Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Randers: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 013-027885

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: BF Kronjylland afd. 27-35, RandersBolig
CVR-nummer: CVR nr. 1899 7819
Postadresse: Marsvej 1
By: Randers SØ
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8960
Land: Danmark
Kontaktperson: Kuben Management A/S, bygherrerådgiver Janus Fischer
E-mail: jf@kubenman.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.randersbolig.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ymaxoymdbm
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Boligforeningen Kronjylland afd. 27-35 - totalrådgivningsudbud

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Hermed udbydes totalrådgivning vedr. realisering af helhedsplan for renovering af afdeling 27-35 i Boligforeningen Kronjylland (tidligere Vorup BF afd. 1-9). I forbindelse med helhedsplanen sammenlægges de 9 afdelinger til én afdeling.

Afdelingen består af flere bygningsafsnit opført fra 1947 til 1969 og består samlet af 436 boliger i varierende byggeri, (https://www.randersbolig.dk/boligforeningen-kronjylland/).

Projektet vedrører almene boliger og gennemføres med offentlig støtte. Opgaven er underlagt den for sådanne sager gældende lovgivning med tilhørende cirkulærer og vejledninger.

Det samlede entreprisesum er på ca. 361 mio. DKK inkl. moms, byggeplads/vinter og uforudsete udgifter.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Bøsbrovej, Løgstørvej, Nørresundbyvej, Vorup Boulevard

8940 Randers

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i overensstemmelse med udbudslovens § § 58-60. Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 5 ansøgere til at afgive bud på opgaven.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 50
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

1) Renovering af alment boligbyggeri i helhedsplan af tilsvarende karakter, kompleksitet og omfang som den udbudte opgave, herunder:

— Renovering af alment etagebyggeri

— Renoveringer som indeholder tilgængelighed, ombygninger og sammenlægninger

— Renovering af flere forskelligartede bygningsafsnit

— Renovering/opgradering af friarealer

— Miljøsanering.

2) Totalrådgivningsopgaver indeholdende sammenlignelige ydelser, herunder:

— Projektering og udførelse, byggeandragende, byggeledelse, opfølgning, fagtilsyn, arbejdsmiljøkoordinering P+B

— Håndtering af større renoveringsprojekter med flere forskelligartede bygningsafsnit

— Beboerinddragelse, beboerhåndtering, genhusningsplaner.

3) Referencer som er gennemført fra start til slut vægtes højere end projekter der kun er delvist gennemført.

Referencerne vil blive evalueret ud fra en helhedsvurdering og i forhold til relevans til det udbudte projekt.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig økonomisk og finansiel kapacitet ved at oplyse følgende nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, indeholdende oplysninger om:

a) Soliditetsgrad opgjort i procent

b) Likviditetsgrad opgjort i procent

c) Samlet omsætning.

Oplysningerne angives i ESPD´en del IV B.

Ved konsortier skal kravet til soliditetsgrad og likviditetsgrad opfyldes af hver af konsortiets deltagere. En ansøger kan basere sig på tredjemands økonomiske og finansielle formåen, hvilket ansøger i så fald skal vedlægge støtteerklæring på.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet for de seneste 3 afsluttede regnskabsår:

a) Soliditetsgrad minimum 15 % pr. år

b) Likviditetsgrad minimum 100 % pr. år

c) Omsætning minimum 25 mio. DKK pr. år.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig teknisk og faglig kapacitet ved at oplyse følgende:

d) Referencer med beskrivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver, som ansøger helt eller delvist har udført med angivelse af:

- Kunde

- Opgavens indhold og samlede størrelse (økonomi og omfang)

- Beskrivelse af, hvilken ydelse ansøger har leveret på opgaven, herunder faser

- Tidsperiode for opgavens udførelse, herunder evt. dato for afleveringsforretning

- Beskrivelse af byggeriet, herunder:

- renovering, ombygning, nybyggeri m.v.

- type af byggeri (anvendelse, opførelsesår m.v.)

- Belysning af referencens relevans for den aktuelle opgave.

Oplysningerne angives i ESPD´en del IV C.

Referencer: I stedet for at beskrive referencer i ESPD´et kan ansøger vedlægge referenceark som bilag i PDF-format til anmodning om prækvalifikation.

Såfremt en reference mangler en/flere af de ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til ukonditionsmæssighed, men kan have indflydelse på vurderingen af ansøgers egnethed.

Ansøger kan højst angive 5 referencer i alt, inklusiv referencer fra andre enheder, som ansøger baserer sig på. Såfremt der angives flere referencer, vil alene de 5 første referencer blive taget i betragtning. Hver reference må maksimalt fylde 2 A4-sider, sider herudover vil ikke blive tillagt værdi.

Referencearket bedes som helhed omfatte både arkitekt- og ingeniørfaglige discipliner, endvidere bedes én reference fremvise landskabsfaglige discipliner.

Referencer må maksimalt være 3 år gamle fra ansøgningsfristen om prækvalifikation. Referencer for byggeri, hvor afleveringsforretning er gennemført for mere end 3 år siden, vil ikke blive tillagt værdi i udvælgelsen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er ikke mindstekrav til referencer. Referencer benyttes til udvælgelse af ansøgere.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

ABR18 med tilføjelser og fravigelser.

Totalrådgiver skal tegne en projektansvarsforsikring for opgaven jf. totalrådgiveraftalen.

Ydelser efter skema B er betinget af skema B godkendelse.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/02/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 23/02/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske ved at indgive et ESPD elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. pkt. I.3). Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af de i udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde § § 135 og 136, eller udbudslovens frivillige udelukkelsesgrund jf. § 137 stk.1, nr. 1 og nr. 2, med mindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Spørgefrist i prækvalifikationsfasen er sat til 1. februar 2021.

Projektet er betinget af beboergodkendelse af projektet, som forventes at ske 3. marts 2021.

Såfremt projektet ikke opnår beboergodkendelse kan udbuddet blive annulleret.

Der kan også komme ændringer i projektets omfang, såfremt nogle afdelinger ikke opnår beboergodkendelse.

Inden tilbudsfristen udløb vil det være oplyst, hvor vidt der er opnået beboergodkendelse for alle afdelinger eller om ikke alle afdelinger har opnået beboergodkendelse.

Bemærk endvidere at totalrådgivers ydelser efter entrepriseudbud er betinget af skema B godkendelse.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter, at ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 1, i lov for Klagenævnet for Udbud.

Klage over tildeling skal ske senest 45 dage efter tildelingens annoncering i TED.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har foretaget underretning. Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i lov om Klagenævnet for Udbud er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnte for Udbud herom. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive, om den er indgivet i standstill perioden. Hvis klagen ikke indgives i standstill perioden, skal det angives, om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for udbuds hjemmeside, jf. udbudsbekendtgørelsen afsnit VI.4.1)

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/01/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer