Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hellerup: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 011-022805

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen
CVR-nummer: 39935503
Postadresse: c/o Horten Advokatpartnerselskab, Philip Heymanns Allé 7
By: Hellerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2900
Land: Danmark
Kontaktperson: Projektchef Søren Hjalmar Thomsen
E-mail: soren.hjalmar.thomsen@vandkulturhusetpapiroen.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vandkulturhusetpapirøen.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vandkulturhus Papirøen - bygherrerådgivning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Med nærværende udbydes aftale om bygherrerådgivning i projektforslagsfasen og frem. Opgaven gennemføres i 2 faser:

- Fase 1 er projektforslagsfasen, hvor entreprenør, rådgiver, bygherre og bygherrerådgiver alle deltager. Der skal i fase 1 være særlig fokus på færdigudvikling af facaden. Fase 1 afsluttes med et udarbejdet og godkendt projektforslag. Formålet med fasen er blandt andet at etablere de bedste rammer for et fremtidigt samarbejde mellem byggeriets parter, at inddrage entreprenørens kompetencer i projektet på et tidligt tidspunkt samt at give alle parter medejerskab. Der er afsat 6 måneder til at gennemføre fasen.

Fase 2 består i udarbejdelse af myndighedsprojekt, hovedprojektering samt udførelse af entreprisen. Vandkulturhuset skal afleveres oktober 2023.

Der henvises i øvrigt til opgavesbeskrivelsen.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71210000 Arkitektrådgivning
71221000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygninger
71222000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med udendørs anlæg
71318000 Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen
71300000 Ingeniørvirksomhed
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Papirøen, København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vandkulturhuset har frem til nu været udbudt i projektkonkurrence. Det vindende projekt er udarbejdet af japanske Kengo Kuma (herefter benævnt ”Rådgiveren”) med underrådgivere (herefter samlet benævnt ”Team KKAA”).

Vandkulturhuset har siden projektkonkurrencen gennemgået en program- og dispositionsforslagsfase, hvor brugere og driftspersonale har indgået i arbejdet for at sikre et afstemt dispositionsforslag.

På baggrund af dispositionsforslaget er projektet udbudt i totalentreprise, hvor udarbejdelse af projekt-forslag sker i tæt samarbejde mellem totalentreprenør, Team KKAA og bygherre. Bygherrerådgiver vil her skulle spille en aktiv rolle. Totalentreprisekontrakten er blandt andet betinget af, at bygherre kan godkende det udarbejdede projektforslag med dertilhørende økonomi og tidsplan. Der forventes indgået betinget totalentreprisekontrakt i juli 2020.

COWI har siden udskrivelsen af projektkonkurrencen og frem til og med entrepriseudbud været byg-herrerådgiver på sagen. COWI har således bistået med at udbyde totalrådgivningsaftalen og efterfølgende totalentrepriseaftalen i en situation, hvor der tillige er en totalrådgiver tilknyttet bygherren. Under den bygherrerådgivningsaftale, der nu udbydes, skal bygherrerådgivning derimod ydes i en situation, hvor bygherrens kontraktpart er en totalentreprenør og ikke en rådgiver.

Opgaven gennemføres i 2 faser:

- Fase 1 er projektforslagsfasen, hvor entreprenøren, Team KKAA, bygherren og bygherrerådgiveren alle deltager. Fasen indledes på baggrund af entreprenørens tilbudssum, et byggeprogram, som definerer grundlæggende krav og funktioner, samt et dispositionsforslag, som viser en disponering af alle kritiske forhold i byggeriet med hensyn til arkitektur, kvalitet, funktion og teknik samt en overordnet procesbe-skrivelse for samarbejdet.

Der skal i fase 1 være særlig fokus på færdigudvikling af facaden.

Fase 1 afsluttes med et udarbejdet og godkendt projektforslag. Formålet med fasen er blandt andet at etablere de bedste rammer for et fremtidigt samarbejde mellem byggeriets parter, at inddrage entrepre-nørens kompetencer i projektet på et tidligt tidspunkt samt at give alle parter medejerskab. Der er afsat 6 måneder til at gennemføre fasen.

- Fase 2 består i udarbejdelse af myndighedsprojekt, hovedprojektering samt udførelse af entreprisen. Fa-sen indledes på baggrund af fase 1, herunder det godkendte projektforslag. Vandkulturhuset skal afleve-res oktober 2023.

For fase 1 indgås en betinget totalentreprisekontrakt. Totalentreprisekontrakten bliver endelig ved opfyl-delse af nærmere beskrevne betingelser, hvorefter der overgås til fase 2.

Ved indgåelse af betinget totalentreprisekontrakt overgår totalrådgiver (Team KKAA) som underrådgiver til totalentreprenøren. Bygherrerådgiveren skal således yde bygherrerådgivning i et totalentrepriseset-up, men hvor der er fokus på samarbejde og medejerskab, og hvor totalrådgiver fortsat er tilknyttet opgaven som underrådgiver til totalentreprenøren.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation, bemanding og proces / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 046-108662
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Vandkulturhus Papirøen - bygherrerådgivning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
16/12/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: COWI A/S
CVR-nummer: 44623528
Postadresse: Parallelvej 2
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 15 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 15 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på web-adressen www.rib-software.dk (også benævnt Byggeweb) fra dags dato.

Udbuddet har titlen ”Vandkulturhuset på Papirøen – Bygherrerådgivning” og udbudsnummeret TN 513947A.

For anvendelse af Byggeweb udbud henvises til ”Byggeweb – Tilbudsgivermanual”. Spørgsmål vedrørende anvendelsen kan rettes til:

RIB A/S

Tlf. 35 245 250 (tryk 2)

support@rib-software.dk

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-tidende om indgået kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/01/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer