Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Vejarbejder

2021/S 012-026091

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Munch-Boutrup
E-mail: metmun@hofor.dk
Telefon: +45 27953818
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=290869&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=290869&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsarterne vand, spildevand, fjernvarme, bygas, fjernkøling, vind og energiproduktion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale for reetableringsopgaver indenfor asfaltarbejder

Sagsnr.: 24.02-01636
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45233140 Vejarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med deres løbende bygge- og anlægsarbejder, ønsker HOFOR at optimere reetableringsopgaver for belægninger, herunder specielt asfaltbelægninger, ved at samle disse i én rammeaftale. Rammeaftalen omfatter primært reetablering af asfaltbelægninger med varmblandet asfalt, men kan også indeholde gruslag, betonarbejder og mindre brolægningsarbejder. Rammeaftalen indeholder også alle de dertilhørende krav til trafikplanlægning- og regulering, samt kontakt til myndigheder mv.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45233140 Vejarbejder
45233200 Diverse belægningsarbejder
45233221 Vejmalingsarbejder
45233222 Vejbelægningsarbejde
45233251 Fornyelse af slidlag
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med deres løbende bygge- og anlægsarbejder, ønsker HOFOR at optimere reetableringsopgaver for belægninger, herunder specielt asfaltbelægninger, ved at samle disse i én rammeaftale. Rammeaftalen omfatter primært reetablering af asfaltbelægninger, men kan også indeholde gruslag, betonarbejder og mindre brolægningsarbejder. Andre ydelser inkluderer bl.a.;

- Skiltning til trafikregulering under udførelse

- Udarbejdelse af trafikplaner

- Indhentning af relevante tilladelser fra myndigheder, herunder bl.a. gravetilladelser og tidsplaner/arbejdsplaner

- Gennemførelse af billedregistrering af eksisterende forhold, samt færdigt arbejde

- Planlægning og håndtering af udfordringer med hensyn til bl.a. trafikafvikling, koordinering med andre interessenter/entreprenører

- Udførelse af akutte opgaver med kort varsel, inklusiv arbejder uden for normal arbejdstid

- Regulering af brønd- og kloakdæksler, samt rendestensbrønde og riste

- Genetablering af kørebaneafmærkninger

- Tilpasning og retablering af andre elementer, som har grænseflade til asfaltarbejderne, herunder trapper og stitilslutninger.

Rammeaftalen har en varighed på to (2) år, med mulighed for at forlænge op til 3 x 12 måneder. Den estimerede budgetramme er 65 mio. DKK.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 3 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

HOFOR vil udvælge 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end ovenfor, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. HOFOR vil på baggrund af referencelisterne udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen, jf. dog udbudsbetingelsernes pkt. 7.2.2.1.

De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

Dokumentation for oplysningerne afgivet i ESPD’et skal kunne fremlægges, når HOFOR anmoder om det.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Indhentning af dokumentation:

- HOFOR vil anmode om dokumentation for oplysningerne afgivet i ESPD’et, efter ansøgningsfristen, og i forbindelse med at udvalgte tilbudsgivere inviteres til at afgive tilbud.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

HOFOR lægger i udvælgelsen af ansøgere vægt på, at ansøger har den tilstrækkelige økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte kontrakten.

Hvis ansøger ikke har været etableret i 3 år, skal der oplyses nøgletal for den tid ansøger har været etableret. Mindstekrav vil da kun gælde for den tid, ansøger har været etableret.

Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 7.2.1. for beregning af ovenstående nøgletal for sammenslutninger af virksomheder (fx et konsortium) eller såfremt ansøger baserer sig på andre virksomheders økonomiske formåen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal mindst opfylde følgende:

— Gennemsnitlige soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår udgør mindst 18 %.

— Gennemsnitlig likviditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår udgør mindst 100 %.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer:

Til brug for vurderingen af teknisk og faglig formåen bedes ansøger i ESPD’et oplyse ansøgerens mest betydelige arbejder på lignende projekter som det udbudte, der er udført inden for de seneste 5 år.

Ansøger skal påvise mindst 4 og max. 6 referencer, der viser solid erfaring med;

a) Anlægsarbejder af samme type som det udbudte, med begrænset arbejdsrum og behov for trafikregulering i svært trafikerede områder

b) Anlægsarbejder med tilsvarende behov for indhentning af tilladelser fra myndigheder

c) Anlægsarbejder af samme type, der er udført uden for normale arbejdstider

d) Anlægsarbejder der har krævet speciel koordinering med andre entreprenører, myndigheder og interessenter

e) Koordinering og gennemførelse af akutte opgaver.

Én reference kan indeholde mere end én af de ovenstående kategorier, således at en enkelt reference kan rumme flere kategorier. Eksempelvis kan én reference indeholde alle kategorier a)-e), en anden reference kan indeholde kategori a) og c) eller kategori a), b) og c) osv.

Tilsammen skal der i alt kunne fremvises min. 4 referencer for hver kategori a)-e) fordelt på i alt min. 4 og max. 6 referencer. Såfremt der fremsendes flere end i alt 6 referencer, vil de resterende referencer ikke blive læst og inkluderet i bedømmelsen.

For hver reference kategori ovenfor, bør tilbudsgiverne angive følgende i reference listen:

i) Angivelse af hvilke(n) kategori(er) referencen vedrører

ii) Navn på ordregiver

iii) Periode for udførelse af referenceprojektet

iv) Projektlokalitet

v) Beskrivelse af ansøgers konkrete rolle i projektet, herunder hovedleverancer

vi) Projektets samlede projektøkonomi samt ansøgers andel heraf.

Kapacitet:

Virksomhedens organisation, med angivelse af antal ledere, samt det gennemsnitlige antal medarbejdere for de seneste 3 år.

Der lægges vægt på, at virksomheden kan vise at den er robust, med et minimalt udsving i antal ansatte, samt at der kan stilles nok relevant mandskab til rådighed til opgavens udførelse, herunder arbejder uden for normale arbejdstider og til akutte opgaver.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

En økonomisk aktør, herunder underrådgivere til ansøgeren, udelukkes fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136.

Derudover udelukkes en økonomisk aktør fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 om overtrædelse af miljømæssige, sociale eller arbejdsretlige regler, samt nr. 2 vedrørende konkurs.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Opgaver til udførelse oplistes i HOFOR entrepriseledelsessystem (for nuværende Entrepriseportalen) hvori ligeledes afregning og dokumentation foregår. I udbuddet henvises der generelt til dette system som Entrepriseportalen, men det vil altid være det gældende entreprisesystem der menes. Der kan derfor i kontraktperioden opstå den situation at entreprisesystemet udskiftes til et andet system. Entreprenøren skal tåle dette.

Al kommunikation, både mundtligt og skrifteligt mellem bygherre og entreprenør foregår på dansk derfor stilles der krav om arbejdsformænd og ledere skal kunne kommunikere på dansk.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/02/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 25/02/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

2) Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/01/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer