Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Kgs. Lyngby: Opmåling af bygninger

2021/S 015-033381

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lyngby-Taarbæk Kommune
Postadresse: Lyngby Torv 17
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Susan Højgaard
E-mail: suhoe@ltk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ltk.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.ltk.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Optegning af ejendomsportefølje

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71315300 Opmåling af bygninger
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet omhandler optegning af Lyngby-Taarbæk Kommunes ejendomsportefølje. Alle ejendomme og bygninger skal fysisk 3D skannes med laserskanning og ud fra punktskyen fra hver laserskanning af hver bygning, skal der udarbejdes en 3D bygningsmodel med tilhørende objekter, rum og tegningsgrundlag indeholdende informationer herpå.

Følgende arbejde er indeholdt i rådgivers ydelse:

- 3D skanning af alle ejendomme og tilhørende bygninger

- Udarbejde 3D modeller på baggrund af punktsky fra 3D skanning

- Konvertering af 3D modellers sheets til plantegninger i PDF

- Aflevering af 3D modeller, punktskyer og PDF-tegninger mm. i projektweb.

Opgaven er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 709 887.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71315300 Opmåling af bygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Lyngby-Taarbæk Kommunes ejendomme. Se nærmere i udbudsmaterialet.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af projektet omhandlende optegning af Lyngby-Taarbæk Kommunes ejendomsportefølje. Alle ejendomme og bygninger skal fysisk 3D skannes med laserskanning og ud fra punktskyen fra hver laserskanning af hver bygning, skal der udarbejdes en 3D bygningsmodel med tilhørende objekter, rum og tegningsgrundlag indeholdende informationer herpå.

Følgende arbejde er indeholdt i rådgivers ydelse:

- 3D skanning af alle ejendomme og tilhørende bygninger

- Udarbejde 3D modeller på baggrund af punktsky fra 3D skanning

- Konvertering af 3D modellers sheets til plantegninger i PDF

- Aflevering af 3D modeller, punktskyer og PDF-tegninger mm. i projektweb.

Opgaven er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: CV / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøger skal udfylde det elektroniske ESPD på RIB. Se nærmere om dette i punkt III.1.1) og VI.3). Såfremt ansøger baserer sig på en anden virksomheds formåen, skal der ligeledes afleveres ESPD for den virksomhed samt en støtteerklæring. Lyngby-Taarbæk Kommunes paradigme til støtteerklæring skal anvendes. Støtteerklæringen vil blive vedlagt kontrakten som et bilag.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 190-458949
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Optegning af ejendomsportefølje

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/01/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: COWI A/S
By: Lyngby
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 709 887.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Prækvalifikationen afholdes digitalt via internetportalen RIB Udbud. Dette medfører, at anmodninger om prækvalifikation og opfyldelse af udvælgelseskriterierne alene kan ske via RIB Udbud. Spørgsmål vedrørende anvendelse af RIB udbud kan rettes til RIB A/S, tlf.: 35245250, support@rib-software.dk Udbudsnummeret i RIB udbud er TN249313A

Ansøgerne skal udfylde ESPD'et på RIB.

For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og

Forbrugerstyrelsens vejledning.

Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse:

— serviceattest eller tilsvarende dokumentation – ansøger opfordres til at indhente disse i god tid. Serviceattesten skal ikke være ældre end 6 måneder.

— Soliditetsgrad: som dokumentation for de i ESPD'et oplyste tal for soliditetsgrad accepteres revisorpåtegnede årsregnskab eller andet revisorpåtegnet dokument, som indeholder de krævede oplysninger.

— Referencer: referencelisten, jf. punkt III.1.3), indeholdende oplysninger på opdragsgiver i hver af de anførte referencer udgør den endelige dokumentation for referencerne.

— dokumentation for konsortiedannelse – såfremt det er relevant.

— Støtteerklæringer fra underleverandører – såfremt det er relevant.

Ordregiver udelukker en tilbudsgiver såfremt denne ikke er i stand til at fremsende dokumentation.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: www.kfst.dk
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/01/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer