Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Glostrup: Bygge- og anlægsarbejder

2021/S 015-030339

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S
CVR-nummer: 79095311
Postadresse: Paul Bergsøes Vej 18
By: Glostrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Hans Christensen
E-mail: hc@einarkornerup.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.einarkornerup.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Delegeret bygherre
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Projektering og opførelse af råhus

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S ("EK") og den almene boligorganisation Postfunktionærernes Andels-Boligforening ("PAB") har indgået samarbejde om opførelse af et blandet byggeri på ejendommen del af matr.nr. 7as, samt del af matr.nr. 7000z Vangede, Gentofte. Byggeriet består af 4 800 m2 privat boligbyggeri fordelt på 3 selvstændige bygninger og 1 900 m2 alment boligbyggeri i form af 52 ungdomsboliger i en selvstændig bygning. Bygningerne ligger fysisk i forlængelse af hinanden og vil fremstå som en arkitektonisk og fysisk forbundet enhed. De almene ungdomsboliger planlægges opført, så de fremstår som en integreret del af det samlede byggeri. For så vidt angår de almene ungdomsboliger agerer EK delegeret bygherre for PAB. EK skal således afløfte PAB's udbudspligt efter udbudsreglerne.

EK agter at forestå projektering og opførelse af råhuset til de almene boliger i egenproduktion uden forudgående udbud. Baggrunden herfor er uddybet under pkt. II.2.4) nedenfor.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 26 980 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Gentofte Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

EK agter at forestå projektering og opførelse af råhuset til de almene boliger i egenproduktion uden forudgående udbud, idet der er byggetekniske vanskeligheder forbundet med, at projekteringen og opførelsen af råhuset til de almene boliger udbydes og gennemføres særskilt. De byggetekniske vanskeligheder består i følgende:

— De almene boliger skal opføres på del af matr.nr. 7as Vangede, Gentofte, som er den inderste del af en hjørnegrund. En entreprenør kan alene få adgang til grunden gennem del af matr.nr. 7000z, hvor EK skal opføre de private boliger. Placeringen af de almene ungdomsboliger på den inderste del af en hjørnegrund vanskeliggør således, at en anden entreprenør end EK kan arbejde på grunden samtidigt.

— Der er desuden kun plads til en byggeplads på grunden. Dette vanskeliggør ligeledes, at 2 entreprenører kan arbejde på grunden samtidigt. Alle 4 råhuse skal projekteres og opføres samtidig, og processen vedr. projektering og opførelse af råhuset til de almene boliger kan således ikke forskydes.

Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at alle 4 råhuse fremstår som en integreret enhed med samme udvendige udtryk, der skaber grobund for synergieffekter på tværs af de 2 byggerier. Der er væsentlige prissynergier ved, at EK forestår projekteringen og opførelsen af alle 4 råhuse. Disse prissynergier kommer PAB til gode i form af mere byggeri inden for rammebeløbet.

EK agter at indgå kontrakt om projektering og opførelse af råhuset efter udløbet af en standstill periode på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort i EU-Tidende.

Den øvrige del af byggeriet vedrørende de almene ungdomsboliger udbydes af EK i hoved- eller fagentreprise i overensstemmelse med udbudsreglerne.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Der henvises til begrundelsen under pkt. II.2.4).

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
13/01/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S
CVR-nummer: 79095311
Postadresse: Paul Bergsøes Vej 18
By: Gentofte
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2600
Land: Danmark
E-mail: hc@einarkornerup.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 26 980 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Har en ordregiver fulgt proceduren i klagenævnslovens § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, jf. klagenævnslovens § 7, stk. 3.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/01/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer