken:

- Bebyggelsen består af 14 længehuse i 1 etage indeholdende 54 boliger.

Humleballe:

- Bebyggelsen består af 12 længehuse i 1 etage indeholdende 45 boliger.

Fremtidige forhold:

Odinsparken:

- Etape 1: ombygges/sammenlægges til 24 boliger med tilgængelighed.

- Etape 2: de 26 eksisterende boliger renoveres inden for bestående vægge i mindre omfang.

Humleballe:

- Etape 1: ombygges til 22 boliger med tilgængelighed.

- Etape 2: de 11 boliger renoveres inden for bestående vægge i mindre omfang.

- Etape 3: de 12 boliger renoveres inden for bestående vægge i mindre omfang.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 300 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Horsens

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalrådgivning iht udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Metodebeskrivelse / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der modtages ansøgninger fra flere end fem (5) egnede ansøgere, vil ordregiver udvælge de fem (5) ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave er bedst egnet.

Ved sin vurdering vil ordregiver lægge vægt på følgende:

1) Hvem af ansøgerne, der har de bedste og mest relevante erfaringer fra tilsvarende opgaver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ordregiver vil udelukke ansøgere/tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsprocessen, hvis ansøger/tilbudsgiver befinder sig i en udelukkelsesgrund omfattet af udbudslovens § 135 – § 136 (obligatoriske udelukkelsesgrunde) samt udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 6 eller 7 (frivillige udelukkelsesgrunde).

Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning, ikke som en del af ansøgningen, skal fremlægge serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder), når ordregiver anmoder herom.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD angive nedenstående oplysninger som foreløbigt bevis for sin økonomiske og finansielle kapacitet:

- Egenkapital for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår

- Omsætning for det seneste regnskabsår

- Dækningssum i henhold til erhvervsansvarsforsikring.

Med "de seneste" og "senest" afsluttede regnskabsår forstås de(t) regnskabsår, for hvilke(t) det foreligger (et) godkendt(e) årsregnskab(er).

Ansøgere som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelsen af mindstekrav eller udvælgelsen, skal vedlægge et særskilt ESPD for hver af disse enheder. Baserer ansøger sig på andre enheders kapacitet, vil ansøger som en del af dokumentationen blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør at den pågældende enhed er juridisk forpligtet overfor ansøgeren.

Afgives ansøgningen af en sammenslutning af enheder – et konsortium – skal hver enhed vedlægge særskilt ESPD. Er ansøger en sammenslutning af enheder, vil ansøger som en del af dokumentationen blive afkrævet en konsortieerklæring, som godtgør af deltagerne i sammenslutningen, hæfter solidarisk, direkte og ubetinget for kontraktens opfyldelse.

Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning, ikke som en del af ansøgningen, fremsende:

- Ansøgers seneste tre (3) godkendte årsregnskaber eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal

- Kopi af ansøgers forsikringspolice vedrørende erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

- Ansøger skal for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår have haft en positiv egenkapital.

- Ansøger skal for det senest afsluttede regnskabsår have haft en omsætning på mindst 5 mio. DKK.

- Dækningssummen i henhold til ansøgers erhvervsansvarsforsikring skal være på mindst 2,5 mio. DKK for person- og tingsskade

Er ansøger en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltager i konsortiet opfylde ovenstående mindstekrav. Opfylder en deltager ikke et mindstekrav, kan den pågældende ikke være deltager i sammenslutningen. Den pågældende kan i stedet deltage i udbuddet som en enhed, som konsortiet baserer sin økonomiske og finansielle formåen på.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD angive nedenstående oplysninger som foreløbigt bevis for sin tekniske og faglige kapacitet:

- Ansøgers betydeligste erfaring med tilsvarende opgaver inden for de seneste fem (5) år.

Med "tilsvarende" forstås totalrådgivning i forbindelse med renoveringsopgaver af tæt-lav boligbebyggelser.

Referencerne bør indeholde: Projektnavn, bygherre, opførelsesår, størrelse (kvadratmeter eller anlægssum, rådgivnings- og entrepriseform samt ansøgers rolle i det konkrete projekt).

Ansøgere som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelsen af mindstekrav eller udvælgelsen, skal vedlægge et særskilt ESPD for hver af disse enheder. Baserer ansøger sig på andre enheders kapacitet, vil ansøger som en del af dokumentationen blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør at den pågældende enhed er juridisk forpligtet overfor ansøgeren.

Afgives ansøgningen af en sammenslutning af enheder – et konsortium – skal hver enhed vedlægge særskilt ESPD. Er ansøger en sammenslutning af enheder, vil ansøger som en del af dokumentationen blive afkrævet en konsortieerklæring, som godtgør af deltagerne i sammenslutningen, hæfter solidarisk, direkte og ubetinget for kontraktens opfyldelse.

Den referenceliste, som indeholdes i ESPD, se ovenfor, anses af ordregiver for at være den endelige dokumentation for ansøgers faglige og tekniske kapacitet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindst 3 referencer vedrørende tilsvarende opgaver som den udbudte kontrakt.

Er ansøger en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltager i konsortiet opfylde ovenstående mindstekrav. Opfylder en deltager ikke et mindstekrav, kan den pågældende ikke være deltager i sammenslutningen. Den pågældende kan i stedet deltage i udbuddet som en enhed, som konsortiet baserer sin økonomiske og finansielle formåen på.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Iht. udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/01/2021
Tidspunkt: 18:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/01/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/11/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer