Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Greve: Ingeniørvirksomhed

2020/S 232-572313

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Greve Kommune, Center for Teknik og Miljø
CVR-nummer: 44023911
Postadresse: Rådhusholmen 10
By: Greve
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2670
Land: Danmark
Kontaktperson: Annette Sia Christiansen
E-mail: ach@greve.dk
Telefon: +45 43979383
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.greve.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgiverudbud - renovering, om- og nybyggeri på Strandskolen i Greve

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omfatter en aftale om totalrådgivning i forbindelse med renovering, om- og tilbygning på Strandskolen, Kongens Enge 40, 2690 Karlslunde.

Der foreligger et udvidet byggeprogram og idéoplæg som danner grundlag for opgaven:

Opgaven skal opgradere Strandskolen til en fuld 3 sporet folkeskole fra 0 – 9 kl. samt integreret SFO med nye læringsmiljøer, opgradering til et sundt indeklima og en ny klimaskærm inkl. miljøsaneringer.

Udbuddet omhandler totalrådgivning i forbindelse med projektering og udbud vedrørende renovering, om- og nybyggeri og omfatter skolens bygning A, B og C samt nybyggeri. Øvrige udbudsdokumenter med det udvidet byggeprogram supplerer Idéoplægget for beskrivelse af den samlede opgave.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 120 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Strandskolen, Kogens Enge 40, 2690 Karlslunde

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Strandskolen er en skole fra 1960érne med et påtrængende renoverings- og moderniserings-behov. Skolen har ikke de faciliteter, der skal til for at sikre at eleverne får en tidssvarende undervisning med læringsmiljøer for fælles arbejde og individuel læring, samt store udgifter til drift.

Indeklima– bygning A, B og C:

Skolens nuværende undervisningslokaler opgraderes med nye elinstallationer og forbedret ventilation der opfylder BR18 krav.

Indvendig gennemgår skolen en total opgradering – nye overflader iht. svanemærkning, energi optimering på installationer og forbedring af indeklimaet. Alle rum forventes fuldt istandsat og skolens energiramme opgraderet til BR18.

Klimaskærm – bygning A, B og C:

Bygningskonstruktionerne i facaden er opført med bærende betonsøjler og betonbjælker. I facader er betonsøjler og betonbjælker synlige og fremstår flere steder med skader i betonen og armeringen grundet utætte fuger mm. De massive betonpartier i facaden og de gennemgående lodrette betonsøjler udgør store kuldebroer. Sokkel er uisoleret og vinduespartierne trænger til udskiftning.

Mellem betonsøjler i facaderne er der monteret lette facadepartier, der bl.a. har PCB i fuger mellem betonen og de lette facadepartier samt asbest i facadepladerne på brystningerne. Vinduespartier i malerbehandlet massivt træ - indeholdende flere steder med bly i maling, udskiftes til nye energivenlige træ/alupartier.

På den baggrund skal Strandskolens klimaskærm – facader og tag, gennemgå en total fornyelse således at skolen overholder Greve Kommunes krav til bæredygtighed og energiforbrug 2020 samtidigt med at drift og vedligeholdes udgifterne minimeres.

Idéoplægget indeholder en efterisolering udvendig på facaden, for dels at standse betonskader forårsaget af utætte fuger mm. og dels for at forbedre energirammen på byggeriet. Efterisolering skal udføres således at den samlede energiramme for bygningen overholder BR18.

Miljøsanering:

Miljøforhold i forbindelse med byggearbejder skal håndteres af nærværende totalrådgiver.

I forbindelse med ny klimaskærm skal skolen gennemgå en omfattende miljøsanering.

Efter projekteringsfasen forventes opgaven udbudt som tidligt udbud med forhandling, som hovedentreprise i EU Udbud.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 076-180041
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Totalrådgiverudbud - renovering, om- og nybyggeri på Strandskolen i Greve

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
10/07/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Rambøll Danmark A/S
CVR-nummer: 35128417
Postadresse: Ny Østergade 7
By: Roskilde
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 120 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 120 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger skal udfylde og vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD).

Der efterspørges dokumentation i overensstemmelse med udbudslovens § § 152 - 155.

Greve Kommune forbeholder sig ret til at anvende tilsvarende fremgangsmåde, som i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Det skal bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Spørgefrist: senest fredag d. 7. maj 2020 kl.10.00.

Kontaktperson: Tea Bacher Bartholdy, NOVA5 Arkitekter

tbb@nova5.dk

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/11/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer